金刚经注音版

金刚经 | 作者:网络 [投稿]

炉香赞

 lú xiāng zhà ruò fǎ jiè méng xūn zhū fó hǎi huì xī yáo wén

 炉香乍热  法界蒙熏  诸佛海会悉遥闻

 suí chù jié xiáng yún chéng yì fāng yǐn zhū fó xiàn quán shēn

 随处结祥云  诚意方殷  诸佛现全身

 ná mó xiāng yún gài pú sà mó hē sà

 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

奉请八金刚

 fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng fèng qǐng pì dú jīn gāng 

 奉请青除灾金刚  奉请辟毒金刚

 fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng fèng qǐng bái jìng shuǐ jīn gāng

 奉请黄随求金刚  奉请白净水金刚 

 fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng

 奉请赤声火金刚  奉请定持灾金刚

 fèng qǐng zǐ xián jīn gāng fèng qǐng dà shén jīn gāng

 奉请紫贤金刚  奉请大神金刚

奉请四菩萨

 fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà

 奉请金刚眷菩萨  奉请金刚索菩萨

 fèng qǐng jīn gāng ài pú sà fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà

 奉请金刚爱菩萨  奉请金刚语菩萨 

发愿文

 qǐ shǒu sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

 稽首三界尊  皈依十方佛

 wǒ jīn fā hóng yuàn chí cǐ jīn gāng jīng

 我今发宏愿  持此金刚经

 shàng bào sì chóng ēn xià jì sān tú kǔ

 上报四重恩  下济三涂苦

 ruò yǒu jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

 若有见闻者  悉发菩提心

 jìn cǐ yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

 尽此一报身  同生极乐国

云何梵

 yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

 云何得长寿  金刚不坏身

 fù yǐ hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

 复以何因缘  得大坚固力

 yún hé yú cǐ jīng jiū jìng dào bǐ àn

 云何于此经  究竟到彼岸

 yuàn fó kāi wēi mì guǎng wèi zhòng shēng shuō

 愿佛开微密  广为众生说

 ná mó běn shī shì jiā móu ní fó

 南无本师释迦牟尼佛(三称)

开经偈

 wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ bǎi qiān wàn jié nàn zāo yù

 无上甚深微妙法  百千万劫难遭遇

 wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

 我今见闻得受持  愿解如来真实义

法会因由分第一

 fǎ huì yīn yóu fēn dì yī
 法会因由分第一
 rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán·
 如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·
 yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·
 与大比丘众千二百五十人俱·
 ěr shí shì zūn·shí shí·zhuó yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·
 尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·
 qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·huán zhì běn chǔ·
 乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·
 fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò·
 饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

善现启请分第二

 shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr
 善现启请分第二
 shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ·
 时长老须菩提·在大众中·即从座起·
 piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuó dì·hé zhǎng gōng jìng·
 偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·
 ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·
 而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·
 shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·
 善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·
 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·
 yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·
 云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·
 rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·
 如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·
 rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·
 汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·
 发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·
 rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·
 如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

大乘正宗分第三

 dà chéng zhèng zōng fēn dì sān
 大乘正宗分第三
 fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·
 佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·
 suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·
 所有一切众生之类·若卵生·若胎生·
 ruò shī shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·
 若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想·
 ruò wú xiǎng·ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·
 若无想·若非有想非无想·
 wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·
 我皆令入无余涅槃而灭度之·
 rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·
 如是灭度无量无数无边众生·
 shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·
 实无众生得灭度者·
 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiànɡ·
 何以故·须菩提·若菩萨有我相·
 rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·shòu zhě xiànɡ·jí fēi pú sà·
 人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

妙行无住分第四

 miào xíng wú zhù fēn dì sì
 妙行无住分第四
 fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·
 复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·
 suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·
 所谓不住色佈施·不住声香味触法佈施·
 xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shībù zhù yú xiànɡ·
 须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·
 hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiànɡ bù shī·qí fú dé bù kě sī liang·
 何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·
 xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·
 须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·
 bù yě·shì zūn·xū pú tí·
 不也·世尊·须菩提·
 nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fǒu·
 南西北方·四维上下虚空·可思量不·
 bù yě·shì zūn·xū pú tí·
 不也·世尊·须菩提·
 pú sà wú zhù xiànɡ bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·
 菩萨无住相佈施·福德亦复如是不可思量·
 xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·
 须菩提·菩萨但应如所教住·

如理实见分第五

 rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ
 如理实见分第五
 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiànɡ jiàn rú lái fǒu·
 须菩提·于意云何·可以身相见如来不·
 bù yě·shì zūn·bù kě yǐ shēn xiànɡ dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·
 不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故·
 rú lái suǒ shuō shēn xiànɡ·jí fēi shēn xiànɡ·
 如来所说身相·即非身相·
 fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiànɡ·jiē shì xū wàng·
 佛告须菩提·凡所有相·皆是虚妄·
 ruò jiàn zhū xiànɡ fēi xiànɡ·jí jiàn rú lái·
 若见诸相非相·即见如来·

正信稀有分第六

 zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù
 正信稀有分第六
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·
 须菩提白佛言·世尊·颇有众生·
 dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fǒu·
 得闻如是言说章句·生实信不·
 fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·
 佛告须菩提·莫作是说·
 rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·
 如来灭后·后五百岁·有持戒修福者·
 yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·
 于此章句·能生信心·以此为实·
 dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·
 当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·
 yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·
 已于无量千万佛所·种诸善根·
 wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·
 闻是章句·乃至一念生净信者·
 xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·
 须菩提·如来悉知悉见·
 shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·
 是诸众生·得如是无量福德·
 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·
 何以故·是诸众生·
 wú fù wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·shòu zhě xiànɡ·
 无复我相·人相·众生相·寿者相·
 wú fǎ xiànɡ·yì wú fēi fǎ xiànɡ·
 无法相·亦无非法相·
 hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiànɡ·
 何以故·是诸众生·若心取相·
 zé wéi zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·
 则为著我人众生寿者
 ruò qǔ fǎ xiànɡ·jí zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·
 若取法相·即著我人众生寿者·
 hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiànɡ·
 何以故·若取非法相·
 jí zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·
 即著我人众生寿者·
 shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·
 是故不应取法·不应取非法·
 yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·
 以是义故·如来常说·
 rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·
 汝等比丘·知我说法·如筏喻者·
 fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·
 法尚应舍·何况非法·

无得无说分第七

 wú dé wú shuō fēn dì qī
 无得无说分第七
 xū pú tí·yú yì yún hé·
 须菩提·于意云何·
 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·
 如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·
 rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·
 如来有所说法耶·
 xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·
 须菩提言·如我解佛所说义·
 wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提·
 yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō·
 亦无有定法·如来可说·
 hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·
 何以故·如来所说法·
 jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ·
 皆不可取·不可说·非法·非非法·
 suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié·
 所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别·

依法出生分第八

 yī fǎ chū shēng fēn dì bā
 依法出生分第八
 xū pú tí·yú yì yún hé·
 须菩提·于意云何·
 ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·
 若人满三千大千世界七宝·以用佈施·
 shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō fǒu·
 是人所得福德·宁为多不·
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·
 须菩提言·甚多·世尊·
 hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·
 何以故·是福德·即非福德性·
 shì gù rú lái shuō fú dé duō·
 是故如来说福德多·
 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·
 若复有人·于此经中·受持乃至四句偈等·
 wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·
 为他人说·其福胜彼·
 hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·
 何以故·须菩提·一切诸佛·
 jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·
 及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·皆从此经出·
 xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·
 须菩提·所谓佛法者·即非佛法·

一相无相分第九

 yī xiànɡ wú xiànɡ fēn dì jiǔ
 一相无相分第九
 xū pú tí·yú yì yún hé·
 须菩提·于意云何·
 xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·
 须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·
 xū pú tí yán·bù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
 须菩提言·不也·世尊·何以故·
 xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·
 须陀洹名为入流·而无所入·
 bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·
 不入色声香味触法·是名须陀洹·
 xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·
 须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·
 wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·
 我得斯陀含果不·须菩提言·
 bù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
 不也·世尊·何以故·
 sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·
 斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·
 xū pú tí·yú yì yún hé·ā nà hán néng zuò shì niàn·
 须菩提·于意云何·阿那含能作是念·
 wǒ dé ā nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·
 我得阿那含果不·须菩提言·
 bù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
 不也·世尊·何以故·
 ā nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·
 阿那含名为不来·而实无不来·
 shì gù míng ā nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·
 是故名阿那含·须菩提·于意云何·
 ā luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé ā luó hàn dào fǒu·
 阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·
 xū pú tí yán·bù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
 须菩提言·不也·世尊·何以故·
 shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·
 实无有法·名阿罗汉·
 shìzūn·ruò ā luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé ā luó hàn dào·
 世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·
 jí wéi zhuó wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·
 即为著我人众生寿者·世尊·
 fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·
 佛说我得无诤三昧·人中最为第一·
 shì dì yī lí yù ā luó hàn·
 是第一离欲阿罗汉·
 shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù ā luó hàn·
 世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·
 shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé ā luó hàn dào·
 世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·
 shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·
 世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·
 yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·
 以须菩提实无所行·而名须菩提·
 shì yào ā lán nà xíng·
 是乐阿兰那行·

庄严净土分第十

 zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí
 庄严净土分第十
 fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·
 佛告须菩提·于意云何·如来昔在然灯佛所·
 yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·bù yě·shì zūn·
 于法有所得不·不也·世尊·
 rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·
 如来在然灯佛所·于法实无所得·
 xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·
 须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·
 bù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
 不也·世尊·何以故·
 zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·
 庄严佛土者·即非庄严·是名庄严·
 shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·
 是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·
 yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·
 应如是生清净心·不应住色生心·
 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·
 不应住声香味触法生心·
 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·
 应无所住而生其心·须菩提·
 pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·
 譬如有人·身如须弥山王·于意云何·
 shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·
 是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·
 hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·
 何以故·佛说非身·是名大身·

无为福胜分第十一

 wú wéi fú shèng fēn dì shí yī
 无为福胜分第十一
 xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·
 须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·
 yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·
 于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·
 须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·
 hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·
 何况其沙·须菩提·我今实言告汝·
 ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·
 若有善男子·善女人·
 yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·
 以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·
 yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·
 以用布施·得福多不·
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·
 须菩提言·甚多·世尊·
 fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·
 佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·
 nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·
 乃至受持四句偈等·为他人说·
 ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·
 而此福德·胜前福德·

尊重正教分第十二

 zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr
 尊重正教分第十二
 fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·
 复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·
 dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·
 当知此处·一切世间天人阿修罗·
 jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·
 皆应供养·如佛塔庙·
 hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng·
 何况有人·尽能受持读诵·
 xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·
 须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·
 ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·
 若是经典所在之处·即为有佛·
 ruò zūn zhòng dì zǐ·
 若尊重弟子·

如法受持分第十三

 rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān
 如法受持分第十三
 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
 尔时须菩提白佛言·世尊·
 dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·
 当何名此经·我等云何奉持·
 fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·
 佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·
 yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·
 以是名字·汝当奉持·所以者何·
 xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·
 须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·
 shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·
 是名般若波罗蜜·须菩提·
 yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa fǒu·
 于意云何·如来有所说法不·
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·
 须菩提白佛言·世尊·如来无所说·
 xū pú tí·yú yì yún hé·
 须菩提·于意云何·
 sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō fǒu·
 三千大千世界·所有微尘·是为多不·
 xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·
 须菩提言·甚多·世尊·
 xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·
 须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·
 rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·
 如来说世界·非世界·是名世界·
 xū pú tí·yú yì yún hé·
 须菩提·于意云何·
 kě yǐ sān shí èr xiànɡ jiàn rú lái fǒu·
 可以三十二相见如来不·
 bù yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiànɡ dé jiàn rú lái·
 不也·世尊·不可以三十二相得见如来·
 hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiànɡ·jí shì fēi xiànɡ·
 何以故·如来说三十二相·即是非相·
 shì míng sān shí èr xiànɡ·xū pú tí·
 是名三十二相·须菩提·
 ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·
 若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·
 ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·
 若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·
 wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·
 为他人说其福甚多·

离相寂灭分第十四

 lí xiànɡ jì miè fēn dì shí sì
 离相寂灭分第十四
 ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·
 尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·
 tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·
 涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·
 fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·
 佛说如是甚深经典·
 wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·
 我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·
 shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·
 世尊·若复有人·得闻是经·信心清净·
 zé shēng shí xiànɡ·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·
 则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·
 shì zūn·shì shí xiànɡ zhě·zé shì fēi xiànɡ·
 世尊·是实相者·即是非相·
 shì gù rú lái shuō míng shí xiànɡ·shì zūn·
 是故如来说名实相·世尊·
 wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·
 我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·
 ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·
 若当来世·后五百岁·其有众生·
 dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·
 得闻是经·信解受持·是人
为第一稀有·
 hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·
 何以故·此人无我相·人相·众生相·
 shòu zhě xiànɡ·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiànɡ jí shì fēi xiànɡ·
 寿者相·所以者何·我相即是非相·
 rén xiànɡ zhòng shēng xiànɡ shòu zhě xiànɡ·jí shì fēi xiànɡ·
 人相众生相寿者相·即是非相·
 hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiànɡ·zé míng zhū fó·
 何以故·离一切诸相·即名诸佛·
 fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·
 佛告须菩提·如是如是·
 ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·
 若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏·
 dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·
 当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·
 rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·
 如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·
 shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·
 是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·
 rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·
 如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·
 xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·
 须菩提·如我昔为歌利王割截身体·
 wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiànɡ·wú rén xiànɡ·wú zhòng shēng xiànɡ·
 我于尔时·无我相·无人相·无众生相·
 wú shòu zhě xiànɡ·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·
 无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·
 yǒu wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·shòu zhě xiànɡ
 若有我相·人相·众生相·寿者相·
 yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·
 应生瞋恨·须菩提·
 yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·
 又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·
 wú wǒ xiànɡ·wú rén xiànɡ·wú zhòng shēng xiànɡ·wú shòu zhě xiànɡ·
 无我相·无人相·无众生相·无寿者相·
 shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiànɡ·
 是故须菩提·菩萨应离一切相·
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·
 发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·
 bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·
 不应住声香味触法生心·
 yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù
 应生无所住心·若心有住·即为非住·
 shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·
 是故佛说菩萨心·不应住色佈施·
 xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·
 须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施·
 rú lái shuō yī qiē zhū xiànɡ·jí shì fēi xiànɡ·
 如来说一切诸相·即是非相·
 yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·
 又说一切众生·即非众生·须菩提·
 rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·
 如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者·
 bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·
 不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·
 xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·
 须菩提·若菩萨心住于法而行佈施·
 rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·
 如人入暗·即无所见·
 ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·
 若菩萨心不住法而行佈施·
 rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·
 如人有目·日光明照·见种种色·
 xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
 须菩提·当来之世·若有善男子善女人·
 néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·
 能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧·
 xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·
 悉知是人·悉见是人·
 jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·
 皆得成就无量无边功德·

持经功德分第十五

 chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ
 持经功德分第十五
 xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
 须菩提·若有善男子善女人·
 chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·
 初日分以恒河沙等身佈施·
 zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·
 中日分复以恒河沙等身佈施·
 hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·
 后日分亦以恒河沙等身佈施·
 rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī·
 如是无量百千万亿劫·以身佈施·
 ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ·
 若复有人闻此经典·信心不逆·其福胜彼·
 hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·
 何况书写受持读诵·为人解说·
 xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì·
 须菩提·以要言之·是经有不可思议·
 bùkě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·
 不可称量·无边功德·如来为发大乘者说·
 wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·
 为发最上乘者说·
 ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō·
 若有人能受持读诵·广为人说·
 rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·
 如来悉知是人·悉见是人·
 jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·
 皆得成就不可量·不可称·无有边·
 bù kě sī yì gōng dé·rú shì rén děng·
 不可思议功德·如是人等·
 jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提·
 hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·
 何以故·须菩提·若乐小法者·
 zhuó wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
 著我见·人见·众生见·寿者见·
 zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·
 则于此经·不能听受读诵·为人解说·
 xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·
 须菩提·在在处处·若有此经·
 yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·
 一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处·
 zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·
 则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕·
 yǐ zhū huá xiāng·ér sàn qí chǔ·
 以诸华香·而散其处·

能净业障分第十六

 néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù
 能净业障分第十六
 fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·
 复次须菩提·善男子善女人·受持读诵此经·
 ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·
 若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道·
 yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·
 以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭·
 dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
 当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
 wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié·yú rán dēng fó qián·
 我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前·
 dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·
 得值八百四千万亿那由他诸佛·
 xī jiē gōng yǎng chéng shì·
 悉皆供养承事·
 wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·
 无空过者·若复有人·于后末世·
 néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·
 能受持读诵此经·所得功德·
 yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé·bǎi fēn bù jí yī·
 于我所供养诸佛功德·百分不及一·
 qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·
 千万亿分·乃至算数譬喻所不能及·
 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·
 须菩提·若善男子善女人·于后末世·
 yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·
 有受持读诵此经·所得功德·我若具说者·
 huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·
 或有人闻·心即狂乱·狐疑不信·
 xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì·
 须菩提·当知是经义不可思议·果报亦不可思议·

究竟无我分第十七

 jiu jìng wu wǒ fēn dì shí qi
 究竟无我分第十七
 ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
 尔时须菩提白佛言·世尊·善男子善女人·
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·
 发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·
 yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
 云何降伏其心·佛告须菩提·善男子善女人·
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn·
 发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心·
 wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ·
 我应灭度一切众生·灭度一切众生已·
 ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·
 而无有一众生实灭度者·何以故·
 xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiànɡ·rén xiànɡ·zhòng shēng xiànɡ·
 须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相·
 shòu zhě xiànɡ·zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·
 寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提·
 shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
 实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ·
 须菩提·于意云何·如来于然灯佛所·
 yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·
 有法得阿耨多罗三藐三菩提不·
 bù yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·
 不也·世尊·如我解佛所说义·
 fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提·
 fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·
 佛言·如是如是·须菩提·实无有法·
 rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
 如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
 ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·
 若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者·
 rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó·
 然灯佛则不与我受记·汝于来世·当得作佛·
 hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·
 号释迦牟尼·以实无有法·
 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 得阿耨多罗三藐三菩提·
 shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán·
 是故然灯佛与我受记·作是言·
 rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·
 汝于来世·当得作佛·号释迦牟尼·何以故·
 rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì·
 如来者·即诸法如义·
 ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提·
 xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提·
 xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提·
 yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·
 于是中无实无虚·是故如来说一切法·
 jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·
 皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法·
 shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà·
 是故名一切法·须菩提·譬如人身长大·
 xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà·
 须菩提言·世尊·如来说人身长大·
 jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·
 即为非大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是·
 ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·
 若作是言·我当灭度无量众生·
 jí bù míng pú sà·hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·
 即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨·
 shìgù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·
 是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者·
 xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·
 须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土·
 shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě·
 是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者·
 jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·
 即非庄严·是名庄严·须菩提·
 ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·
 若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨·

一体同观分第十八

 yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā
 一体同观分第十八
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu·
 须菩提·于意云何·如来有肉眼不·
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·
 如是·世尊·如来有肉眼·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu·
 须菩提·于意云何·如来有天眼不·
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·
 如是·世尊·如来有天眼·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu·
 须菩提·于意云何·如来有慧眼不·
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·
 如是·世尊·如来有慧眼·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu·
 须菩提·于意云何·如来有法眼不·
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·
 如是·世尊·如来有法眼·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu·
 须菩提·于意云何·如来有佛眼不·
 rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·
 如是·世尊·如来有佛眼·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·
 须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·
 fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā·
 佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā·
 须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·
 yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·
 有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·
 fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō·shì zūn·
 佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·
 fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·
 佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·
 ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·
 若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·
 jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·
 皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·
 guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·
 过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

法界通化分第十九

 fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ
 法界通化分第十九
 xū pú tí·yú yì yún hé·
 须菩提·于意云何·
 ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·
 若有人满三千大千世界七宝·
 yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·
 以用佈施·是人以是因缘·得福多不·
 rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·
 如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·
 ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·
 若福德有实·如来不说得福德多·
 yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·
 以福德无故·如来说得福德多·

离色离相分第二十

 lí sè lí xiànɡ fēn dì èr shí
 离色离相分第二十
 xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·
 须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·
 bù yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·
 不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·
 rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·
 如来说具足色身·即非具足色身·
 shì míng jù zú sè shēn·
 是名具足色身·
 xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiànɡ jiàn fǒu·
 须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·
 bù yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiànɡ jiàn·hé yǐ gù·
 不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·
 rú lái shuō zhū xiànɡ jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú·
 如来说诸相具足·即非具足·
 shì míng zhū xiànɡ jù zú·
 是名诸相具足·

非说所说分第二十一

 fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī
 非说所说分第二十一
 xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·
 须菩提·汝勿谓如来作是念·
 wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·
 我当有所说法·莫作是念·
 hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·
 何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛·
 bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·
 不能解我所说故·须菩提·说法者·
 wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·
 无法可说·是名说法·
 ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
 尔时慧命须菩提白佛言·世尊·
 pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·
 颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不·
 fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·
 佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·
 xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·
 须菩提·众生众生者·
 rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·
 如来说非众生·是名众生·

无法可得分第二十二

 wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr
 无法可得分第二十二
 xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·
 wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·
 为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·
 wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·
 我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·
 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 是名阿耨多罗三藐三菩提·

净心行善分第二十三

 jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān
 净心行善分第二十三
 fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·
 复次须菩提·是法平等·无有高下·
 shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
 是名阿耨多罗三藐三菩提·
 yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ·
 以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法·
 zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
 则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
 suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ·
 所言善法者·如来说即非善法·是名善法·

福智无比分第二十四

 fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì
 福智无比分第二十四
 xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·
 须菩提·若三千大千世界中·
 suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·
 所有诸须弥山王·
 rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·
 如是等七宝聚·有人持用佈施·
 ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·
 若人以此般若波罗蜜经·乃至四句偈等·
 shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé·
 受持读诵·为他人说·于前福德·
 bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·
 百分不及一·百千万亿分·
 nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·
 乃至算数譬喻所不能及·

化无所化分第二十五

 huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ
 化无所化分第二十五
 xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·
 须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念·
 wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·
 我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故·
 shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·
 实无有众生如来度者·
 ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·
 若有众生如来度者·
 rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·
 如来即有我人众生寿者·须菩提·
 rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·
 如来说有我者·即非有我·
 ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·
 而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者·
 rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū·
 如来说即非凡夫·是名凡夫·

法身非相分第二十六

 fǎ shēn fēi xiànɡ fēn dì èr shí liù
 法身非相分第二十六
 xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái fǒu·
 须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不·
 xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái·
 须菩提言·如是如是·以三十二相观如来·
 fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái zhě·
 佛言·须菩提·若以三十二相观如来者·
 zhuǎn lún shèng wáng·jí shì rú lái·
 转轮圣王·即是如来·
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·
 须菩提白佛言·世尊如我解佛所说义·
 bù yīng yǐ sān shí èr xiànɡ guān rú lái·
 不应以三十二相观如来·
 ěr shí shì zūn ér shuō jì yán·
 尔时世尊而说偈言·
 ruò yǐ sè jiàn wǒ yǐ yīn shēng qiú wǒ
 若以色见我 以音声求我
 shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái
 是人行邪道 不能见如来

无断无灭分第二十七

 wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī
 无断无灭分第二十七
 xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiànɡ gù·
 须菩提·汝若作是念·如来不以具足相故·
 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
 mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiànɡ gù·
 莫作是念·如来不以具足相故·
 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
 得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
 rǔ ruò zuò shì niàn·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
 汝若作是念·发阿耨多罗三藐三菩提心者·
 shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·
 说诸法断灭·莫作是念·何以故·
 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
 发阿耨多罗三藐三菩提心者·
 yú fǎ bù shuō duàn miè xiànɡ·
 于法不说断灭相·

不受不贪分第二十八

 bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā
 不受不贪分第二十八
 xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo·
 须菩提·若菩萨以满恒河沙等世界七宝·
 chí yòng bù shī·ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn·
 持用佈施·若复有人·知一切法无我·得成于忍·
 cǐ pú sà·shèng qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù·
 此菩萨·胜前菩萨·所得功德·何以故·
 xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú dé gù·
 须菩提·以诸菩萨·不受福德故·
 xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé·
 须菩提白佛言·世尊·云何菩萨不受福德·
 xū pú tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhuó·
 须菩提·菩萨所作福德·不应贪著·
 shì gù shuō bù shòu fú dé·
 是故说不受福德·

威仪寂静分第二十九

 wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ
 威仪寂静分第二十九
 xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·
 须菩提·若有人言·如来若来若去·若坐若卧·
 shì rén bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù·
 是人不解我所说义·何以故·
 rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ qù·gù míng rú lái·
 如来者·无所从来·亦无所去·故名如来·

一合理相分第三十

 yī hé lǐ xiànɡ fēn dì sān shí
 一合理相分第三十
 xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
 须菩提·若善男子善女人·
 yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén·
 以三千大千世界碎为微尘·
 yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu·
 于意云何·是微尘众·宁为多不·
 xū pú tíyán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù·
 须菩提言·甚多·世尊·何以故·
 ruòshì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó jǐ bùshuō shì wēi chén zhòng·
 若是微尘众实有者·佛即不说是微尘众·
 suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí fēi wēi chén zhòng·
 所以者何·佛说微尘众·即非微尘众·
 shì míng wēi chén zhòng·shì zūn·
 是名微尘众·世尊·
 rú lái suǒ shuō sān qiān dà qiān shì jiè·
 如来所说三千大千世界·
 jí fēi shìjiè·shì míng shìjiè·hé yǐ gù·ruò shì jiè shí yǒu zhě·
 即非世界·是名世界·何以故·若世界实有者·
 jí shì yī hé xiànɡ·rú lái shuō yī hé xiànɡ·jí fēi yī hé xiànɡ·
 即是一合相·如来说一合相·即非一合相·
 shì míng yī hé xiànɡ·xū pú tí·yī hé xiànɡ zhě·jí shì bù kě shuō·
 是名一合相·须菩提·一合相者·即是不可说·
 dàn fán fū zhī rén·tān zhuó qí shì·
 但凡夫之人·贪著其事·

知见不生分第三十一

 zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī
 知见不生分第三十一
 xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn·
 须菩提·若人言·佛说我见·
 rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
 人见·众生见·寿者见·
 xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fǒu·
 须菩提·于意云何·是人解我所说义不·
 bù yě·shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù·
 不也·世尊·是人不解如来所说义·何以故·
 shì zūn shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
 世尊说我见·人见·众生见·寿者见·
 jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
 即非我见·人见·众生见·寿者见·
 shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
 是名我见·人见·众生见·寿者见·
 xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
 须菩提·发阿耨多罗三藐三菩提心者·
 yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn·
 于一切法·应如是知·
 rú shì xìn jiě·bù shēng fǎ xiànɡ·
 如是见·如是信解·不生法相·
 xū pú tí·suǒ yán fǎ xiànɡ zhě·
 须菩提·所言法相者·
 rú lái shuō jí fēi fǎ xiànɡ·shì míng fǎ xiànɡ·
 如来说即非法相·是名法相·

应化非真分第三十二

 yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr
 应化非真分第三十二
 xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo·
 须菩提·若有人以满无量阿僧祇世界七宝·
 chí yòng bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě·
 持用佈施·若有善男子善女人·发菩提心者·
 chí yú cǐ jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng·
 持于此经·乃至四句偈等·受持读诵·
 wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō·
 为人演说·其福胜彼·云何为人演说·
 bù qǔ yú xiànɡ·rú rú bù dòng·hé yǐ gù·
 不取于相·如如不动·何以故·
 yī qiē yǒu wéi fǎ rú mèng huàn pào yǐng
 一切有为法 如梦幻泡影
 rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān
 如露亦如电 应作如是观
 fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní·
 佛说是经已·长老须菩提·及诸比丘·比丘尼·
 yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·
 优婆塞·优婆夷·一切世间天人阿修罗·
 wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng·
 闻佛所说·皆大欢喜·信受奉行·

金刚赞

 duàn yí shēng xìn jué xiāng chāo zōng dùn wàng rén fǎ jiě zhēn kōng

 断疑生信  绝相超宗  顿忘人法解真空

 bō rě wèi chóng chóng sì jù róng tōng fú dé tàn wú qióng

 般若味重重  四句融通  福德叹无穷

 ná mó jīn gāng huì shàng fó pú sà

 南无金刚会上佛菩萨(三称)

回向文

 sòng jīng gōng dé shū shèng xíng wú biān shèng fú jiē huí xiàng

 诵经功德殊胜行  无边胜福皆回向

 pǔ yuàn chén nì zhū yǒu qíng sù wǎng wú liàng guāng fó chà

 普愿沉溺诸有情  速往无量光佛刹

 shí fāng sān shì yí qiè fó yí qiè pú sà mó hē sà

 十方三世一切佛  一切菩萨摩诃萨

 mó hē bō rě bō luó mì

 摩诃般若波罗蜜

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

华人学佛网  Copy Rights Reserved @2020 技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com