华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 妙法莲华经 大智度论 阿含经 吉祥经 中观论 现观庄严论 大乘百法明门论 佛经入门 佛经名句 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部 事汇部·外教部·目录部

大方广佛华严经卷第六十三

大方广佛华严经》卷第六十三·入法界品第三十九之四

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn zhèng niàn fǎ guāng míng fǎ mén,

 尔时,善财童子一心正念法光明法门,

 shēn xìn qù rù,zhuān niàn yú fú,bù duàn sān bǎo,tàn lí yù xìng,

 深信趣入,专念于佛,不断三宝,叹离欲性,

 niàn shàn zhī shí pǔ zhào sān shì,yì zhū dà yuàn pǔ jiù zhòng shēng,

 念善知识普照三世,忆诸大愿普救众生,

 bù zhe yǒu wéi,jiū jìng sī wéi zhū fǎ zì xìng,

 不著有为,究竟思惟诸法自性,

 xī néng yán jìng yī qiè shì jiè,

 悉能严净一切世界,

 yú yī qiè fú zhòng huì dào chǎng xīn wú suǒ zhe。

 于一切佛众会道场心无所著。

 

 jiàn cì nán xíng,zhì zì zài chéng,qiú mì mí jiā。

 渐次南行,至自在城,求觅弥伽。

 nǎi jiàn qí rén yú shì sì zhōng,zuò yú shuō fǎ shī zi zhī zuò,

 乃见其人于市肆中,坐于说法师子之座,

 shí qiān rén zhòng suǒ gòng wéi rào,shuō lún zì zhuāng yán fǎ mén。

 十千人众所共围绕,说轮字庄严法门。

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 yú qián hé zhǎng,ér zuò shì yán:“shèng zhě!

 于前合掌,而作是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wǒ wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà dào?

 而我未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

 yún hé liú zhuǎn yú zhū yǒu qù cháng bù wàng shī pú tí zhī xīn?

 云何流转于诸有趣常不忘失菩提之心?

 yún hé dé píng děng yì jiān gù bù dòng?

 云何得平等意坚固不动?

 yún hé huò qīng jìng xīn wú néng jǔ huài?

 云何获清净心无能沮坏?

 yún hé shēng dà bēi lì héng bù láo pí?yún hé rù tuó luó ní pǔ dé qīng jìng?

 云何生大悲力恒不劳疲?云何入陀罗尼普得清净?

 yún hé fā shēng zhì huì guǎng dà guāng míng,yú yī qiè fǎ lí zhū àn zhàng?

 云何发生智慧广大光明,于一切法离诸暗障?

 yún hé jù wú ài jiě biàn cái zhī lì,jué le yī qiè shén shēn yì cáng?

 云何具无碍解辩才之力,决了一切甚深义藏?

 yún hé dé zhèng niàn lì,yì chí yī qiè chā bié fǎ lún?

 云何得正念力,忆持一切差别法錀?

 yún hé dé jìng qù lì,yú yī qiè qù pǔ yǎn zhū fǎ?

 云何得净趣力,于一切趣普演诸法?

 yún hé dé zhì huì lì,yú yī qiè fǎ xī néng jué dìng fēn bié qí yì?”

 云何得智慧力,于一切法悉能决定分别其义?”

 

 ěr shí,mí jiā gào shàn cái yán:“shàn nán zǐ!

 尔时,弥伽告善财言:“善男子!

 rǔ yǐ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn yé?”

 汝已发阿耨多罗三藐三菩提心耶?”

 shàn cái yán:“wéi!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。”

 善财言:“唯!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心。”

 

 mí jiā jù jí xià shī zi zuò,yú shàn cái suǒ wǔ tǐ tóu dì,

 弥伽遽即下师子座,于善财所五体投地,

 sàn jīn yín huá wú jià bǎo zhū,jí yǐ shàng miào suì mò zhān tán、

 散金银华无价宝珠,及以上妙碎末栴檀、

 wú liàng zhǒng yī yǐ fù qí shàng,fù sàn wú liàng zhǒng zhǒng xiāng huá、

 无量种衣以覆其上,复散无量种种香华、

 zhǒng zhǒng gōng jù yǐ wéi gōng yǎng,rán hòu qǐ lì ér chēng tàn yán:

 种种供具以为供养,然后起立而称叹言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 nǎi néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。shàn nán zǐ!

 乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子!

 ruò yǒu néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 若有能发阿耨多罗三藐三菩提心,

 zé wèi bù duàn yī qiè fú zhǒng,zé wèi yán jìng yī qiè fú shā,

 则为不断一切佛种,则为严净一切佛刹,

 zé wèi chéng shú yī qiè zhòng shēng,zé wèi le dá yī qiè fǎ xìng,

 则为成熟一切众生,则为了达一切法性,

 zé wèi wù jiě yī qiè yè zhǒng,zé wèi yuán mǎn yī qiè zhū xíng,

 则为悟解一切业种,则为圆满一切诸行,

 zé wèi bù duàn yī qiè dà yuàn,zé rú shí jiě lí tān zhǒng xìng,

 则为不断一切大愿,则如实解离贪种性,

 zé néng míng jiàn sān shì chā bié,zé lìng xìn jiě yǒng dé jiān gù,

 则能明见三世差别,则令信解永得坚固,

 zé wèi yī qiè rú lái suǒ chí,zé wèi yī qiè zhū fú yì niàn,

 则为一切如来所持,则为一切诸佛忆念,

 zé yǔ yī qiè pú sà píng děng,zé wèi yī qiè xián shèng zàn xǐ,

 则与一切菩萨平等,则为一切贤圣赞喜,

 zé wèi yī qiè fàn wáng lǐ jìn,zé wèi yī qiè tiān zhǔ gōng yǎng,

 则为一切梵王礼觐,则为一切天主供养,

 zé wèi yī qiè yè chā shǒu hù,zé wèi yī qiè luó chà shì wèi,

 则为一切夜叉守护,则为一切罗刹侍卫,

 zé wèi yī qiè lóng wáng yíng jiē,

 则为一切龙王迎接,

 zé wèi yī qiè jǐn nà luó wáng gē yǒng zàn tàn,

 则为一切紧那罗王歌咏赞叹,

 zé wèi yī qiè zhū shì jiān zhǔ chēng yáng qìng yuè,

 则为一切诸世间主称扬庆悦,

 zé lìng yī qiè zhū zhòng shēng jiè xī dé ān yǐn。suǒ wèi:

 则令一切诸众生界悉得安隐。所谓:

 lìng shě è qù gù,lìng chū nán chǔ gù,duàn yī qiè pín qióng gēn běn gù,

 令舍恶趣故,令出难处故,断一切贫穷根本故,

 shēng yī qiè tiān rén kuài lè gù,yù shàn zhī shí qīn jìn gù,

 生一切天人快乐故,遇善知识亲近故,

 wén guǎng dà fǎ shòu chí gù,shēng pú tí xīn gù,jìng pú tí xīn gù,

 闻广大法受持故,生菩提心故,净菩提心故,

 zhào pú sà dào gù,rù pú sà zhì gù,zhù pú sà dì gù。

 照菩萨道故,入菩萨智故,住菩萨地故。

 

 “shàn nán zǐ!yīng zhī pú sà suǒ zuò shèn nán,nán chū nán zhí,

 “善男子!应知菩萨所作甚难,难出难值,

 jiàn pú sà zhě bèi gèng nán yǒu。pú sà wèi yī qiè zhòng shēng shì hù,

 见菩萨者倍更难有。菩萨为一切众生恃怙,

 shēng cháng chéng jiù gù;wèi yī qiè zhòng shēng zhěng jì,

 生长成就故;为一切众生拯济,

 bá zhū kǔ nàn gù;wèi yī qiè zhòng shēng yī chù,shǒu hù shì jiān gù;

 拔诸苦难故;为一切众生依处,守护世间故;

 wèi yī qiè zhòng shēng jiù hù,lìng miǎn bù wèi gù。

 为一切众生救护,令免怖畏故。

 pú sà rú fēng lún,chí zhū shì jiān bù lìng duò luò è qù gù;

 菩萨如风轮,持诸世间不令堕落恶趣故;

 rú dà dì,zēng zhǎng zhòng shēng shàn gēn gù;

 如大地,增长众生善根故;

 rú dà hǎi,fú dé chōng mǎn wú jìn gù;

 如大海,福德充满无尽故;

 rú jìng rì,zhì huì guāng míng pǔ zhào gù;

 如净日,智慧光明普照故;

 rú xū mí,shàn gēn gāo chū gù;rú míng yuè,zhì guāng chū xiàn gù;

 如须弥,善根高出故;如明月,智光出现故;

 rú měng jiàng,cuī fú mó jūn gù;rú jūn zhǔ,

 如猛将,摧伏魔军故;如君主,

 fó fǎ chéng zhōng de zì zài gù;rú měng huǒ,

 佛法城中得自在故;如猛火,

 shāo jǐn zhòng shēng wǒ ài xīn gù;rú dà yún,

 烧尽众生我爱心故;如大云,

 jiàng zhù wú liàng miào fǎ yǔ gù;rú shí yǔ,

 降霔无量妙法雨故;如时雨,

 zēng zhǎng yī qiè xìn gēn yá gù;rú chuán shī,

 增长一切信根芽故;如船师,

 shì dǎo fǎ hǎi jīn jì chù gù;rú qiáo liáng,

 示导法海津济处故;如桥梁,

 lìng qí de dù shēng sǐ hǎi gù。”

 令其得度生死海故。”

 

 mí jiā rú shì zàn tàn shàn cái,lìng zhū pú sà jiē huān xǐ yǐ,

 弥伽如是赞叹善财,令诸菩萨皆欢喜已,

 cóng qí miàn mén chū zhǒng zhǒng guāng,pǔ zhào sān qiān dà qiān shì jiè。

 从其面门出种种光,普照三千大千世界

 qí zhōng zhòng shēng yù sī guāng yǐ,

 其中众生遇斯光已,

 zhū lóng shén děng nǎi zhì fàn tiān xī jiē lái zhì mí jiā zhī suǒ。

 诸龙神等乃至梵天悉皆来至弥伽之所。

 mí jiā dà shì jí yǐ fāng biàn,wèi kāi shì、yǎn shuō、fēn bié、

 弥伽大士即以方便,为开示、演说、分别、

 jiě shì lún zì pǐn zhuāng yán fǎ mén。bǐ zhū zhòng shēng wén cǐ fǎ yǐ,

 解释轮字品庄严法门。彼诸众生闻此法已,

 jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。

 皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

 

 mí jiā yú shì hái shēng běn zuò,gào shàn cái yán:

 弥伽于是还升本座,告善财言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ huò dé miào yīn tuó luó ní,

 “善男子!我已获得妙音陀罗尼,

 néng fēn bié zhī sān qiān dà qiān shì jiè zhōng zhū tiān yǔ yán,

 能分别知三千大千世界中诸天语言,

 zhū lóng、yè chā、gān tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

 诸龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

 mó hóu luó jiā、rén yǔ fēi rén jí zhū fàn tiān suǒ yǒu yǔ yán。

 摩睺罗伽、人与非人及诸梵天所有语言。

 rú cǐ sān qiān dà qiān shì jiè,

 如此三千大千世界,

 shí fāng wú shù nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiè,xī yì rú shì。

 十方无数乃至不可说不可说世界,悉亦如是。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ pú sà miào yīn tuó luó ní guāng míng fǎ mén。

 “善男子!我唯知此菩萨妙音陀罗尼光明法门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,néng pǔ rù yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng xiǎng hǎi、

 如诸菩萨摩诃萨,能普入一切众生种种想海、

 zhǒng zhǒng shī shè hǎi、zhǒng zhǒng míng hào hǎi、

 种种施设海、种种名号海、

 zhǒng zhǒng yǔ yán hǎi,néng pǔ rù shuō yī qiè shēn mì fǎ jù hǎi、

 种种语言海,能普入说一切深密法句海、

 shuō yī qiè jiū jìng fǎ jù hǎi、

 说一切究竟法句海、

 shuō yī qiè suǒ yuán zhōng yǒu yī qiè sān shì suǒ yuán fǎ jù hǎi、

 说一切所缘中有一切三世所缘法句海、

 shuō shàng fǎ jù hǎi、shuō shàng shàng fǎ jù hǎi、

 说上法句海、说上上法句海、

 shuō chā bié fǎ jù hǎi、shuō yī qiè chā bié fǎ jù hǎi,

 说差别法句海、说一切差别法句海,

 néng pǔ rù yī qiè shì jiān zhòu shù hǎi、yī qiè yīn shēng zhuāng yán lún、

 能普入一切世间咒术海、一切音声庄严轮、

 yī qiè chā bié zì lún jì;rú shì gōng dé,wǒ jīn yún hé néng zhī néng shuō?

 一切差别字轮际;如是功德,我今云何能知能说?

 

 “shàn nán zǐ!cóng cǐ nán xíng,yǒu yī jù luò,míng yuē:zhù lín;

 “善男子!从此南行,有一聚落,名曰:住林;

 bǐ yǒu zhǎng zhě,míng yuē:jiě tuō。rǔ yì bǐ wèn:

 彼有长者,名曰:解脱。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xiū pú sà xíng?pú sà yún hé chéng pú sà xíng?

 菩萨云何修菩萨行?菩萨云何成菩萨行?

 pú sà yún hé jí pú sà xíng?pú sà yún hé sī pú sà xíng?”

 菩萨云何集菩萨行?菩萨云何思菩萨行?”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yǐ shàn zhī shí gù,yú yī qiè zhì fǎ,

 尔时,善财童子以善知识故,于一切智法,

 shēn shēng zūn zhòng,shēn zhí jìng xìn,shēn zì zēng yì;

 深生尊重,深植净信,深自增益;

 lǐ mí jiā zú,tì sì bēi qì,rào wú liàng zā,liàn mù zhān yǎng,

 礼弥伽足,涕泗悲泣,绕无量匝,恋慕瞻仰,

 cí tuì ér xíng。

 辞退而行。

 

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái tóng zǐ sī wéi zhū pú sà wú ài jiě tuó luó ní guāng míng zhuāng yán mén,

 善财童子思惟诸菩萨无碍解陀罗尼光明庄严门,

 shēn rù zhū pú sà yǔ yán hǎi mén,

 深入诸菩萨语言海门,

 yì niàn zhū pú sà zhī yī qiè zhòng shēng wēi xì fāng biàn mén,

 忆念诸菩萨知一切众生微细方便门,

 guān chá zhū pú sà qīng jìng xīn mén,

 观察诸菩萨清净心门,

 chéng jiù zhū pú sà shàn gēn guāng míng mén,

 成就诸菩萨善根光明门,

 jìng zhì zhū pú sà jiào huà zhòng shēng mén,

 净治诸菩萨教化众生门,

 míng lì zhū pú sà shè zhòng shēng zhì mén,

 明利诸菩萨摄众生智门,

 jiān gù zhū pú sà guǎng dà zhì lè mén,

 坚固诸菩萨广大志乐门,

 zhù chí zhū pú sà shū shèng zhì lè mén,

 住持诸菩萨殊胜志乐门,

 jìng zhì zhū pú sà zhǒng zhǒng xìn jiě mén,

 净治诸菩萨种种信解门,

 sī wéi zhū pú sà wú liàng shàn xīn mén;shì yuàn jiān gù,

 思惟诸菩萨无量善心门;誓愿坚固,

 xīn wú pí yàn;yǐ zhū jiǎ zhòu ér zì zhuāng yán,

 心无疲厌;以诸甲胄而自庄严,

 yī jīng yī jìn shēn xīn bù kě tuì zhuǎn,jù bù huài xìn;

 一精一进深心不可退转,具不坏信;

 qí xīn jiān gù,yóu rú jīn gāng jí nà luó yán,wú néng huài zhě;

 其心坚固,犹如金刚及那罗延,无能坏者;

 shǒu chí yī qiè shàn zhī shí jiào,yú zhū jìng jiè dé bù huài zhì;

 守持一切善知识教,于诸境界得不坏智;

 pǔ mén qīng jìng,suǒ xíng wú ài;zhì guāng yuán mǎn,pǔ zhào yī qiè;

 普门清净,所行无碍;智光圆满,普照一切;

 jù zú zhū dì zǒng chí guāng míng,le zhī fǎ jiè zhǒng zhǒng chā bié,

 具足诸地总持光明,了知法界种种差别,

 wú yī wú zhù,píng děng wú èr;

 无依无住,平等无二;

 zì xìng qīng jìng ér pǔ zhuāng yán,yú zhū suǒ xíng jiē dé jiū jìng,

 自性清净而普庄严,于诸所行皆得究竟,

 zhì huì qīng jìng lí zhū zhí zhuó;zhī shí fāng chā bié fǎ,

 智慧清净离诸执著;知十方差别法,

 zhì wú zhàng ài;wǎng shí fāng chā bié chù,shēn bù pí xiè;

 智无障碍;往十方差别处,身不疲懈;

 yú shí fāng chā bié yè,jiē dé míng liǎo;

 于十方差别业,皆得明了;

 yú shí fāng chā bié fú,wú bù xiàn jiàn;

 于十方差别佛,无不现见;

 yú shí fāng chā bié shí,xī dé shēn rù;

 于十方差别时,悉得深入;

 qīng jìng miào fǎ chōng mǎn qí xīn,pǔ zhì sān mèi míng zhào qí xīn,

 清净妙法充满其心,普智三昧明照其心,

 xīn héng pǔ rù píng děng jìng jiè;rú lái zhì huì zhī suǒ zhào chù,

 心恒普入平等境界;如来智慧之所照触,

 yī qiè zhì liú xiāng xù bù duàn,ruò shēn ruò xīn bù lí fó fǎ;

 一切智流相续不断,若身若心不离佛法;

 yī qiè zhū fú shén lì suǒ jiā,yī qiè rú lái guāng míng suǒ zhào;

 一切诸佛神力所加,一切如来光明所照;

 chéng jiù dà yuàn,yuàn shēn zhōu biàn yī qiè shā wǎng,

 成就大愿,愿身周遍一切刹网,

 yī qiè fǎ jiè pǔ rù qí shēn。

 一切法界普入其身。

 

 jiàn cì yóu xíng,shí yǒu èr nián,zhì zhù lín chéng,

 渐次游行,十有二年,至住林城,

 zhōu biàn tuī qiú jiě tuō zhǎng zhě。jì dé jiàn yǐ,wǔ tǐ tóu dì,

 周遍推求解脱长者。既得见已,五体投地,

 qǐ lì hé zhǎng,bái yán:

 起立合掌,白言:

 

 “shèng zhě!wǒ jīn dé yǔ shàn zhī shí huì,

 “圣者!我今得与善知识会,

 shì wǒ huò dé guǎng dà shàn lì。hé yǐ gù?shàn zhī shí zhě,

 是我获得广大善利。何以故?善知识者,

 nán kě dé jiàn,nán kě dé wén,nán kě chū xiàn,nán de fèng shì,

 难可得见,难可得闻,难可出现,难得奉事,

 nán de qīn jìn,nán de chéng jiē,nán kě féng zhí,nán de gòng jū,

 难得亲近,难得承接,难可逢值,难得共居,

 nán lìng xǐ yuè,nán de suí zhú。wǒ jīn huì yù,wèi dé shàn lì。

 难令喜悦,难得随逐。我今会遇,为得善利。

 

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 wèi yù shì yī qiè fú gù,wèi yù zhí yī qiè fú gù,

 为欲事一切佛故,为欲值一切佛故,

 wèi yù jiàn yī qiè fú gù,wèi yù guān yī qiè fú gù,

 为欲见一切佛故,为欲观一切佛故,

 wèi yù zhī yī qiè fú gù,wèi yù zhèng yī qiè fú píng děng gù,

 为欲知一切佛故,为欲证一切佛平等故,

 wèi yù fā yī qiè fú dà yuàn gù,wèi yù mǎn yī qiè fú dà yuàn gù,

 为欲发一切佛大愿故,为欲满一切佛大愿故,

 wèi yù jù yī qiè fú zhì guāng gù,wèi yù chéng yī qiè fú zhòng xíng gù,

 为欲具一切佛智光故,为欲成一切佛众行故,

 wèi yù de yī qiè fú shén tōng gù,wèi yù jù yī qiè fú zhū lì gù,

 为欲得一切佛神通故,为欲具一切佛诸力故,

 wèi yù huò yī qiè fú wú wèi gù,wèi yù wén yī qiè fó fǎ gù,

 为欲获一切佛无畏故,为欲闻一切佛法故,

 wèi yù shòu yī qiè fó fǎ gù,wèi yù chí yī qiè fó fǎ gù,

 为欲受一切佛法故,为欲持一切佛法故,

 wèi yù jiě yī qiè fó fǎ gù,wèi yù hù yī qiè fó fǎ gù,

 为欲解一切佛法故,为欲护一切佛法故,

 wèi yù yǔ yī qiè zhū pú sà zhòng tóng yī tǐ gù,

 为欲与一切诸菩萨众同一体故,

 wèi yù yǔ yī qiè pú sà shàn gēn děng wú yì gù,

 为欲与一切菩萨善根等无异故,

 wèi yù yuán mǎn yī qiè pú sà bō luó mì gù,

 为欲圆满一切菩萨波罗蜜故,

 wèi yù chéng jiù yī qiè pú sà suǒ xiū xíng gù,

 为欲成就一切菩萨所修行故,

 wèi yù chū shēng yī qiè pú sà qīng jìng yuàn gù,

 为欲出生一切菩萨清净愿故,

 wèi yù de yī qiè zhū fú pú sà wēi shén cáng gù,

 为欲得一切诸佛菩萨威神藏故,

 wèi yù de yī qiè pú sà fǎ cáng wú jìn zhì huì dà guāng míng gù,

 为欲得一切菩萨法藏无尽智慧大光明故,

 wèi yù de yī qiè pú sà sān mèi guǎng dà zàng gù,

 为欲得一切菩萨三昧广大藏故,

 wèi yù chéng jiù yī qiè pú sà wú liàng wú shù shén tōng cáng gù,

 为欲成就一切菩萨无量无数神通藏故,

 wèi yù yǐ dà bēi cáng jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng jiē lìng jiū jìng dào biān jì gù,

 为欲以大悲藏教化调伏一切众生皆令究竟到边际故,

 wèi yù xiǎn xiàn shén biàn cáng gù,

 为欲显现神变藏故,

 wèi yú yī qiè zì zài cáng zhōng xī yǐ zì xīn dé zì zài gù,

 为于一切自在藏中悉以自心得自在故,

 wèi yù rù yú qīng jìng cáng zhōng yǐ yī qiè xiāng ér zhuāng yán gù。

 为欲入于清净藏中以一切相而庄严故。

 

 “shèng zhě!wǒ jīn yǐ rú shì xīn、rú shì yì、rú shì lè、rú shì yù、

 “圣者!我今以如是心、如是意、如是乐、如是欲、

 rú shì xī qiú、rú shì sī wéi、rú shì zūn zhòng、rú shì fāng biàn、

 如是希求、如是思惟、如是尊重、如是方便、

 rú shì jiū jìng、rú shì qiān xià,zhì shèng zhě suǒ。

 如是究竟、如是谦下,至圣者所。

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì zhū pú sà zhòng,

 我闻圣者善能诱诲诸菩萨众,

 néng yǐ fāng biàn chǎn míng suǒ de,shì qí dào lù,

 能以方便阐明所得,示其道路,

 yǔ qí jīn liáng,shòu qí fǎ mén;lìng chú mí dào zhàng,

 与其津梁,授其法门;令除迷倒障,

 bá yóu yù jiàn,jié yí huò wǎng,zhào xīn chóu lín,

 拔犹豫箭,截疑惑网,照心稠林,

 huàn xīn gòu zhuó,lìng xīn jié bái,shǐ xīn qīng jìng,

 浣心垢浊,令心洁白,使心清净,

 zhèng xīn chǎn qū,jué xīn shēng sǐ,zhǐ xīn bù shàn,

 正心谄曲,绝心生死,止心不善,

 jiě xīn zhí zhuó;yú zhí zhuó chù lìng xīn jiě tuō,

 解心执著;于执著处令心解脱,

 yú rǎn ài chù shǐ xīn dòng zhuǎn,lìng qí sù rù yī qiè zhì jìng,

 于染爱处使心动转,令其速入一切智境,

 shǐ qí jí dào wú shàng fǎ chéng;lìng zhù dà bēi,lìng zhù dà cí,

 使其疾到无上法城;令住大悲,令住大慈,

 lìng rù pú sà xíng,lìng xiū sān mèi mén,lìng rù zhèng wèi,

 令入菩萨行,令修三昧门,令入证位,

 lìng guān fǎ xìng,lìng zēng zhǎng lì,lìng xiū xí xíng,

 令观法性,令增长力,令修习行,

 pǔ yú yī qiè,qí xīn píng děng。

 普于一切,其心平等。

 wéi yuàn shèng zhě wèi wǒ xuān shuō:pú sà yún hé xué pú sà xíng、

 唯愿圣者为我宣说:菩萨云何学菩萨行、

 xiū pú sà dào?suí suǒ xiū xí,jí dé qīng jìng,jí dé míng liǎo!”

 修菩萨道?随所修习,疾得清净,疾得明了!”

 

 shí,jiě tuō zhǎng zhě yǐ guò qù shàn gēn lì、fú wēi shén lì、

 时,解脱长者以过去善根力、佛威神力、

 wén shū shī lì tóng zǐ yì niàn lì gù,jí rù pú sà sān mèi mén,

 文殊师利童子忆念力故,即入菩萨三昧门,

 míng:pǔ shè yī qiè fú shā wú biān xuán tuó luó ní。

 名:普摄一切佛刹无边旋陀罗尼。

 rù cǐ sān mèi yǐ,dé qīng jìng shēn。yú qí shēn zhōng,

 入此三昧已,得清净身。于其身中,

 xiǎn xiàn shí fāng gè shí fú shā wēi chén shù fú,jí fó guó tǔ、

 显现十方各十佛刹微尘数佛,及佛国土、

 zhòng huì、dào chǎng、zhǒng zhǒng guāng míng、zhū zhuāng yán shì,

 众会、道场、种种光明、诸庄严事,

 yì xiàn bǐ fú wǎng xī suǒ xíng shén tōng biàn huà、yī qiè dà yuàn、

 亦现彼佛往昔所行神通变化、一切大愿、

 zhù dào zhī fǎ、zhū chū lí xíng、qīng jìng zhuāng yán,

 助道之法、诸出离行、清净庄严,

 yì jiàn zhū fú chéng děng zhèng jué、zhuǎn miào fǎ lún、

 亦见诸佛成等正觉、转妙法錀、

 jiào huà zhòng shēng。rú shì yī qiè,yú qí shēn zhōng xī jiē xiǎn xiàn,

 教化众生。如是一切,于其身中悉皆显现,

 wú suǒ zhàng ài;zhǒng zhǒng xíng xiāng、zhǒng zhǒng cì dì,

 无所障碍;种种形相、种种次第,

 rú běn ér zhù,bù xiāng zá luàn,suǒ wèi:zhǒng zhǒng guó tǔ、

 如本而住,不相杂乱,所谓:种种国土、

 zhǒng zhǒng zhòng huì、zhǒng zhǒng dào chǎng、zhǒng zhǒng yán shì。

 种种众会、种种道场、种种严饰。

 qí zhōng zhū fú xiàn zhǒng zhǒng shén lì、lì zhǒng zhǒng chéng dào、

 其中诸佛现种种神力、立种种乘道、

 shì zhǒng zhǒng yuàn mén,

 示种种愿门,

 huò yú yī shì jiè chù dōu shuài gōng ér zuò fó shì,

 或于一世界处兜率宫而作佛事,

 huò yú yī shì jiè mò dōu shuài gōng ér zuò fó shì;rú shì,

 或于一世界殁兜率宫而作佛事;如是,

 huò yǒu zhù tāi,huò fù dàn shēng,huò chù gōng zhōng,huò fù chū jiā,

 或有住胎,或复诞生,或处宫中,或复出家

 huò yì dào chǎng,huò pò mó jūn,huò zhū tiān、lóng gōng jìng wéi rào,

 或诣道场,或破魔军,或诸天、龙恭敬围绕,

 huò zhū shì zhǔ quàn qǐng shuō fǎ,huò zhuǎn fǎ lún,huò bān niè pán,

 或诸世主劝请说法,或转法錀,或般涅槃

 huò fēn shè lì,huò qǐ tǎ miào。bǐ zhū rú lái yú zhǒng zhǒng zhòng huì、

 或分舍利,或起塔庙。彼诸如来于种种众会、

 zhǒng zhǒng shì jiān、zhǒng zhǒng qù shēng、zhǒng zhǒng jiā zú、

 种种世间、种种趣生、种种家族、

 zhǒng zhǒng yù lè、zhǒng zhǒng yè xíng、zhǒng zhǒng yǔ yán、

 种种欲乐、种种业行、种种语言、

 zhǒng zhǒng gēn xìng、

 种种根性、

 zhǒng zhǒng fán nǎo suí mián xí qì zhū zhòng shēng zhōng,

 种种烦恼随眠习气诸众生中,

 huò chù wēi xì dào chǎng,huò chù guǎng dà dào chǎng,

 或处微细道场,或处广大道场,

 huò chù yī yóu xún liàng dào chǎng,huò chù shí yóu xún liàng dào chǎng,

 或处一由旬量道场,或处十由旬量道场,

 huò chù bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù yóu xún liàng dào chǎng,

 或处不可说不可说佛刹微尘数由旬量道场,

 yǐ zhǒng zhǒng shén tōng、zhǒng zhǒng yán cí、zhǒng zhǒng yīn shēng、

 以种种神通、种种言辞、种种音声、

 zhǒng zhǒng fǎ mén、zhǒng zhǒng zǒng chí mén、zhǒng zhǒng biàn cái mén,

 种种法门、种种总持门、种种辩才门,

 yǐ zhǒng zhǒng shèng dì hǎi、zhǒng zhǒng wú wèi dà shī zi hǒu,

 以种种圣谛海、种种无畏大师子吼,

 shuō zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng shàn gēn、zhǒng zhǒng yì niàn,

 说诸众生种种善根、种种忆念,

 shòu zhǒng zhǒng pú sà jì,shuō zhǒng zhǒng zhū fó fǎ。

 授种种菩萨记,说种种诸佛法。

 

 bǐ zhū rú lái suǒ yǒu yán shuō,shàn cái tóng zǐ xī néng tīng shòu,

 彼诸如来所有言说,善财童子悉能听受,

 yì jiàn zhū fú jí zhū pú sà bù kě sī yì sān mèi shén biàn。

 亦见诸佛及诸菩萨不可思议三昧神变。

 

 ěr shí,jiě tuō zhǎng zhě cóng sān mèi qǐ,gào shàn cái tóng zǐ yán:

 尔时,解脱长者从三昧起,告善财童子言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ rù chū rú lái wú ài zhuāng yán jiě tuō mén。

 “善男子!我已入出如来无碍庄严解脱门。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ rù chū cǐ jiě tuō mén shí,

 “善男子!我入出此解脱门时,

 jí jiàn dōng fāng yán fú tán jīn guāng míng shì jiè,

 即见东方阎浮檀金光明世界,

 lóng zì zài wáng rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 龙自在王如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 道场众会之所围绕,

 pí lú zhē nà cáng pú sà ér wèi shàng shǒu;

 毗卢遮那藏菩萨而为上首;

 yòu jiàn nán fāng sù jí lì shì jiè,pǔ xiāng rú lái、yīng、

 又见南方速疾力世界,普香如来、应、

 zhèng děng jué,dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 正等觉,道场众会之所围绕,

 xīn wáng pú sà ér wèi shàng shǒu;yòu jiàn xī fāng xiāng guāng shì jiè,

 心王菩萨而为上首;又见西方香光世界,

 xū mí dēng wáng rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 须弥灯王如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,wú ài xīn pú sà ér wèi shàng shǒu;

 道场众会之所围绕,无碍心菩萨而为上首;

 yòu jiàn běi fāng jiā shā chuáng shì jiè,bù kě huài jīn gāng rú lái、

 又见北方袈裟幢世界,不可坏金刚如来、

 yīng、zhèng děng jué,dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 应、正等觉,道场众会之所围绕,

 jīn gāng bù yǒng měng pú sà ér wèi shàng shǒu;

 金刚步勇猛菩萨而为上首;

 yòu jiàn dōng běi fāng yī qiè shàng miào bǎo shì jiè,

 又见东北方一切上妙宝世界,

 wú suǒ de jìng jiè yǎn rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 无所得境界眼如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 道场众会之所围绕,

 wú suǒ de shàn biàn huà pú sà ér wèi shàng shǒu;

 无所得善变化菩萨而为上首;

 yòu jiàn dōng nán fāng xiāng yàn guāng yīn shì jiè,

 又见东南方香焰光音世界,

 xiāng dēng rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 香灯如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 道场众会之所围绕,

 jīn gāng yàn huì pú sà ér wèi shàng shǒu;

 金刚焰慧菩萨而为上首;

 yòu jiàn xī nán fāng zhì huì rì pǔ guāng míng shì jiè,

 又见西南方智慧日普光明世界,

 fǎ jiè lún chuáng rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 法界轮幢如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 道场众会之所围绕,

 xiàn yī qiē biàn huà chuáng pú sà ér wèi shàng shǒu;

 现一切变化幢菩萨而为上首;

 yòu jiàn xī běi fāng pǔ qīng jìng shì jiè,

 又见西北方普清净世界,

 yī qiè fó bǎo gāo shèng chuáng rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 一切佛宝高胜幢如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 道场众会之所围绕,

 fǎ chuáng wáng pú sà ér wèi shàng shǒu;

 法幢王菩萨而为上首;

 yòu jiàn shàng fāng fú cì dì chū xiàn wú jìn shì jiè,

 又见上方佛次第出现无尽世界,

 wú biān zhì huì guāng yuán mǎn chuáng rú lái、yīng、zhèng děng jué,

 无边智慧光圆满幢如来、应、正等觉,

 dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 道场众会之所围绕,

 fǎ jiè mén chuáng wáng pú sà ér wèi shàng shǒu;

 法界门幢王菩萨而为上首;

 yòu jiàn xià fāng fó guāng míng shì jiè,wú ài zhì chuáng rú lái、

 又见下方佛光明世界,无碍智幢如来、

 yīng、zhèng děng jué,dào chǎng zhòng huì zhī suǒ wéi rào,

 应、正等觉,道场众会之所围绕,

 yī qiè shì jiān shā chuáng wáng pú sà ér wèi shàng shǒu。

 一切世间刹幢王菩萨而为上首。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ jiàn rú shì děng shí fāng gè shí fú shā wēi chén shù rú lái。

 我见如是等十方各十佛刹微尘数如来。

 bǐ zhū rú lái bù lái zhì cǐ,wǒ bù wǎng bǐ。

 彼诸如来不来至此,我不往彼。

 wǒ ruò yù jiàn ān lè shì jiè ā mí tuó rú lái,suí yì jí jiàn;

 我若欲见安乐世界阿弥陀如来,随意即见;

 wǒ ruò yù jiàn zhān tán shì jiè jīn gāng guāng míng rú lái、

 我若欲见栴檀世界金刚光明如来、

 miào xiāng shì jiè bǎo guāng míng rú lái、

 妙香世界宝光明如来、

 lián huá shì jiè bǎo lián huá guāng míng rú lái、

 莲华世界宝莲华光明如来、

 miào jīn shì jiè jì jìng guāng rú lái、miào xǐ shì jiè bù dòng rú lái、

 妙金世界寂静光如来、妙喜世界不动如来、

 shàn zhù shì jiè shī zi rú lái、jìng guāng míng shì jiè yuè jué rú lái、

 善住世界师子如来、镜光明世界月觉如来、

 bǎo shī zi zhuāng yán shì jiè pí lú zhē nà rú lái,rú shì yī qiè,

 宝师子庄严世界毗卢遮那如来,如是一切,

 xī jiē jí jiàn。rán bǐ rú lái bù lái zhì cǐ,

 悉皆即见。然彼如来不来至此,

 wǒ shēn yì bù wǎng yì yú bǐ。zhī yī qiè fú jí yǔ wǒ xīn,

 我身亦不往诣于彼。知一切佛及与我心,

 xī jiē rú mèng;zhī yī qiè fú yóu rú yǐng xiàng,zì xīn rú shuǐ;

 悉皆如梦;知一切佛犹如影像,自心如水;

 zhī yī qiè fú suǒ yǒu sè xiàng jí yǐ zì xīn,xī jiē rú huàn;

 知一切佛所有色相及以自心,悉皆如幻;

 zhī yī qiè fú jí yǐ jǐ xīn,xī jiē rú xiǎng。wǒ rú shì zhī,

 知一切佛及以己心,悉皆如响。我如是知,

 rú shì yì niàn:suǒ jiàn zhū fú,jiē yóu zì xīn。

 如是忆念:所见诸佛,皆由自心。

 

 “shàn nán zǐ!dāng zhī pú sà xiū zhū fó fǎ,jìng zhū fú shā,

 “善男子!当知菩萨修诸佛法,净诸佛刹,

 jī jí miào xíng,diào fú zhòng shēng,fā dà shì yuàn,

 积集妙行,调伏众生,发大誓愿,

 rù yī qiè zhì zì zài yóu xì bù kě sī yì jiě tuō zhī mén,dé fú pú tí,

 入一切智自在游戏不可思议解脱之门,得佛菩提,

 xiàn dà shén tōng,biàn wǎng yī qiè shí fāng fǎ jiè,

 现大神通,遍往一切十方法界,

 yǐ wēi xì zhì pǔ rù zhū jié;rú shì yī qiè,xī yóu zì xīn。

 以微细智普入诸劫;如是一切,悉由自心。

 

 “shì gù,shàn nán zǐ!yīng yǐ shàn fǎ fú zhù zì xīn,

 “是故,善男子!应以善法扶助自心,

 yīng yǐ fǎ shuǐ rùn zé zì xīn,yīng yú jìng jiè jìng zhì zì xīn,

 应以法水润泽自心,应于境界净治自心,

 yīng yǐ yī jīng yī jìn jiān gù zì xīn,yīng yǐ rěn rǔ tǎn dàng zì xīn,

 应以一精一进坚固自心,应以忍辱坦荡自心,

 yīng yǐ zhì zhèng jié bái zì xīn,yīng yǐ zhì huì míng lì zì xīn,

 应以智证洁白自心,应以智慧明利自心,

 yīng yǐ fú zì zài kāi fā zì xīn,yīng yǐ fú píng děng guǎng dà zì xīn,

 应以佛自在开发自心,应以佛平等广大自心,

 yīng yǐ fú shí lì zhào chá zì xīn。

 应以佛十力照察自心。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi yú cǐ rú lái wú ài zhuāng yán jiě tuō mén ér dé rù chū。

 我唯于此如来无碍庄严解脱门而得入出。

 rú zhū pú sà mó hē sà dé wú ài zhì zhù wú ài xíng,

 如诸菩萨摩诃萨得无碍智住无碍行,

 dé cháng jiàn yī qiè fú sān mèi,dé bú zhù niè pán jì sān mèi,

 得常见一切佛三昧,得不住涅槃际三昧,

 le dá sān mèi pǔ mén jìng jiè,yú sān shì fǎ xī jiē píng děng,

 了达三昧普门境界,于三世法悉皆平等,

 néng shàn fēn shēn biàn yī qiè shā,zhù yú zhū fú píng děng jìng jiè,

 能善分身遍一切刹,住于诸佛平等境界,

 shí fāng jìng jiè jiē xī xiàn qián,zhì huì guān chá wú bù míng liǎo,

 十方境界皆悉现前,智慧观察无不明了,

 yú qí shēn zhōng xī xiàn yī qiè shì jiè chéng huài,

 于其身中悉现一切世界成坏,

 ér yú jǐ shēn jí zhū shì jiè bù shēng èr xiǎng;

 而于己身及诸世界不生二想;

 rú shì miào xíng,ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō?

 如是妙行,而我云何能知能说?

 

 “shàn nán zǐ!cóng cǐ nán xíng,zhì yán fú tí pàn,yǒu yī guó tǔ,

 “善男子!从此南行,至阎浮提畔,有一国土,

 míng:mó lì jiā luó;bǐ yǒu bǐ qiū,míng yuē:hǎi chuáng。

 名:摩利伽罗;彼有比丘,名曰:海幢。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ jiě tuō zhǎng zhě zú,

 时,善财童子顶礼解脱长者足,

 yòu rào guān chá,chēng yáng zàn tàn,sī wéi liàn yǎng,

 右绕观察,称扬赞叹,思惟恋仰,

 bēi qì liú lèi──yī xīn yì niàn:yī shàn zhī shí,shì shàn zhī shí,

 悲泣流泪──一心忆念:依善知识,事善知识,

 jìng shàn zhī shí,yóu shàn zhī shí jiàn yī qiè zhì;

 敬善知识,由善知识见一切智;

 yú shàn zhī shí bù shēng wéi nì,yú shàn zhī shí xīn wú chǎn kuáng,

 于善知识不生违逆,于善知识心无谄诳,

 yú shàn zhī shí xīn cháng suí shùn;yú shàn zhī shí qǐ cí mǔ xiǎng,

 于善知识心常随顺;于善知识起慈母想,

 shě lí yī qiè wú yì fǎ gù;yú shàn zhī shí qǐ cí fù xiǎng,

 舍离一切无益法故;于善知识起慈父想,

 chū shēng yī qiè zhū shàn fǎ gù。cí tuì ér qù。

 出生一切诸善法故。──辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn zhèng niàn bǐ zhǎng zhě jiào,

 尔时,善财童子一心正念彼长者教,

 guān chá bǐ zhǎng zhě jiào,yì niàn bǐ bù sī yì pú sà jiě tuō mén,

 观察彼长者教,忆念彼不思议菩萨解脱门,

 sī wéi bǐ bù sī yì pú sà zhì guāng míng,shēn rù bǐ bù sī yì fǎ jiè mén,

 思惟彼不思议菩萨智光明,深入彼不思议法界门,

 qù xiàng bǐ bù sī yì pú sà pǔ rù mén,

 趣向彼不思议菩萨普入门,

 míng jiàn bǐ bù sī yì rú lái shén biàn,jiě le bǐ bù sī yì pǔ rù fú shā,

 明见彼不思议如来神变,解了彼不思议普入佛刹,

 fēn bié bǐ bù sī yì fó lì zhuāng yán,

 分别彼不思议佛力庄严,

 sī wéi bǐ bù sī yì pú sà sān mèi jiě tuō jìng jiè fēn wèi,

 思惟彼不思议菩萨三昧解脱境界分位,

 le dá bǐ bù sī yì chā bié shì jiè jiū jìng wú ài,

 了达彼不思议差别世界究竟无碍,

 xiū xíng bǐ bù sī yì pú sà jiān gù shēn xīn,

 修行彼不思议菩萨坚固深心,

 fā qǐ bǐ bù sī yì pú sà dà yuàn jìng yè。

 发起彼不思议菩萨大愿净业。

 

 jiàn cì nán xíng,zhì yán fú tí pàn mó lì jù luò,

 渐次南行,至阎浮提畔摩利聚落,

 zhōu biàn qiú mì hǎi chuáng bǐ qiū。

 周遍求觅海幢比丘。

 nǎi jiàn qí zài jīng xíng dì cè jié jiā fū zuò,rù yú sān mèi,

 乃见其在经行地侧结跏趺坐,入于三昧,

 lí chū rù xī,wú bié sī jué,shēn ān bù dòng。

 离出入息,无别思觉,身安不动。

 

 cóng qí zú xià,chū wú shù bǎi qiān yì zhǎng zhě、jū shì、

 从其足下,出无数百千亿长者、居士、

 pó luó mén zhòng,

 婆罗门众,

 jiē yǐ zhǒng zhǒng zhū zhuāng yán jù zhuāng yán qí shēn,

 皆以种种诸庄严具庄严其身,

 xī zhe bǎo guān,dǐng xì míng zhū,pǔ wǎng shí fāng yī qiè shì jiè,

 悉著宝冠,顶系明珠,普往十方一切世界,

 yǔ yī qiè bǎo、yī qiè yīng luò、yī qiè yī fú、

 雨一切宝、一切璎珞、一切衣服、

 yī qiè yǐn shí rú fǎ shàng wèi、yī qiè huá、yī qiè mán、

 一切饮食如法上味、一切华、一切鬘、

 yī qiè xiāng、yī qiè tú xiāng、yī qiè yù lè zī shēng zhī jù,

 一切香、一切涂香、一切欲乐资生之具,

 yú yī qiè chù jiù shè yī qiè pín qióng zhòng shēng,

 于一切处救摄一切贫穷众生,

 ān wèi yī qiè kǔ nǎo zhòng shēng,jiē lìng huān xǐ xīn yì qīng jìng,

 安慰一切苦恼众生,皆令欢喜心意清净,

 chéng jiù wú shàng pú tí zhī dào。

 成就无上菩提之道。

 

 cóng qí liǎng xī,chū wú shù bǎi qiān yì shā dì lì、pó luó mén zhòng,

 从其两膝,出无数百千亿刹帝利、婆罗门众,

 jiē xī cōng huì,zhǒng zhǒng sè xiàng、zhǒng zhǒng xíng mào、

 皆悉聪慧,种种色相、种种形貌、

 zhǒng zhǒng yī fú shàng miào zhuāng yán,

 种种衣服上妙庄严,

 pǔ biàn shí fāng yī qiè shì jiè,ài yǔ、tóng shì shè zhū zhòng shēng。

 普遍十方一切世界,爱语、同事摄诸众生。

 suǒ wèi:pín zhě lìng zú,bìng zhě lìng yù,wēi zhě lìng ān,

 所谓:贫者令足,病者令愈,危者令安,

 bù zhě lìng zhǐ,yǒu yōu kǔ zhě xián shǐ kuài lè;

 怖者令止,有忧苦者咸使快乐;

 fù yǐ fāng biàn ér quàn dǎo zhī,jiē lìng shě è,ān zhù shàn fǎ。

 复以方便而劝导之,皆令舍恶,安住善法。

 

 cóng qí yāo jiān,chū děng zhòng shēng shù wú liàng xiān rén,

 从其腰间,出等众生数无量仙人,

 huò fú cǎo yī huò shù pí yī,jiē zhí zǎo píng,wēi yí jì jìng,

 或服草衣或树皮衣,皆执澡瓶,威仪寂静,

 zhōu xuán wǎng fǎn shí fāng shì jiè,yú xū kōng zhōng,

 周旋往返十方世界,于虚空中,

 yǐ fú miào yīn,chēng zàn rú lái,yǎn shuō zhū fǎ;

 以佛妙音,称赞如来,演说诸法;

 huò shuō qīng jìng fàn xíng zhī dào,lìng qí xiū xí,diào fú zhū gēn;

 或说清净梵行之道,令其修习,调伏诸根;

 huò shuō zhū fǎ jiē wú zì xìng,shǐ qí guān chá,fā shēng zhì huì;

 或说诸法皆无自性,使其观察,发生智慧;

 huò shuō shì jiān yán lùn guǐ zé,

 或说世间言论轨则,

 huò fù kāi shì yī qiè zhì zhì chū yào fāng biàn,

 或复开示一切智智出要方便,

 lìng suí cì dì gè xiū qí yè。

 令随次第各修其业。

 

 cóng qí liǎng xié,chū bù sī yì lóng、bù sī yì lóng nǚ,

 从其两胁,出不思议龙、不思议龙女,

 shì xiàn bù sī yì zhū lóng shén biàn,suǒ wèi:

 示现不思议诸龙神变,所谓:

 yǔ bù sī yì xiāng yún、bù sī yì huá yún、bù sī yì mán yún、

 雨不思议香云、不思议华云、不思议鬘云、

 bù sī yì bǎo gài yún、bù sī yì bǎo fān yún、

 不思议宝盖云、不思议宝幡云、

 bù sī yì miào bǎo zhuāng yán jù yún、bù sī yì dà mó ní bǎo yún、

 不思议妙宝庄严具云、不思议大摩尼宝云、

 bù sī yì bǎo yīng luò yún、bù sī yì bǎo zuò yún、

 不思议宝璎珞云、不思议宝座云、

 bù sī yì bǎo gōng diàn yún、bù sī yì bǎo lián huá yún、

 不思议宝宫殿云、不思议宝莲华云、

 bù sī yì bǎo guān yún、bù sī yì tiān shēn yún、bù sī yì cǎi nǚ yún,

 不思议宝冠云、不思议天身云、不思议采女云,

 xī biàn xū kōng ér wèi zhuāng yán,chōng mǎn yī qiè shí fāng shì jiè,

 悉遍虚空而为庄严,充满一切十方世界,

 zhū fú dào chǎng ér wèi gōng yǎng,lìng zhū zhòng shēng jiē shēng huān xǐ。

 诸佛道场而为供养,令诸众生皆生欢喜。

 

 cóng xiōng qián wàn zì zhōng,chū wú shù bǎi qiān yì ā xiū luó wáng,

 从胸前卍字中,出无数百千亿阿修罗王,

 jiē xī shì xiàn bù kě sī yì zì zài huàn lì,

 皆悉示现不可思议自在幻力,

 lìng bǎi shì jiè jiē dà zhèn dòng,yī qiè hǎi shuǐ zì rán yǒng fèi,

 令百世界皆大震动,一切海水自然涌沸,

 yī qiè shān wáng hù xiāng chōng jī,zhū tiān gōng diàn wú bù dòng yáo,

 一切山王互相冲击,诸天宫殿无不动摇,

 zhū mó guāng míng wú bù yǐn bì,zhū mó bīng zhòng wú bù cuī fú;

 诸魔光明无不隐蔽,诸魔兵众无不摧伏;

 pǔ lìng zhòng shēng,shě jiāo màn xīn,chú nù hài xīn,

 普令众生,舍憍慢心,除怒害心,

 pò fán nǎo shān,xī zhòng è fǎ,zhǎng wú dòu zhēng,

 破烦恼山,息众恶法,长无斗诤,

 yǒng gòng hé shàn;fù yǐ huàn lì,kāi wù zhòng shēng,lìng miè zuì è,

 永共和善;复以幻力,开悟众生,令灭罪恶

 lìng bù shēng sǐ,lìng chū zhū qù,lìng lí rǎn zhe,

 令怖生死,令出诸趣,令离染著,

 lìng zhù wú shàng pú tí zhī xīn,lìng xiū yī qiè zhū pú sà xíng,

 令住无上菩提之心,令修一切诸菩萨行,

 lìng zhù yī qiè zhū bō luó mì,lìng rù yī qiè zhū pú sà dì,

 令住一切诸波罗蜜,令入一切诸菩萨地,

 lìng guān yī qiè wēi miào fǎ mén,lìng zhī yī qiè zhū fú fāng biàn。

 令观一切微妙法门,令知一切诸佛方便。

 rú shì suǒ zuò,zhōu biàn fǎ jiè。

 如是所作,周遍法界。

 

 “cóng qí bèi shàng,wèi yīng yǐ èr chéng ér de dù zhě,

 “从其背上,为应以二乘而得度者,

 chū wú shù bǎi qiān yì shēng wén、dú jué;wèi zhe wǒ zhě,

 出无数百千亿声闻、独觉;为著我者,

 shuō wú yǒu wǒ;wèi zhí cháng zhě,shuō yī qiè xíng jiē xī wú cháng;

 说无有我;为执常者,说一切行皆悉无常;

 wèi tān xíng zhě,shuō bù jìng guān;wèi chēn xíng zhě,shuō cí xīn guān;

 为贪行者,说不净观;为瞋行者,说慈心观;

 wèi chī xíng zhě,shuō yuán qǐ guān;wèi děng fēn háng zhě,

 为痴行者,说缘起观;为等分行者,

 shuō yǔ zhì huì xiāng yìng jìng jiè fǎ;wéi lè zhe jìng jiè zhě,

 说与智慧相应境界法;为乐著境界者,

 shuō wú suǒ yǒu fǎ;wéi lè zhe jì jìng chù zhě,

 说无所有法;为乐著寂静处者,

 shuō fā dà shì yuàn pǔ ráo yì yī qiè zhòng shēng fǎ。rú shì suǒ zuò,

 说发大誓愿普饶益一切众生法。如是所作,

 zhōu biàn fǎ jiè。

 周遍法界。

 

 cóng qí liǎng jiān,chū wú shù bǎi qiān yì zhū yè chā、luó chà wáng,

 从其两肩,出无数百千亿诸夜叉、罗刹王,

 zhǒng zhǒng xíng mào、zhǒng zhǒng sè xiàng,huò zhǎng huò duǎn,

 种种形貌、种种色相,或长或短,

 jiē kě bù wèi,wú liàng juàn shǔ ér zì wéi rào,

 皆可怖畏,无量眷属而自围绕,

 shǒu hù yī qiè xíng shàn zhòng shēng,bìng zhū xián shèng、

 守护一切行善众生,并诸贤圣、

 pú sà zhòng huì,ruò xiàng zhèng zhù jí zhèng zhù zhě;

 菩萨众会,若向正住及正住者;

 huò shí xiàn zuò zhí jīn gāng shén,shǒu hù zhū fú jí fú zhù chù,

 或时现作执金刚神,守护诸佛及佛住处,

 huò biàn shǒu hù yī qiè shì jiān。yǒu bù wèi zhě,lìng dé ān yǐn;

 或遍守护一切世间。有怖畏者,令得安隐;

 yǒu jí bìng zhě,lìng dé chú chà;yǒu kǔ nǎo zhě,lìng dé miǎn lí;

 有疾病者,令得除差;有苦恼者,令得免离;

 yǒu guò è zhě,lìng qí yàn huǐ;yǒu zāi héng zhě,lìng qí xī miè。

 有过恶者,令其厌悔;有灾横者,令其息灭。

 rú shì lì yì yī qiè zhòng shēng,

 如是利益一切众生,

 jiē xī lìng qí shě shēng sǐ lún zhuàn zhèng fǎ lún。

 皆悉令其舍生死轮转正法錀。

 

 cóng qí fù,chū wú shù bǎi qiān yì jǐn nà luó wáng,

 从其腹,出无数百千亿紧那罗王,

 gè yǒu wú shù jǐn nà luó nǚ qián hòu wéi rào;

 各有无数紧那罗女前后围绕;

 yòu chū wú shù bǎi qiān yì gān tà pó wáng,

 又出无数百千亿乾闼婆王,

 gè yǒu wú shù gān tà pó nǚ qián hòu wéi rào。

 各有无数乾闼婆女前后围绕。

 gè zòu wú shù bǎi qiān tiān lè,gē yǒng zàn tàn zhū fǎ shí xìng,

 各奏无数百千天乐,歌咏赞叹诸法实性,

 gē yǒng zàn tàn yī qiè zhū fú,gē yǒng zàn tàn fā pú tí xīn,

 歌咏赞叹一切诸佛,歌咏赞叹发菩提心,

 gē yǒng zàn tàn xiū pú sà xíng,

 歌咏赞叹修菩萨行,

 gē yǒng zàn tàn yī qiè zhū fú chéng zhèng jué mén,

 歌咏赞叹一切诸佛成正觉门,

 gē yǒng zàn tàn yī qiè zhū fú zhuǎn fǎ lún mén,

 歌咏赞叹一切诸佛转法錀门,

 gē yǒng zàn tàn yī qiè zhū fú xiàn shén biàn mén,

 歌咏赞叹一切诸佛现神变门,

 kāi shì yǎn shuō yī qiè zhū fú bān niè pán mén,

 开示演说一切诸佛般涅槃门,

 kāi shì yǎn shuō shǒu hù yī qiè zhū fó jiào mén,

 开示演说守护一切诸佛教门,

 kāi shì yǎn shuō lìng yī qiè zhòng shēng jiē huān xǐ mén,

 开示演说令一切众生皆欢喜门,

 kāi shì yǎn shuō yán jìng yī qiè zhū fú shā mén,

 开示演说严净一切诸佛刹门,

 kāi shì yǎn shuō xiǎn shì yī qiè wēi miào fǎ mén,

 开示演说显示一切微妙法门,

 kāi shì yǎn shuō shě lí yī qiè zhū zhàng ài mén,

 开示演说舍离一切诸障碍门,

 kāi shì yǎn shuō fā shēng yī qiè zhū shàn gēn mén。

 开示演说发生一切诸善根门。

 rú shì zhōu biàn shí fāng fǎ jiè。

 如是周遍十方法界。

 

 cóng qí miàn mén,chū wú shù bǎi qiān yì zhuàn lún shèng wáng,

 从其面门,出无数百千亿转轮圣王,

 qī bǎo jù zú,sì bīng wéi rào,fàng dà shě guāng,yǔ wú liàng bǎo;

 七宝具足,四兵围绕,放大舍光,雨无量宝;

 zhū pín fá zhě xī shǐ chōng zú,lìng qí yǒng duàn bù yǔ qǔ xíng;

 诸贫乏者悉使充足,令其永断不与取行;

 duān zhèng cǎi nǚ wú shù bǎi qiān,xī yǐ shě shī xīn wú suǒ zhe,

 端正采女无数百千,悉以舍施心无所著,

 lìng qí yǒng duàn xié yī yín yī zhī xíng;lìng shēng cí xīn,

 令其永断邪一婬一之行;令生慈心,

 bù duàn shēng mìng;lìng qí jiū jìng cháng zhēn shí yǔ,

 不断生命;令其究竟常真实语,

 bù zuò xū kuáng wú yì tán shuō;lìng shè tā yǔ,bù xíng lí jiàn;

 不作虚诳无益谈说;令摄他语,不行离间;

 lìng róu ruǎn yǔ,wú yǒu cū è;

 令柔软语,无有粗恶;

 lìng cháng yǎn shuō shén shēn jué dìng míng liǎo zhī yì,

 令常演说甚深决定明了之义,

 bù zuò wú yì qǐ shì yán cí;wèi shuō shǎo yù,lìng chú tān ài,

 不作无义绮饰言辞;为说少欲,令除贪爱,

 xīn wú xiá gòu;wèi shuō dà bēi,lìng chú fèn nù,yì de qīng jìng;

 心无瑕垢;为说大悲,令除忿怒,意得清净;

 wèi shuō shí yì,lìng qí guān chá yī qiè zhū fǎ,shēn rù yīn yuán,

 为说实义,令其观察一切诸法,深入因缘,

 shàn míng dì lǐ,bá xié jiàn cì,pò yí huò shān,

 善明谛理,拔邪见刺,破疑惑山,

 yī qiè zhàng ài xī jiē chú miè。rú shì suǒ zuò,chōng mǎn fǎ jiè。

 一切障碍悉皆除灭。如是所作,充满法界。

 

 cóng qí liǎng mù,chū wú shù bǎi qiān yì rì lún,

 从其两目,出无数百千亿日轮,

 pǔ zhào yī qiè zhū dà dì yù jí zhū è qù,jiē lìng lí kǔ;

 普照一切诸大地狱及诸恶趣,皆令离苦;

 yòu zhào yī qiè shì jiè zhōng jiān,lìng chú hēi àn;

 又照一切世界中间,令除黑暗;

 yòu zhào yī qiè shí fāng zhòng shēng,jiē lìng shě lí yú chī yì zhàng yú;

 又照一切十方众生,皆令舍离愚痴翳障;

 gòu zhuó guó tǔ fàng qīng jìng guāng,bái yín guó tǔ fàng huáng jīn sè guāng,

 于垢浊国土放清净光,白银国土放黄金色光,

 huáng jīn guó tǔ fàng bái yín sè guāng,liú lí guó tǔ fàng bō lí sè guāng,

 黄金国土放白银色光,琉璃国土放玻璃色光,

 bō lí guó tǔ fàng liú lí sè guāng,chē qú guó tǔ fàng mǎ nǎo sè guāng,

 玻璃国土放琉璃色光,砗磲国土放码瑙色光,

 mǎ nǎo guó tǔ fàng chē qú sè guāng,

 码瑙国土放砗磲色光,

 dì qīng guó tǔ fàng rì cáng mó ní wáng sè guāng,

 帝青国土放日藏摩尼王色光,

 rì cáng mó ní wáng guó tǔ fàng dì qīng sè guāng,

 日藏摩尼王国土放帝青色光,

 chì zhēn zhū guó tǔ fàng yuè guāng wǎng cáng mó ní wáng sè guāng,

 赤真珠国土放月光网藏摩尼王色光,

 yuè guāng wǎng cáng mó ní wáng guó tǔ fàng chì zhēn zhū sè guāng,

 月光网藏摩尼王国土放赤真珠色光,

 yī bǎo suǒ chéng guó tǔ fàng zhǒng zhǒng bǎo sè guāng,

 一宝所成国土放种种宝色光,

 zhǒng zhǒng bǎo suǒ chéng guó tǔ fàng yī bǎo sè guāng,

 种种宝所成国土放一宝色光,

 zhào zhū zhòng shēng xīn zhī chóu lín,bàn zhū zhòng shēng wú liàng shì yè,

 照诸众生心之稠林,办诸众生无量事业,

 yán shì yī qiè shì jiān jìng jiè,

 严饰一切世间境界,

 lìng zhū zhòng shēng xīn dé qīng liáng shēng dà huān xǐ。

 令诸众生心得清凉生大欢喜。

 rú shì suǒ zuò,chōng mǎn fǎ jiè。

 如是所作,充满法界。

 

 cóng qí méi jiān bái háo xiāng zhòng,chū wú shù bǎi qiān yì dì shì,

 从其眉间白毫相中,出无数百千亿帝释,

 jiē yú jìng jiè ér dé zì zài,mó ní bǎo zhū xì qí dǐng shàng,

 皆于境界而得自在,摩尼宝珠系其顶上,

 guāng zhào yī qiè zhū tiān gōng diàn,zhèn dòng yī qiè xū mí shān wáng,

 光照一切诸天宫殿,震动一切须弥山王,

 jué wù yī qiè zhū tiān dà zhòng;tàn fú dé lì,shuō zhì huì lì,

 觉悟一切诸天大众;叹福德力,说智慧力,

 shēng qí lè lì,chí qí zhì lì,jìng qí niàn lì,

 生其乐力,持其志力,净其念力,

 jiān qí suǒ fā pú tí xīn lì,zàn lè jiàn fú;lìng chú shì yù,

 坚其所发菩提心力,赞乐见佛;令除世欲,

 zàn lè wén fǎ;lìng yàn shì jìng,zàn lè guān zhì;

 赞乐闻法;令厌世境,赞乐观智;

 lìng jué shì rǎn,zhǐ xiū luó zhàn,duàn fán nǎo zhēng,

 令绝世染,止修罗战,断烦恼诤,

 miè bù sǐ xīn,fā xiáng mó yuàn,xìng lì zhèng fǎ xū mí shān wáng,

 灭怖死心,发降魔愿,兴立正法须弥山王,

 chéng bàn zhòng shēng yī qiè shì yè。rú shì suǒ zuò,zhōu biàn fǎ jiè。

 成办众生一切事业。如是所作,周遍法界。

 

 cóng qí é shàng,chū wú shù bǎi qiān yì fàn tiān,sè xiàng duān yán,

 从其额上,出无数百千亿梵天,色相端严,

 shì jiān wú bǐ,wēi yí jì jìng,yán yīn měi miào,quàn fó shuō fǎ,

 世间无比,威仪寂静,言音美妙,劝佛说法,

 tàn fú gōng dé,lìng zhū pú sà xī jiē huān xǐ,

 叹佛功德,令诸菩萨悉皆欢喜,

 néng bàn zhòng shēng wú liàng shì yè,pǔ biàn yī qiè shí fāng shì jiè。

 能办众生无量事业,普遍一切十方世界。

 

 cóng qí tóu shàng,chū wú liàng fú shā wēi chén shù zhū pú sà zhòng,

 从其头上,出无量佛刹微尘数诸菩萨众,

 xī yǐ xiāng hǎo zhuāng yán qí shēn,fàng wú biān guāng,

 悉以相好庄严其身,放无边光,

 shuō zhǒng zhǒng xíng。suǒ wèi:zàn tàn bù shī,lìng shě qiān tān,

 说种种行。所谓:赞叹布施,令舍悭贪,

 dé zhòng miào bǎo zhuāng yán shì jiè;chēng yáng zàn tàn chí jiè gōng dé,

 得众妙宝庄严世界;称扬赞叹持戒功德,

 lìng zhū zhòng shēng yǒng duàn zhū è,zhù yú pú sà dà cí bēi jiè;

 令诸众生永断诸恶,住于菩萨大慈悲戒;

 shuō yī qiè yǒu xī jiē rú mèng,shuō zhū yù lè wú yǒu zī wèi,

 说一切有悉皆如梦,说诸欲乐无有滋味,

 lìng zhū zhòng shēng lí fán nǎo fù;shuō rěn rǔ lì,

 令诸众生离烦恼缚;说忍辱力,

 lìng yú zhū fǎ xīn dé zì zài;zàn jīn sè shēn,

 令于诸法心得自在;赞金色身,

 lìng zhū zhòng shēng lí chēn huì gòu,qǐ duì zhì xíng,

 令诸众生离瞋恚垢,起对治行,

 jué chù shēng dào;tàn yī jīng yī jìn xíng,

 绝畜生道;叹一精一进行,

 lìng qí yuǎn lí shì jiān fàng yì,jiē xī qín xiū wú liàng miào fǎ;

 令其远离世间放逸,皆悉勤修无量妙法;

 yòu wèi zàn tàn chán bō luó mì,lìng qí yī qiè xīn dé zì zài;

 又为赞叹禅波罗蜜,令其一切心得自在;

 yòu wèi yǎn shuō bō rě bō luó mì,kāi shì zhèng jiàn,

 又为演说般若波罗蜜,开示正见

 lìng zhū zhòng shēng lè zì zài zhì bá zhū jiàn dú;

 令诸众生乐自在智拔诸见毒;

 yòu wèi yǎn shuō suí shùn shì jiàn zhòng zhǒng suǒ zuò,

 又为演说随顺世间种种所作,

 lìng zhū zhòng shēng suī lí shēng sǐ,ér yú zhū qù zì zài shòu shēng;

 令诸众生虽离生死,而于诸趣自在受生;

 yòu wèi shì xiàn shén tōng biàn huà,shuō shòu mìng zì zài,

 又为示现神通变化,说寿命自在,

 lìng zhū zhòng shēng fà dà shì yuàn;

 令诸众生发大誓愿;

 yòu wèi yǎn shuō chéng jiù zǒng chí lì、chū shēng dà yuàn lì、

 又为演说成就总持力、出生大愿力、

 jìng zhì sān mèi lì、zì zài shòu shēng lì;

 净治三昧力、自在受生力;

 yòu wèi yǎn shuō zhǒng zhǒng zhū zhì,suǒ wèi:

 又为演说种种诸智,所谓:

 pǔ zhī zhòng shēng zhū gēn zhì、pǔ zhī yī qiè xīn xíng zhì、

 普知众生诸根智、普知一切心行智、

 pǔ zhī rú lái shí lì zhì、pǔ zhī zhū fú zì zài zhì。

 普知如来十力智、普知诸佛自在智。

 rú shì suǒ zuò,zhōu biàn fǎ jiè。

 如是所作,周遍法界。

 

 cóng qí dǐng shàng,chū wú shù bǎi qiān yì rú lái shēn,

 从其顶上,出无数百千亿如来身,

 qí shēn wú děng,zhū xiàng suí hǎo,qīng jìng zhuāng yán,

 其身无等,诸相随好,清净庄严,

 wēi guāng hè yì rú zhēn jīn shān,wú liàng guāng míng pǔ zhào shí fāng,

 威光赫奕如真金山,无量光明普照十方,

 chū miào yīn shēng chōng mǎn fǎ jiè,shì xiàn wú liàng dà shén tōng lì,

 出妙音声充满法界,示现无量大神通力,

 wèi yī qiè shì jiān pǔ yǔ fǎ yǔ。suǒ wèi:

 为一切世间普雨法雨。所谓:

 wèi zuò pú tí dào chǎng zhū pú sà,yǔ pǔ zhī píng děng fǎ yǔ;

 为坐菩提道场诸菩萨,雨普知平等法雨;

 wèi guàn dǐng wèi zhū pú sà,yǔ rù pǔ mén fǎ yǔ;

 为灌顶位诸菩萨,雨入普门法雨;

 wèi fǎ wáng zǐ wèi zhū pú sà,yǔ pǔ zhuāng yán fǎ yǔ;

 为法王子位诸菩萨,雨普庄严法雨;

 wèi tóng zǐ wèi zhū pú sà,yǔ jiān gù shān fǎ yǔ;

 为童子位诸菩萨,雨坚固山法雨;

 wèi bù tuì wèi zhū pú sà,yǔ hǎi cáng fǎ yǔ;

 为不退位诸菩萨,雨海藏法雨;

 wèi chéng jiù zhèng xīn wèi zhū pú sà,yǔ pǔ jìng jiè fǎ yǔ;

 为成就正心位诸菩萨,雨普境界法雨;

 wèi fāng biàn jù zú wèi zhū pú sà,yǔ zì xìng mén fǎ yǔ;

 为方便具足位诸菩萨,雨自性门法雨;

 wéi shēng guì wèi zhū pú sà,yǔ suí shùn shì jiān fǎ yǔ;

 为生贵位诸菩萨,雨随顺世间法雨;

 wèi xiū xíng wèi zhū pú sà,yǔ pǔ bēi mǐn fǎ yǔ;

 为修行位诸菩萨,雨普悲愍法雨;

 wèi xīn xué zhū pú sà,yǔ jī jí cáng fǎ yǔ;

 为新学诸菩萨,雨积集藏法雨;

 wèi chū fā xīn zhū pú sà,yǔ shè zhòng shēng fǎ yǔ;

 为初发心诸菩萨,雨摄众生法雨;

 wèi xìn jiě zhū pú sà,yǔ wú jìn jìng jiè pǔ xiàn qián fǎ yǔ;

 为信解诸菩萨,雨无尽境界普现前法雨;

 wèi sè jiè zhū zhòng shēng,yǔ pǔ mén fǎ yǔ;wèi zhū fàn tiān,

 为色界诸众生,雨普门法雨;为诸梵天,

 yǔ pǔ cáng fǎ yǔ;wèi zhū zì zài tiān,yǔ shēng lì fǎ yǔ;

 雨普藏法雨;为诸自在天,雨生力法雨;

 wèi zhū mó zhòng,yǔ xīn chuáng fǎ yǔ;wèi zhū huà lè tiān,

 为诸魔众,雨心幢法雨;为诸化乐天,

 yǔ jìng niàn fǎ yǔ;wèi zhū dōu shuài tiān,yǔ shēng yì fǎ yǔ;

 雨净念法雨;为诸兜率天,雨生意法雨;

 wèi zhū yè mó tiān,yǔ huān xǐ fǎ yǔ;wèi zhū dāo lì tiān,

 为诸夜摩天,雨欢喜法雨;为诸忉利天,

 yǔ jí zhuāng yán xū kōng jiè fǎ yǔ;wèi zhū yè chā wáng,

 雨疾庄严虚空界法雨;为诸夜叉王,

 yǔ huān xǐ fǎ yǔ;wèi zhū gān tà pó wáng,yǔ jīn gāng lún fǎ yǔ;

 雨欢喜法雨;为诸乾闼婆王,雨金刚轮法雨;

 wèi zhū ā xiū luó wáng,yǔ dà jìng jiè fǎ yǔ;

 为诸阿修罗王,雨大境界法雨;

 wèi zhū jiā lóu luó wáng,yǔ wú biān guāng míng fǎ yǔ;

 为诸迦楼罗王,雨无边光明法雨;

 wèi zhū jǐn nà luó wáng,yǔ yī qiè shì jiān shū shèng zhì fǎ yǔ;

 为诸紧那罗王,雨一切世间殊胜智法雨;

 wèi zhū rén wáng,yǔ wú lè zhe fǎ yǔ;wèi zhū lóng wáng,

 为诸人王,雨无乐著法雨;为诸龙王,

 yǔ huān xǐ chuáng fǎ yǔ;wèi zhū mó hóu luó jiā wáng,yǔ dà xiū xī fǎ yǔ;

 雨欢喜幢法雨;为诸摩睺罗伽王,雨大休息法雨;

 wèi zhū dì yù zhòng shēng,yǔ zhèng niàn zhuāng yán fǎ yǔ;

 为诸地狱众生,雨正念庄严法雨;

 wèi zhū chù shēng,yǔ zhì huì cáng fǎ yǔ;

 为诸畜生,雨智慧藏法雨;

 wèi yán luó wáng jiè zhòng shēng,yǔ wú wèi fǎ;

 为阎罗王界众生,雨无畏法雨;

 yǔ wèi zhū è nàn chù zhòng shēng,yǔ pǔ ān wèi fǎ yǔ。

 为诸厄难处众生,雨普安慰法雨。

 xī lìng dé rù xián shèng zhòng huì。rú shì suǒ zuò,chōng mǎn fǎ jiè。

 悉令得入贤圣众会。如是所作,充满法界。

 

 hǎi chuáng bǐ qiū yòu yú qí shēn yī qiè máo kǒng,

 海幢比丘又于其身一切毛孔,

 yī yī jiē chū ā sēng qí fú shā wēi chén shù guāng míng wǎng,

 一一皆出阿僧祇佛刹微尘数光明网,

 yī yī guāng míng wǎng jù ā sēng qí sè xiàng、

 一一光明网具阿僧祇色相、

 ā sēng qí zhuāng yán、ā sēng qí jìng jiè、ā sēng qí shì yè,

 阿僧祇庄严、阿僧祇境界、阿僧祇事业,

 chōng mǎn shí fāng yī qiè fǎ jiè。

 充满十方一切法界。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn guān chá hǎi chuáng bǐ qiū,

 尔时,善财童子一心观察海幢比丘,

 shēn shēng kě yǎng,yì niàn bǐ sān mèi jiě tuō,

 深生渴仰,忆念彼三昧解脱,

 sī wéi bǐ bù sī yì pú sà sān mèi,

 思惟彼不思议菩萨三昧,

 sī wéi bǐ bù sī yì lì yì zhòng shēng fāng biàn hǎi,

 思惟彼不思议利益众生方便海,

 sī wéi bǐ bù sī yì wú zuò yòng pǔ zhuāng yán mén,

 思惟彼不思议无作用普庄严门,

 sī wéi bǐ zhuāng yán fǎ jiè qīng jìng zhì,

 思惟彼庄严法界清净智,

 sī wéi bǐ shòu fú jiā chí zhì,sī wéi bǐ chū shēng pú sà zì zài lì,

 思惟彼受佛加持智,思惟彼出生菩萨自在力,

 sī wéi bǐ jiān gù pú sà dà yuàn lì,

 思惟彼坚固菩萨大愿力,

 sī wéi bǐ zēng guǎng pú sà zhū xíng lì。rú shì zhù lì,

 思惟彼增广菩萨诸行力。如是住立,

 sī wéi guān chá,jīng yī rì yī yè,nǎi zhì jīng yú qī rì qī yè、

 思惟观察,经一日一夜,乃至经于七日七夜、

 bàn yuè、yī yuè,nǎi zhì liù yuè,fù jīng liù rì。

 半月、一月,乃至六月,复经六日。

 

 guò cǐ yǐ hòu,hǎi chuáng bǐ qiū cóng sān mèi chū。

 过此已后,海幢比丘从三昧出。

 shàn cái tóng zǐ zàn yán:“shèng zhě!xī yǒu qí tè!

 善财童子赞言:“圣者!希有奇特!

 rú cǐ sān mèi zuì wéi shén shēn,rú cǐ sān mèi zuì wéi guǎng dà,

 如此三昧最为甚深,如此三昧最为广大,

 rú cǐ sān mèi jìng jiè wú liàng,rú cǐ sān mèi shén lì nán sī,

 如此三昧境界无量,如此三昧神力难思,

 rú cǐ sān mèi guāng míng wú děng,rú cǐ sān mèi zhuāng yán wú shù,

 如此三昧光明无等,如此三昧庄严无数,

 rú cǐ sān mèi wēi lì nán zhì,rú cǐ sān mèi jìng jiè píng děng,

 如此三昧威力难制,如此三昧境界平等,

 rú cǐ sān mèi pǔ zhào shí fāng,rú cǐ sān mèi lì yì wú xiàn,

 如此三昧普照十方,如此三昧利益无限,

 yǐ néng chú miè yī qiè zhòng shēng wú liàng kǔ gù。suǒ wèi:

 以能除灭一切众生无量苦故。所谓:

 néng lìng yī qiè zhòng shēng lí pín kǔ gù,chū dì yù gù,

 能令一切众生离贫苦故,出地狱故,

 miǎn chù shēng gù,bì zhū nán mén gù,kāi rén、tiān dào gù,

 免畜生故,闭诸难门故,开人、天道故,

 lìng rén、tiān zhòng shēng xǐ lè gù,lìng qí ài lè chán jìng jiè gù,

 令人、天众生喜乐故,令其爱乐禅境界故,

 néng lìng zēng zhǎng yǒu wéi lè gù,néng wéi xiǎn shì chū yǒu lè gù,

 能令增长有为乐故,能为显示出有乐故,

 néng wéi yǐn fā pú tí xīn gù,néng shǐ zēng zhǎng fú zhì xíng gù,

 能为引发菩提心故,能使增长福智行故,

 néng lìng zēng zhǎng dà bēi xīn gù,néng lìng shēng qǐ dà yuàn lì gù,

 能令增长大悲心故,能令生起大愿力故,

 néng lìng míng liǎo pú sà dào gù,néng shǐ zhuāng yán jiū jìng zhì gù,

 能令明了菩萨道故,能使庄严究竟智故,

 néng lìng qù rù dà chéng jìng gù,néng lìng zhào le pǔ xián xíng gù,

 能令趣入大乘境故,能令照了普贤行故,

 néng lìng zhèng dé zhū pú sà dì zhì guāng míng gù,

 能令证得诸菩萨地智光明故,

 néng lìng chéng jiù yī qiè pú sà zhū yuàn xíng gù,

 能令成就一切菩萨诸愿行故,

 néng lìng ān zhù yī qiè zhì zhì jìng jiè zhōng gù。shèng zhě!

 能令安住一切智智境界中故。圣者!

 cǐ sān mèi zhě,míng wéi hé děng?”

 此三昧者,名为何等?”

 

 hǎi chuáng bǐ qiū yán:“shàn nán zǐ!cǐ sān mèi míng:pǔ yǎn shè de,

 海幢比丘言:“善男子!此三昧名:普眼舍得,

 yòu míng:bō rě bō luó mì jìng jiè qīng jìng guāng míng,yòu míng:

 又名:般若波罗蜜境界清净光明,又名:

 pǔ zhuāng yán qīng jìng mén。shàn nán zǐ!wǒ yǐ xiū xí bō rě bō luó mì gù,

 普庄严清净门。善男子!我以修习般若波罗蜜故,

 dé cǐ pǔ zhuāng yán qīng jìng sān mèi děng bǎi wàn ā sēng qí sān mèi。”

 得此普庄严清净三昧等百万阿僧祇三昧。”

 

 shàn cái tóng zǐ yán:“shèng zhě!

 善财童子言:“圣者!

 cǐ sān mèi jìng jiè jiū jìng wéi rú shì yé?”

 此三昧境界究竟唯如是耶?”

 

 hǎi chuáng yán:

 海幢言:

 

 “shàn nán zǐ!rù cǐ sān mèi shí,le zhī yī qiè shì jiè,

 “善男子!入此三昧时,了知一切世界,

 wú suǒ zhàng ài;wǎng yì yī qiè shì jiè,wú suǒ zhàng ài;

 无所障碍;往诣一切世界,无所障碍;

 chāo guò yī qiè shì jiè,wú suǒ zhàng ài;

 超过一切世界,无所障碍;

 zhuāng yán yī qiè shì jiè,wú suǒ zhàng ài;

 庄严一切世界,无所障碍;

 xiū zhì yī qiè shì jiè,wú suǒ zhàng ài;

 修治一切世界,无所障碍;

 yán jìng yī qiè shì jiè,wú suǒ zhàng ài;jiàn yī qiè fú,

 严净一切世界,无所障碍;见一切佛,

 wú suǒ zhàng ài;guān yī qiè fú guǎng dà wēi dé,wú suǒ zhàng ài;

 无所障碍;观一切佛广大威德,无所障碍;

 zhī yī qiè fú zì zài shén lì,wú suǒ zhàng ài;

 知一切佛自在神力,无所障碍;

 zhèng yī qiè fú zhū guǎng dà lì,wú suǒ zhàng ài;

 证一切佛诸广大力,无所障碍;

 rù yī qiè fú zhū gōng dé hǎi,wú suǒ zhàng ài;

 入一切佛诸功德海,无所障碍;

 shòu yī qiè fú wú liàng miào fǎ,wú suǒ zhàng ài;

 受一切佛无量妙法,无所障碍;

 rù yī qiè fó fǎ zhōng xiū xí miào xíng,wú suǒ zhàng ài;

 入一切佛法中修习妙行,无所障碍;

 zhèng yī qiè fú zhuǎn fǎ lún píng děng zhì,wú suǒ zhàng ài;

 证一切佛转法錀平等智,无所障碍;

 rù yī qiè zhū fú zhòng huì dào chǎng hǎi,wú suǒ zhàng ài;

 入一切诸佛众会道场海,无所障碍;

 guān shí fāng fó fǎ,wú suǒ zhàng ài;

 观十方佛法,无所障碍;

 dà bēi shè shòu shí fāng zhòng shēng,wú suǒ zhàng ài;

 大悲摄受十方众生,无所障碍;

 cháng qǐ dà cí chōng mǎn shí fāng,wú suǒ zhàng ài;

 常起大慈充满十方,无所障碍;

 jiàn shí fāng fó xīn wú yàn zú,wú suǒ zhàng ài;

 见十方佛心无厌足,无所障碍;

 rù yī qiè zhòng shēng hǎi,wú suǒ zhàng ài;

 入一切众生海,无所障碍;

 zhī yī qiè zhòng shēng gēn hǎi,wú suǒ zhàng ài;

 知一切众生根海,无所障碍;

 zhī yī qiè zhòng shēng zhū gēn chā bié zhì,wú suǒ zhàng ài。

 知一切众生诸根差别智,无所障碍。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ yì bān ruò bō luó mì sān mèi guāng míng。

 “善男子!我唯知此一般若波罗蜜三昧光明。

 rú zhū pú sà rù zhì huì hǎi,jìng fǎ jiè jìng,dá yī qiè qù,

 如诸菩萨入智慧海,净法界境,达一切趣,

 biàn wú liàng shā,zǒng chí zì zài,sān mèi qīng jìng,

 遍无量刹,总持自在,三昧清净,

 shén tōng guǎng dà,biàn cái wú jìn,shàn shuō zhū dì,

 神通广大,辩才无尽,善说诸地,

 wèi zhòng shēng yī;ér wǒ hé néng zhī qí miào xíng,

 为众生依;而我何能知其妙行,

 biàn qí gōng dé,le qí suǒ xíng,míng qí jìng jiè,jiū qí yuàn lì,

 辨其功德,了其所行,明其境界,究其愿力,

 rù qí yào mén,dá qí suǒ zhèng,shuō qí dào fēn,zhù qí sān mèi,

 入其要门,达其所证,说其道分,住其三昧,

 jiàn qí xīn jìng,dé qí suǒ yǒu píng děng zhì huì?

 见其心境,得其所有平等智慧?

 

 “shàn nán zǐ!cóng cǐ nán xíng,yǒu yī zhù chù,míng yuē:hǎi cháo;

 “善男子!从此南行,有一住处,名曰:海潮;

 bǐ yǒu yuán lín,míng:pǔ zhuāng yán;yú qí yuán zhōng,

 彼有园林,名:普庄严;于其园中,

 yǒu yōu pó yí,míng yuē:xiū shě。rǔ wǎng bǐ wèn:

 有优婆夷,名曰:休舍。汝往彼问:

 pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ yú hǎi chuáng bǐ qiū suǒ,dé jiān gù shēn,

 时,善财童子于海幢比丘所,得坚固身,

 huò miào fǎ cái,rù shēn jìng jiè,zhì huì míng chè,

 获妙法财,入深境界,智慧明彻,

 sān mèi zhào yào,zhù qīng jìng jiě,jiàn shén shēn fǎ,

 三昧照耀,住清净解,见甚深法,

 qí xīn ān zhù zhū qīng jìng mén,zhì huì guāng míng chōng mǎn shí fāng,

 其心安住诸清净门,智慧光明充满十方,

 xīn shēng huān xǐ,yǒng yuè wú liàng;wǔ tǐ tóu dì,dǐng lǐ qí zú,

 心生欢喜,踊跃无量;五体投地,顶礼其足,

 rào wú liàng zā,gōng jìng zhān yǎng,sī wéi guān chá,zī jiē liàn mù,

 绕无量匝,恭敬瞻仰,思惟观察,咨嗟恋慕,

 chí qí míng hào,xiǎng qí róng zhǐ,niàn qí yīn shēng,

 持其名号,想其容止,念其音声,

 sī qí sān mèi jí bǐ dà yuàn suǒ xíng jìng jiè,

 思其三昧及彼大愿所行境界,

 shòu qí zhì huì qīng jìng guāng míng;cí tuì ér xíng。

 受其智慧清净光明;辞退而行。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

华人学佛网  Copy Rights Reserved @2020 技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com