华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 妙法莲华经 大智度论 阿含经 吉祥经 中观论 现观庄严论 大乘百法明门论 佛经入门 佛经名句 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部 事汇部·外教部·目录部

大方广佛华严经卷第七十三

大方广佛华严经》卷第七十三·入法界品第三十九之十四

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái tóng zǐ wǎng dà yuàn yī jīng yī jìn lì jiù hù yī qiè zhòng shēng yè shén suǒ,

 善财童子往大愿一精一进力救护一切众生夜神所,

 jiàn bǐ yè shén zài dà zhòng zhōng,

 见彼夜神在大众中,

 zuò pǔ xiàn yī qiè gōng diàn mó ní wáng cáng shī zi zhī zuò,

 坐普现一切宫殿摩尼王藏师子之座,

 pǔ xiàn fǎ jiè guó tǔ mó ní bǎo wǎng mí fù qí shàng,xiàn rì、

 普现法界国土摩尼宝网弥覆其上,现日、

 yuè、xīng xiù yǐng xiàng shēn,

 月、星宿影像身,

 xiàn suí zhòng shēng xīn pǔ lìng dé jiàn shēn,

 现随众生心普令得见身,

 xiàn děng yī qiè zhòng shēng xíng xiāng shēn,

 现等一切众生形相身,

 xiàn wú biān guǎng dà sè xiàng hǎi shēn,

 现无边广大色相海身,

 xiàn pǔ xiàn yī qiè wēi yí shēn,xiàn pǔ yú shí fāng shì xiàn shēn,

 现普现一切威仪身,现普于十方示现身,

 xiàn pǔ diào yī qiè zhòng shēng shēn,

 现普调一切众生身,

 xiàn guǎng yùn sù jí shén tōng shēn,

 现广运速疾神通身,

 xiàn lì yì zhòng shēng bù jué shēn,xiàn cháng yóu xū kōng lì yì shēn,

 现利益众生不绝身,现常游虚空利益身,

 xiàn yī qiè fú suǒ dǐng lǐ shēn,xiàn xiū xí yī qiè shàn gēn shēn,

 现一切佛所顶礼身,现修习一切善根身,

 xiàn shòu chí fó fǎ bù wàng shēn,xiàn chéng mǎn pú sà dà yuàn shēn,

 现受持佛法不忘身,现成满菩萨大愿身,

 xiàn guāng míng chōng mǎn shí fāng shēn,xiàn fǎ dēng pǔ miè shì àn shēn,

 现光明充满十方身,现法灯普灭世暗身,

 xiàn le fǎ rú huàn jìng zhì shēn,xiàn yuǎn lí chén àn fǎ xìng shēn,

 现了法如幻净智身,现远离尘暗法性身,

 xiàn pǔ zhì zhào fǎ míng liǎo shēn,xiàn jiū jìng wú huàn wú rè shēn,

 现普智照法明了身,现究竟无患无热身,

 xiàn bù kě jǔ huài jiān gù shēn,xiàn wú suǒ zhù fó lì shēn,

 现不可沮坏坚固身,现无所住佛力身,

 xiàn wú fēn bié lí rǎn shēn,xiàn běn qīng jìng fǎ xìng shēn。

 现无分别离染身,现本清净法性身。

 

 shí,

 时,

 shàn cái tóng zǐ jiàn rú shì děng fú shā wēi chén shù chā bié shēn,

 善财童子见如是等佛刹微尘数差别身,

 yī xīn dǐng lǐ,jǔ tǐ tóu dì,liáng jiǔ nǎi qǐ,hé zhǎng zhān yǎng,

 一心顶礼,举体投地,良久乃起,合掌瞻仰,

 yú shàn zhī shí shēng shí zhǒng xīn。hé děng wéi shí?

 于善知识生十种心。何等为十?

 suǒ wèi:“yú shàn zhī shí shēng tóng jǐ xīn,

 所谓:“于善知识生同己心,

 lìng wǒ yī jīng yī qín bàn yī qiè zhì zhù dào fǎ gù;

 令我一精一勤办一切智助道法故;

 yú shàn zhī shí shēng qīng jìng zì yè guǒ xīn,

 于善知识生清净自业果心,

 qīn jìn gōng yǎng shēng shàn gēn gù;

 亲近供养生善根故;

 yú shàn zhī shí shēng zhuāng yán pú sà xíng xīn,

 于善知识生庄严菩萨行心,

 lìng wǒ sù néng zhuāng yán yī qiè pú sà xíng gù;

 令我速能庄严一切菩萨行故;

 yú shàn zhī shí shēng chéng jiù yī qiè fó fǎ xīn,

 于善知识生成就一切佛法心,

 yòu huì yú wǒ lìng xiū dào gù;yú shàn zhī shí shēng néng shēng xīn,

 诱诲于我令修道故;于善知识生能生心,

 néng shēng yú wǒ wú shàng fǎ gù;yú shàn zhī shí shēng chū lí xīn,

 能生于我无上法故;于善知识生出离心,

 lìng wǒ xiū xíng pǔ xián pú sà suǒ yǒu xíng yuàn ér chū lí gù;

 令我修行普贤菩萨所有行愿而出离故;

 yú shàn zhī shí shēng jù yī qiè fú zhì hǎi xīn,

 于善知识生具一切福智海心,

 lìng wǒ jī jí zhū bái fǎ gù;yú shàn zhī shí shēng zēng cháng xīn,

 令我积集诸白法故;于善知识生增长心,

 lìng wǒ zēng zhǎng yī qiè zhì gù;

 令我增长一切智故;

 yú shàn zhī shí shēng jù yī qiè shàn gēn xīn,

 于善知识生具一切善根心,

 lìng wǒ zhì yuàn dé yuán mǎn gù;

 令我志愿得圆满故;

 yú shàn zhī shí shēng néng chéng bàn dà lì yì xīn,

 于善知识生能成办大利益心,

 lìng wǒ zì zài ān zhù yī qiè pú sà fǎ gù,chéng yī qiè zhì dào gù,

 令我自在安住一切菩萨法故,成一切智道故,

 dé yī qiè fó fǎ gù。”shì wèi shí。

 得一切佛法故。”是为十。

 

 fā shì xīn yǐ,dé bǐ yè shén yǔ zhū pú sà fú shā wēi chén shù tóng háng。

 发是心已,得彼夜神与诸菩萨佛刹微尘数同行。

 suǒ wèi:tóng niàn,xīn cháng yì niàn shí fāng sān shì yī qiè fú gù;

 所谓:同念,心常忆念十方三世一切佛故;

 tóng huì,fēn bié jué le yī qiè fǎ hǎi chā bié mén gù;

 同慧,分别决了一切法海差别门故;

 tóng qù,néng zhuǎn yī qiè zhū fú rú lái miào fǎ lún gù;

 同趣,能转一切诸佛如来妙法錀故;

 tóng jué,yǐ děng kōng zhì pǔ rù yī qiè sān shì jiān gù;

 同觉,以等空智普入一切三世间故;

 tóng gēn,chéng jiù pú sà qīng jìng guāng míng zhì huì gēn gù;

 同根,成就菩萨清净光明智慧根故;

 tóng xīn,shàn néng xiū xí wú ài gōng dé,

 同心,善能修习无碍功德,

 zhuāng yán yī qiè pú sà dào gù;

 庄严一切菩萨道故;

 tóng jìng,pǔ zhào zhū fú suǒ xíng jìng gù;

 同境,普照诸佛所行境故;

 tóng zhèng,dé yī qiè zhì zhào shí xiàng hǎi jìng guāng míng gù;

 同证,得一切智照实相海净光明故;

 tóng yì,néng yǐ zhì huì le yī qiè fǎ zhēn shí xìng gù;

 同义,能以智慧了一切法真实性故;

 tóng yǒng měng,néng huài yī qiè zhàng ài shān gù;

 同勇猛,能坏一切障碍山故;

 tóng sè shēn,suí zhòng shēng xīn shì xiàn shēn gù;

 同色身,随众生心示现身故;

 tóng lì,qiú yī qiè zhì bù tuì zhuǎn gù;

 同力,求一切智不退转故;

 tóng wú wèi,qí xīn qīng jìng rú xū kōng gù;

 同无畏,其心清净如虚空故;

 tóng yī jīng yī jìn,yú wú liàng jié xíng pú sà xíng wú xiè juàn gù;

 同一精一进,于无量劫行菩萨行无懈倦故;

 tóng biàn cái,dé fǎ wú ài zhì guāng míng gù;

 同辩才,得法无碍智光明故;

 tóng wú děng,shēn xiāng qīng jìng chāo shì jiān gù;

 同无等,身相清净超世间故;

 tóng ài yǔ,lìng yī qiè zhòng shēng jiē huān xǐ gù;

 同爱语,令一切众生皆欢喜故;

 tóng miào yīn,pǔ yǎn yī qiè fǎ mén hǎi gù;

 同妙音,普演一切法门海故;

 tóng mǎn yīn,yī qiè zhòng shēng suí lèi jiě gù;

 同满音,一切众生随类解故;

 tóng jìng dé,xiū xí rú lái jìng gōng dé gù;

 同净德,修习如来净功德故;

 tóng zhì dì,yī qiè fú suǒ shòu fǎ lún gù;

 同智地,一切佛所受法錀故;

 tóng fàn xíng,ān zhù yī qiè fú jìng jiè gù;

 同梵行,安住一切佛境界故;

 tóng dà cí,niàn niàn pǔ fù yī qiè guó tǔ zhòng shēng hǎi gù;

 同大慈,念念普覆一切国土众生海故;

 tóng dà bēi,pǔ yǔ fǎ yǔ rùn zé yī qiè zhū zhòng shēng gù;

 同大悲,普雨法雨润泽一切诸众生故;

 tóng shēn yè,yǐ fāng biàn xíng jiào huà yī qiè zhū zhòng shēng gù;

 同身业,以方便行教化一切诸众生故;

 tóng yǔ yè,yǐ suí lèi yīn yǎn shuō yī qiè zhū fǎ mén gù;

 同语业,以随类音演说一切诸法门故;

 tóng yì yè,pǔ shè zhòng shēng zhì yī qiè zhì jìng jiè zhōng gù;

 同意业,普摄众生置一切智境界中故;

 tóng zhuāng yán,yán jìng yī qiè zhū fú shā gù;

 同庄严,严净一切诸佛刹故;

 tóng qīn jìn,yǒu fó chū shì jiē qīn jìn gù;

 同亲近,有佛出世皆亲近故;

 tóng quàn qǐng,qǐng yī qiè fú zhuǎn fǎ lún gù;

 同劝请,请一切佛转法錀故;

 tóng gōng yǎng,cháng lè gōng yǎng yī qiè fú gù;

 同供养,常乐供养一切佛故;

 tóng jiào huà,diào fú yī qiè zhū zhòng shēng gù;

 同教化,调伏一切诸众生故;

 tóng guāng míng,zhào le yī qiè zhū fǎ mén gù;

 同光明,照了一切诸法门故;

 tóng sān mèi,pǔ zhī yī qiè zhòng shēng xīn gù;tóng chōng biàn,

 同三昧,普知一切众生心故;同充遍,

 yǐ zì zài lì chōng mǎn yī qiè zhū fú shā hǎi xiū zhū xíng gù;

 以自在力充满一切诸佛刹海修诸行故;

 tóng zhù chù,zhù zhū pú sà dà shén tōng gù;

 同住处,住诸菩萨大神通故;

 tóng juàn shǔ,yī qiè pú sà gòng zhǐ zhù gù;

 同眷属,一切菩萨共止住故;

 tóng rù chù,pǔ rù shì jiè wēi xì chù gù;

 同入处,普入世界微细处故;

 tóng xīn lǜ,pǔ zhī yī qiè zhū fú shā gù;

 同心虑,普知一切诸佛刹故;

 tóng wǎng yì,pǔ rù yī qiè fú shā hǎi gù;

 同往诣,普入一切佛刹海故;

 tóng fāng biàn,xī xiàn yī qiè zhū fú shā gù;

 同方便,悉现一切诸佛刹故;

 tóng chāo shèng,yú zhū fú shā jiē wú bǐ gù;

 同超胜,于诸佛刹皆无比故;

 tóng bù tuì,pǔ rù shí fāng wú zhàng ài gù;

 同不退,普入十方无障碍故;

 tóng pò àn,dé yī qiè fú chéng pú tí zhì dà guāng míng gù;

 同破闇,得一切佛成菩提智大光明故;

 tóng wú shēng rěn,rù yī qiè fú zhòng huì hǎi gù;

 同无生忍,入一切佛众会海故;

 tóng biàn yī qiè zhū fú shā wǎng,

 同遍一切诸佛刹网,

 gōng jìng gōng yǎng bù kě shuō shā zhū rú lái gù;

 恭敬供养不可说刹诸如来故;

 tóng zhì zhèng,le zhī bǐ bǐ fǎ mén hǎi gù;

 同智证,了知彼彼法门海故;

 tóng xiū xíng,shùn xíng yī qiè zhū fǎ mén gù;

 同修行,顺行一切诸法门故;

 tóng xī qiú,yú qīng jìng fǎ shēn lè yù gù;

 同希求,于清净法深乐欲故;

 tóng qīng jìng,jí fú gōng dé ér yǐ zhuāng yán shēn、kǒu、yì gù;

 同清净,集佛功德而以庄严身、口、意故;

 tóng miào yì,yú yī qiè fǎ zhì míng liǎo gù;

 同妙意,于一切法智明了故;

 tóng yī jīng yī jìn,pǔ jí yī qiè zhū shàn gēn gù;

 同一精一进,普集一切诸善根故;

 tóng jìng xíng,chéng mǎn yī qiè pú sà xíng gù;

 同净行,成满一切菩萨行故;

 tóng wú ài,le yī qiè fǎ jiē wú xiāng gù;

 同无碍,了一切法皆无相故;

 tóng shàn qiǎo,yú zhū fǎ zhōng zhì zì zài gù;

 同善巧,于诸法中智自在故;

 tóng suí lè,suí zhòng shēng xīn xiàn jìng jiè gù;

 同随乐,随众生心现境界故;

 tóng fāng biàn,shàn xí yī qiè suǒ yīng xí gù;

 同方便,善习一切所应习故;

 tóng hù niàn,dé yī qiè fú suǒ hù niàn gù;

 同护念,得一切佛所护念故;

 tóng rù dì,dé rù yī qiè pú sà dì gù;

 同入地,得入一切菩萨地故;

 tóng suǒ zhù,ān zhù yī qiè pú sà wèi gù;

 同所住,安住一切菩萨位故;

 tóng jì bié,yī qiè zhū fú shòu qí jì gù;

 同记别,一切诸佛授其记故;

 tóng sān mèi,yī chà nà zhōng pǔ rù yī qiè sān mèi mén gù;

 同三昧,一刹那中普入一切三昧门故;

 tóng jiàn lì,shì xiàn zhǒng zhǒng zhū fó shì gù;

 同建立,示现种种诸佛事故;

 tóng zhèng niàn,zhèng niàn yī qiè jìng jiè mén gù;

 同正念,正念一切境界门故;

 tóng xiū xíng,jǐn wèi lái jié xiū xíng yī qiè pú sà xíng gù;

 同修行,尽未来劫修行一切菩萨行故;

 tóng jìng xìn,yú zhū rú lái wú liàng zhì huì jí xīn lè gù;

 同净信,于诸如来无量智慧极欣乐故;

 tóng shě lí,miè chú yī qiè zhū zhàng ài gù;

 同舍离,灭除一切诸障碍故;

 tóng bù tuì zhì,yǔ zhū rú lái zhì huì děng gù;

 同不退智,与诸如来智慧等故;

 tóng shòu shēng,yīng xiàn chéng shú zhū zhòng shēng gù;

 同受生,应现成熟诸众生故;

 tóng suǒ zhù,zhù yī qiè zhì fāng biàn mén gù;

 同所住,住一切智方便门故;

 tóng jìng jiè,yú fǎ jiè jìng dé zì zài gù;

 同境界,于法界境得自在故;

 tóng wú yī,yǒng duàn yī qiè suǒ yī xīn gù;

 同无依,永断一切所依心故;

 tóng shuō fǎ,yǐ rù zhū fǎ píng děng zhì gù;

 同说法,已入诸法平等智故;

 tóng qín xiū,cháng méng zhū fú suǒ hù niàn gù;

 同勤修,常蒙诸佛所护念故;

 tóng shén tōng,kāi wù zhòng shēng lìng xiū yī qiè pú sà xíng gù;

 同神通,开悟众生令修一切菩萨行故;

 tóng shén lì,néng rù shí fāng shì jiè hǎi gù;

 同神力,能入十方世界海故;

 tóng tuó luó ní,pǔ zhào yī qiè zǒng chí hǎi gù;

 同陀罗尼,普照一切总持海故;

 tóng mì mì fǎ,le zhī yī qiè xiū duō luó zhōng miào fǎ mén gù;

 同秘密法,了知一切修多罗中妙法门故;

 tóng shén shēn fǎ,jiě yī qiè fǎ rú xū kōng gù;

 同甚深法,解一切法如虚空故;

 tóng guāng míng,pǔ zhào yī qiè zhū shì jiè gù;

 同光明,普照一切诸世界故;

 tóng xīn lè,suí zhòng shēng xīn ér wèi kāi shì lìng huān xǐ gù;

 同欣乐,随众生心而为开示令欢喜故;

 tóng zhèn dòng,

 同震动,

 wèi zhū zhòng shēng xiàn shén tōng lì pǔ dòng shí fāng yī qiè shā gù;

 为诸众生现神通力普动十方一切刹故;

 tóng bù xū,jiàn wén yì niàn jiē xī lìng qí xīn diào fú gù;

 同不虚,见闻忆念皆悉令其心调伏故;

 tóng chū lí,mǎn zú yī qiè zhū dà yuàn hǎi,

 同出离,满足一切诸大愿海,

 chéng jiù rú lái shí lì zhì gù。

 成就如来十力智故。

 

 shí,

 时,

 shàn cái tóng zǐ guān chá dà yuàn yī jīng yī jìn lì jiù hù yī qiè zhòng shēng yè shén,

 善财童子观察大愿一精一进力救护一切众生夜神,

 qǐ shí zhǒng qīng jìng xīn,

 起十种清净心,

 huò rú shì děng fú shā wēi chén shù tóng pú sà xíng;

 获如是等佛刹微尘数同菩萨行;

 jì huò cǐ yǐ,xīn zhuǎn qīng jìng,piān tǎn yòu jiān,

 既获此已,心转清净,偏袒右肩,

 dǐng lǐ qí zú,yī xīn hé zhǎng,yǐ jì zàn yuē:

 顶礼其足,一心合掌,以偈赞曰:

 

 “wǒ fā jiān gù yì,zhì qiú wú shàng jué;

 “我发坚固意,志求无上觉;

 jīn yú shàn zhī shí,ér qǐ zì jǐ xīn。

 今于善知识,而起自己心。

 yǐ jiàn shàn zhī shí,jí wú jìn bái fǎ,

 以见善知识,集无尽白法,

 miè chú zhòng zuì gòu,chéng jiù pú tí guǒ。

 灭除众罪垢,成就菩提果。

 wǒ jiàn shàn zhī shí,gōng dé zhuāng yán xīn,

 我见善知识,功德庄严心,

 jǐn wèi lái shā jié,qín xiū suǒ háng dào。

 尽未来刹劫,勤修所行道。

 wǒ niàn shàn zhī shí,shè shòu ráo yì wǒ,

 我念善知识,摄受饶益我,

 wèi wǒ xī shì xiàn,zhèng jiào zhēn shí fǎ,

 为我悉示现,正教真实法,

 guān bì zhū è qù,xiǎn shì rén tiān lù,

 关闭诸恶趣,显示人天路,

 yì shì zhū rú lái,chéng yī qiè zhì dào。

 亦示诸如来,成一切智道。

 wǒ niàn shàn zhī shí,shì fú gōng dé cáng,

 我念善知识,是佛功德藏,

 niàn niàn néng chū shēng,xū kōng gōng dé hǎi。

 念念能出生,虚空功德海。

 yǔ wǒ bō luó mì,zēng wǒ nán sī fú,

 与我波罗蜜,增我难思福,

 zhǎng wǒ jìng gōng dé,lìng wǒ guān fú zēng。

 长我净功德,令我冠佛缯。

 wǒ niàn shàn zhī shí,néng mǎn fú zhì dào;

 我念善知识,能满佛智道;

 shì yuàn cháng yī zhǐ,yuán mǎn bái jìng fǎ。

 誓愿常依止,圆满白净法。

 wǒ yǐ cǐ děng gù,gōng dé xī jù zú,

 我以此等故,功德悉具足,

 pǔ wèi zhū zhòng shēng,shuō yī qiè zhì dào。

 普为诸众生,说一切智道。

 shèng zhě wèi wǒ shī,yǔ wǒ wú shàng fǎ,

 圣者为我师,与我无上法,

 wú liàng wú shù jié,bù néng bào qí ēn。”

 无量无数劫,不能报其恩。”

 

 ěr shí,shàn cái shuō cǐ jì yǐ,bái yán:“dà shèng!

 尔时,善财说此偈已,白言:“大圣!

 yuàn wèi wǒ shuō,cǐ jiě tuō mén míng wéi hé děng?

 愿为我说,此解脱门名为何等?

 fā xīn yǐ lái wèi jǐ shí yé?

 发心已来为几时耶?

 jiǔ rú dāng de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí?”

 久如当得阿耨多罗三藐三菩提?”

 

 yè shén gào yán:

 夜神告言:

 

 “shàn nán zǐ!cǐ jiě tuō mén,míng:

 “善男子!此解脱门,名:

 jiào huà zhòng shēng lìng shēng shàn gēn。

 教化众生令生善根。

 wǒ yǐ chéng jiù cǐ jiě tuō gù,wù yī qiè fǎ zì xìng píng děng,

 我以成就此解脱故,悟一切法自性平等,

 rù yú zhū fǎ zhēn shí zhī xìng,zhèng wú yī fǎ,shě lí shì jiān,

 入于诸法真实之性,证无依法,舍离世间,

 xī zhī zhū fǎ sè xiàng chā bié,yì néng le dá qīng、huáng、chì、bái,

 悉知诸法色相差别,亦能了达青、黄、赤、白,

 xìng jiē bù shí,wú yǒu chā bié,ér héng shì xiàn wú liàng sè shēn。

 性皆不实,无有差别,而恒示现无量色身。

 suǒ wèi:zhǒng zhǒng sè shēn、fēi yī sè shēn、wú biān sè shēn、

 所谓:种种色身、非一色身、无边色身、

 qīng jìng sè shēn、yī qiè zhuāng yán sè shēn、pǔ jiàn sè shēn、

 清净色身、一切庄严色身、普见色身、

 děng yī qiè zhòng shēng sè shēn、

 等一切众生色身、

 pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng qián sè shēn、guāng míng pǔ zhào sè shēn、

 普现一切众生前色身、光明普照色身、

 jiàn wú yàn zú sè shēn、xiāng hǎo qīng jìng sè shēn、

 见无厌足色身、相好清净色身、

 lí zhòng è guāng míng sè shēn、shì xiàn dà yǒng měng sè shēn、

 离众恶光明色身、示现大勇猛色身、

 shén nán de sè shēn、yī qiè shì jiān wú néng yìng bì sè shēn、

 甚难得色身、一切世间无能映蔽色身、

 yī qiè shì jiān gòng chēng tàn wú jìn sè shēn、

 一切世间共称叹无尽色身、

 niàn niàn cháng guān chá sè shēn、shì xiàn zhǒng zhǒng yún sè shēn、

 念念常观察色身、示现种种云色身、

 zhǒng zhǒng xíng xiǎn sè sè shēn、xiàn wú liàng zì zài lì sè shēn、

 种种形显色色身、现无量自在力色身、

 miào guāng míng sè shēn、yī qiè jìng miào zhuāng yán sè shēn、

 妙光明色身、一切净妙庄严色身、

 suí shùn chéng shú yī qiè zhòng shēng sè shēn、

 随顺成熟一切众生色身、

 suí qí xīn lè xiàn qián diào fú sè shēn、

 随其心乐现前调伏色身、

 wú zhàng ài pǔ guāng míng sè shēn、qīng jìng wú zhuó huì sè shēn、

 无障碍普光明色身、清净无浊秽色身、

 jù zú zhuāng yán bù kě huài sè shēn、

 具足庄严不可坏色身、

 bù sī yì fǎ fāng biàn guāng míng sè shēn、

 不思议法方便光明色身、

 wú néng yìng duó yī qiè sè shēn、wú zhū àn pò yī qiè àn sè shēn、

 无能映夺一切色身、无诸闇破一切闇色身、

 jí yī qiè bái jìng fǎ sè shēn、dà shì lì gōng dé hǎi sè shēn、

 集一切白净法色身、大势力功德海色身、

 cóng guò qù gōng jìng yīn suǒ shēng sè shēn、

 从过去恭敬因所生色身、

 rú xū kōng qīng jìng xīn suǒ shēng sè shēn、zuì shèng guǎng dà sè shēn、

 如虚空清净心所生色身、最胜广大色身、

 wú duàn wú jìn sè shēn、guāng míng hǎi sè shēn、

 无断无尽色身、光明海色身、

 yú yī qiè shì jiān wú suǒ yī píng děng sè shēn、

 于一切世间无所依平等色身、

 biàn shí fāng wú suǒ ài sè shēn、

 遍十方无所碍色身、

 niàn niàn xiàn zhǒng zhǒng sè xiàng hǎi sè shēn、

 念念现种种色相海色身、

 zēng zhǎng yī qiè zhòng shēng huān xǐ xīn sè shēn、

 增长一切众生欢喜心色身、

 shè qǔ yī qiè zhòng shēng hǎi sè shēn、

 摄取一切众生海色身、

 yī yī máo kǒng zhōng shuō yī qiè fú gōng dé hǎi sè shēn、

 一一毛孔中说一切佛功德海色身、

 jìng yī qiè zhòng shēng yù jiě hǎi sè shēn、

 净一切众生欲解海色身、

 jué le yī qiè fǎ yì sè shēn、wú zhàng ài pǔ zhào yào sè shēn、

 决了一切法义色身、无障碍普照耀色身、

 děng xū kōng jìng guāng míng sè shēn、

 等虚空净光明色身、

 fàng guǎng dà jìng guāng míng sè shēn、zhào xiàn wú gòu fǎ sè shēn、

 放广大净光明色身、照现无垢法色身、

 wú bǐ sè shēn、chā bié zhuāng yán sè shēn、pǔ zhào shí fāng sè shēn、

 无比色身、差别庄严色身、普照十方色身、

 suí shí shì xiàn yīng zhòng shēng sè shēn、jì jìng sè shēn、

 随时示现应众生色身、寂静色身、

 miè yī qiè fán nǎo sè shēn、yī qiè zhòng shēng fú tián sè shēn、

 灭一切烦恼色身、一切众生福田色身、

 yī qiè zhòng shēng jiàn bù xū sè shēn、dà zhì huì yǒng měng lì sè shēn、

 一切众生见不虚色身、大智慧勇猛力色身、

 wú zhàng ài pǔ zhōu biàn sè shēn、

 无障碍普周遍色身、

 miào shēn yún pǔ xiàn shì jiān jiē méng yì sè shēn、

 妙身云普现世间皆蒙益色身、

 jù zú dà cí hǎi sè shēn、dà fú dé bǎo shān wáng sè shēn、

 具足大慈海色身、大福德宝山王色身、

 fàng guāng míng pǔ zhào shì jiān yī qiè qù sè shēn、

 放光明普照世间一切趣色身、

 dà zhì huì qīng jìng sè shēn、shēng zhòng shēng zhèng niàn xīn sè shēn、

 大智慧清净色身、生众生正念心色身、

 yī qiè bǎo guāng míng sè shēn、pǔ guāng cáng sè shēn、

 一切宝光明色身、普光藏色身、

 xiàn shì jiàn zhòng zhǒng qīng jìng xiāng sè shēn、

 现世间种种清净相色身、

 qiú yī qiè zhì chù sè shēn、

 求一切智处色身、

 xiàn wēi xiào lìng zhòng shēng shēng jìng xìn sè shēn、

 现微笑令众生生净信色身、

 yī qiè bǎo zhuāng yán guāng míng sè shēn、

 一切宝庄严光明色身、

 bù qǔ bù shě yī qiè zhòng shēng sè shēn、

 不取不舍一切众生色身、

 wú jué dìng wú jiū jìng sè shēn、xiàn zì zài jiā chí lì sè shēn、

 无决定无究竟色身、现自在加持力色身、

 xiàn yī qiè shén tōng biàn huà sè shēn、shēng rú lái jiā sè shēn、

 现一切神通变化色身、生如来家色身、

 yuǎn lí zhòng è biàn fǎ jiè hǎi sè shēn、

 远离众恶遍法界海色身、

 pǔ xiàn yī qiè rú lái dào chǎng zhòng huì sè shēn、

 普现一切如来道场众会色身、

 jù zhǒng zhǒng zhòng sè hǎi sè shēn、cóng shàn xíng suǒ liú sè shēn、

 具种种众色海色身、从善行所流色身、

 suí suǒ yìng huà shì xiàn sè shēn、yī qiè shì jiān jiàn wú yàn zú sè shēn、

 随所应化示现色身、一切世间见无厌足色身、

 zhǒng zhǒng jìng guāng míng sè shēn、xiàn yī qiè sān shì hǎi sè shēn、

 种种净光明色身、现一切三世海色身、

 fàng yī qiè guāng míng hǎi sè shēn、

 放一切光明海色身、

 xiàn wú liàng chā bié guāng míng hǎi sè shēn、

 现无量差别光明海色身、

 chāo zhū shì jiān yī qiè xiāng guāng míng sè shēn、

 超诸世间一切香光明色身、

 xiàn bù kě shuō rì lún yún sè shēn、xiàn guǎng dà yuè lún yún sè shēn、

 现不可说日轮云色身、现广大月轮云色身、

 fàng wú liàng xū mí shān miào huá yún sè shēn、

 放无量须弥山妙华云色身、

 chū zhǒng zhǒng mán yún sè shēn、xiàn yī qiè bǎo lián huá yún sè shēn、

 出种种鬘云色身、现一切宝莲华云色身、

 xìng yī qiè shāo xiāng yún biàn fǎ jiè sè shēn、

 兴一切烧香云遍法界色身、

 sàn yī qiē mò xiāng cáng yún sè shēn、

 散一切末香藏云色身、

 xiàn yī qiè rú lái dà yuàn shēn sè shēn、

 现一切如来大愿身色身、

 xiàn yī qiè yǔ yán yīn shēng yǎn fǎ hǎi sè shēn、

 现一切语言音声演法海色身、

 xiàn pǔ xián pú sà xiàng sè shēn。

 现普贤菩萨像色身。

 

 “niàn niàn zhōng,xiàn rú shì děng sè xiàng shēn chōng mǎn shí fāng,

 “念念中,现如是等色相身充满十方,

 lìng zhū zhòng shēng huò jiàn、huò niàn、huò wén shuō fǎ、

 令诸众生或见、或念、或闻说法、

 huò yīn qīn jìn、huò dé kāi wù、huò jiàn shén tōng、

 或因亲近、或得开悟、或见神通、

 huò dǔ biàn huà,xī suí xīn lè,yìng shí diào fú,shě bù shàn yè,

 或睹变化,悉随心乐,应时调伏,舍不善业,

 zhù yú shàn xíng。shàn nán zǐ!dāng zhī cǐ yóu dà yuàn lì gù,

 住于善行。善男子!当知此由大愿力故,

 yī qiè zhì lì gù,pú sà jiě tuō lì gù,dà bēi lì gù,

 一切智力故,菩萨解脱力故,大悲力故,

 dà cí lì gù,zuò rú shì shì。

 大慈力故,作如是事。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ rù cǐ jiě tuō,le zhī fǎ xìng wú yǒu chā bié,

 “善男子!我入此解脱,了知法性无有差别,

 ér néng shì xiàn wú liàng sè shēn,

 而能示现无量色身,

 yī yī shēn xiàn wú liàng sè xiàng hǎi,

 一一身现无量色相海,

 yī yī xiāng fàng wú liàng guāng míng yún,

 一一相放无量光明云,

 yī yī guāng xiàn wú liàng fó guó tǔ,yī yī tǔ xiàn wú liàng fú xìng shì,

 一一光现无量佛国土,一一土现无量佛兴世,

 yī yī fú xiàn wú liàng shén tōng lì,kāi fā zhòng shēng sù shì shàn gēn,

 一一佛现无量神通力,开发众生宿世善根,

 wèi zhǒng zhě lìng zhǒng,yǐ zhǒng zhě lìng zēng zhǎng,

 未种者令种,已种者令增长,

 yǐ zēng zhǎng zhě lìng chéng shú;niàn niàn zhōng,

 已增长者令成熟;念念中,

 lìng wú liàng zhòng shēng,

 令无量众生,

 yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。

 于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

 

 “shàn nán zǐ!rú rǔ suǒ wèn:‘cóng jǐ shí lái,fā pú tí xīn,

 “善男子!如汝所问:‘从几时来,发菩提心,

 xiū pú sà xíng?’rú shì zhī yì,chéng fú shén lì,

 修菩萨行?’如是之义,承佛神力,

 dāng wèi rǔ shuō。

 当为汝说。

 

 “shàn nán zǐ!pú sà zhì lún yuǎn lí yī qiē fēn bié jìng jiè,

 “善男子!菩萨智轮远离一切分别境界,

 bù kě yǐ shēng sǐ zhōng cháng duǎn、rǎn jìng、guǎng xiá、duō shǎo,

 不可以生死中长短、染净、广狭、多少,

 rú shì zhū jié fēn bié xiǎn shì。hé yǐ gù?

 如是诸劫分别显示。何以故?

 pú sà zhì lún běn xìng qīng jìng,lí yī qiē fēn bié wǎng,

 菩萨智轮本性清净,离一切分别网,

 chāo yī qiè zhàng ài shān,suí suǒ yìng huà ér pǔ zhào gù。

 超一切障碍山,随所应化而普照故。

 

 “shàn nán zǐ!pì rú rì lún,wú yǒu zhòu yè;dàn chū shí míng:

 “善男子!譬如日轮,无有昼夜;但出时名:

 zhòu,méi shí míng:yè。pú sà zhì lún yì fù rú shì,wú yǒu fèn bié,

 昼,没时名:夜。菩萨智轮亦复如是,无有分别,

 yì wú sān shì;dàn suí xīn xiàn,jiào huà zhòng shēng,

 亦无三世;但随心现,教化众生,

 yán qí zhǐ zhù qián jié、hòu jié。

 言其止住前劫、后劫。

 

 “shàn nán zǐ!pì rú rì lún,zhù yán fú kōng,

 “善男子!譬如日轮,住阎浮空,

 qí yǐng xī xiàn yī qiè bǎo wù jí yǐ hé hǎi zhū jìng shuǐ zhōng,

 其影悉现一切宝物及以河海诸净水中,

 yī qiè zhòng shēng mò bù mù jiàn,ér bǐ jìng rì bù lái zhì cǐ。

 一切众生莫不目见,而彼净日不来至此。

 pú sà zhì lún yì fù rú shì,chū zhū yǒu hǎi,zhù fú shí fǎ,

 菩萨智轮亦复如是,出诸有海,住佛实法,

 jì jìng kōng zhōng wú yǒu suǒ yī,wèi yù huà dù zhū zhòng shēng gù,

 寂静空中无有所依,为欲化度诸众生故,

 ér yú zhū qù suí lèi shòu shēng;shí bù shēng sǐ,wú suǒ rǎn zhe,

 而于诸趣随类受生;实不生死,无所染著,

 wú cháng duǎn jié zhū xiǎng fēn bié。hé yǐ gù?

 无长短劫诸想分别。何以故?

 pú sà jiū jìng lí xīn xiǎng,jiàn yī qiè diān dǎo,dé zhēn shí jiàn,

 菩萨究竟离心想,见一切颠倒,得真实见,

 jiàn fǎ shí xìng,zhī yī qiè shì jiān rú mèng、rú huàn;

 见法实性,知一切世间如梦、如幻;

 wú yǒu zhòng shēng,dàn yǐ dà bēi dà yuàn lì gù,

 无有众生,但以大悲大愿力故,

 xiàn zhòng shēng qián jiào huà diào fú。

 现众生前教化调伏。

 

 “fó zǐ!pì rú chuán shī,cháng yǐ dà chuán,

 “佛子!譬如船师,常以大船,

 yú hé liú zhōng bù yī cǐ àn、bù zhe bǐ àn、bú zhù zhōng liú,

 于河流中不依此岸、不著彼岸、不住中流,

 ér dù zhòng shēng wú yǒu xiū xī。pú sà mó hē sà yì fù rú shì,

 而度众生无有休息。菩萨摩诃萨亦复如是,

 yǐ bō luó mì chuán,yú shēng sǐ liú zhōng bù yī cǐ àn、

 以波罗蜜船,于生死流中不依此岸、

 bù zhe bǐ àn、bú zhù zhōng liú,ér dù zhòng shēng wú yǒu xiū xī;

 不著彼岸、不住中流,而度众生无有休息;

 suī wú liàng jié xiū pú sà xíng,wèi zēng fēn bié jié shù cháng duǎn。

 虽无量劫修菩萨行,未曾分别劫数长短。

 

 “fó zǐ!rú tài xū kōng,

 “佛子!如太虚空,

 yī qiè shì jiè yú zhōng chéng huài ér wú fēn bié,běn xìng qīng jìng,

 一切世界于中成坏而无分别,本性清净,

 wú rǎn wú luàn,wú ài wú yàn,fēi zhǎng fēi duǎn,

 无染无乱,无碍无厌,非长非短,

 jǐn wèi lái jié chí yī qiè shā。pú sà mó hē sà yì fù rú shì,

 尽未来劫持一切刹。菩萨摩诃萨亦复如是,

 yǐ děng xū kōng jiè guǎng dà shēn xīn,qǐ dà yuàn fēng lún,

 以等虚空界广大深心,起大愿风轮,

 shè zhū zhòng shēng,lìng lí è dào,shēng zhū shàn qù,

 摄诸众生,令离恶道,生诸善趣,

 xī lìng ān zhù yī qiè zhì dì,miè zhū fán nǎo shēng sǐ kǔ fù,

 悉令安住一切智地,灭诸烦恼生死苦缚,

 ér wú yōu xǐ、pí yàn zhī xīn。

 而无忧喜、疲厌之心。

 

 “shàn nán zǐ!rú huàn huà rén,zhī tǐ suī jù,

 “善男子!如幻化人,肢体虽具,

 ér wú rù xī jí yǐ chū xī、hán、rè、jī、kě、yōu、xǐ、shēng、

 而无入息及以出息、寒、热、饥、渴、忧、喜、生、

 sǐ shí zhǒng zhī shì。pú sà mó hē sà yì fù rú shì,

 死十种之事。菩萨摩诃萨亦复如是,

 yǐ rú huàn zhì píng děng fǎ shēn xiàn zhòng sè xiàng,

 以如幻智平等法身现众色相,

 yú zhū yǒu qù zhù wú liàng jié jiào huà zhòng shēng,

 于诸有趣住无量劫教化众生,

 yú shēng sǐ zhōng yī qiè jìng jiè,wú xīn wú yàn,wú ài wú huì,

 于生死中一切境界,无欣无厌,无爱无恚,

 wú kǔ wú lè,wú qǔ wú shě,wú ān wú bù。

 无苦无乐,无取无舍,无安无怖。

 

 “fó zǐ!pú sà zhì huì suī fù rú shì shèn shēn nán cè,

 “佛子!菩萨智慧虽复如是甚深难测,

 wǒ dāng chéng fú wēi shén zhī lì wèi rǔ jiě shuō,

 我当承佛威神之力为汝解说,

 lìng wèi lái shì zhū pú sà děng mǎn zú dà yuàn、chéng jiù zhū lì。

 令未来世诸菩萨等满足大愿、成就诸力。

 

 “fó zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,guò shì jiè hǎi wēi chén shù jié,

 “佛子!乃往古世,过世界海微尘数劫,

 yǒu jié míng:shàn guāng,shì jiè míng:bǎo guāng。

 有劫名:善光,世界名:宝光。

 yú qí jié zhōng,yǒu yī wàn fú chū xìng yú shì。

 于其劫中,有一万佛出兴于世。

 qí zuì chū fú,hào:fǎ lún yīn xū kōng dēng wáng rú lái、

 其最初佛,号:法錀音虚空灯王如来、

 yīng、zhèng děng jué,shí hào yuán mǎn。bǐ yán fú tí,

 应、正等觉,十号圆满。彼阎浮提,

 yǒu yī wáng dōu,míng:bǎo zhuāng yán;qí dōng bù yuǎn,

 有一王都,名:宝庄严;其东不远,

 yǒu yī dà lín,míng yuē:miào guāng;zhōng yǒu dào chǎng,

 有一大林,名曰:妙光;中有道场,

 míng wéi:bǎo huá。bǐ dào chǎng zhōng,

 名为:宝华。彼道场中,

 yǒu pǔ guāng míng mó ní lián huá cáng shī zi zhī zuò。shí,

 有普光明摩尼莲华藏师子之座。时,

 bǐ rú lái yú cǐ zuò shàng,chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 彼如来于此座上,成阿耨多罗三藐三菩提,

 mǎn yī bǎi nián zuò yú dào chǎng,wèi zhū pú sà、zhū tiān、

 满一百年坐于道场,为诸菩萨、诸天、

 shì rén jí yán fú tí sù zhí shàn gēn yǐ chéng shú zhě yǎn shuō zhèng fǎ。

 世人及阎浮提宿植善根已成熟者演说正法

 

 “shì shí,guó wáng míng yuē:shèng guāng。

 “是时,国王名曰:胜光。

 shí shì rén mín shòu yī wàn suì,qí zhōng duō yǒu shā、dào、

 时世人民寿一万岁,其中多有杀、盗、

 yī yín yī yì、wàng yǔ、qǐ yǔ、liǎng shé、è kǒu、tān、chēn、xié jiàn、

 一婬一佚、妄语、绮语、两舌、恶口、贪、瞋、邪见、

 bù xiào fù mǔ、bù jìng shā mén pó luó mén děng。

 不孝父母、不敬沙门婆罗门等。

 shí,wáng wèi yù diào fú bǐ gù,zào lì líng yǔ,jiā suǒ jìn bì,

 时,王为欲调伏彼故,造立囹圄,枷锁禁闭,

 wú liàng zhòng shēng yú zhōng shòu kǔ。

 无量众生于中受苦。

 

 “wáng yǒu tài zǐ,míng wéi:shàn fú,duān zhèng shū tè,

 “王有太子,名为:善伏,端正殊特,

 rén suǒ xǐ jiàn,jù èr shí bā dà rén zhī xiāng。

 人所喜见,具二十八大人之相。

 zài gōng diàn zhōng,yáo wén yù qiú chǔ dú yīn shēng,

 在宫殿中,遥闻狱囚楚毒音声,

 xīn huái shāng mǐn。cóng gōng diàn chū,rù láo yù zhōng,

 心怀伤愍。从宫殿出,入牢狱中,

 jiàn zhū zuì rén chǒu xiè、jiā suǒ dì xiāng lián xì,

 见诸罪人杻械、枷锁递相连系,

 zhì yōu àn chù,huò yǐ huǒ zhì,huò yǐ yān xūn,huò bèi bàng chī,

 置幽闇处,或以火炙,或以烟熏,或被榜笞,

 huò zāo bìn gē,luǒ xíng luàn fā,jī kě léi shòu,

 或遭膑割,裸形乱发,饥渴羸瘦,

 jīn duàn gǔ xiàn,háo jiào kǔ jù。tài zǐ jiàn yǐ,

 筋断骨现,号叫苦剧。太子见已,

 xīn shēng bēi mǐn,yǐ wú wèi shēng ān wèi zhī yán:

 心生悲愍,以无畏声安慰之言:

 ‘rǔ mò yōu nǎo!rǔ wù chóu bù!wǒ dāng lìng rǔ xī dé jiě tuō。’

 ‘汝莫忧恼!汝勿愁怖!我当令汝悉得解脱。’

 biàn yì wáng suǒ ér bái wáng yán:‘yù zhōng zuì rén kǔ dú nán chu,

 便诣王所而白王言:‘狱中罪人苦毒难处,

 yuàn chuí kuān yòu,shī yǐ wú wèi。’

 愿垂宽宥,施以无畏。’

 

 “shí,wáng jí jí wǔ bǎi dà chén ér wèn zhī yán:

 “时,王即集五百大臣而问之言:

 ‘shì shì yún hé?’zhū chén dā yán:‘bǐ zuì rén zhě,

 ‘是事云何?’诸臣答言:‘彼罪人者,

 sī qiè guān wù,móu duó wáng wèi,dào rù gōng wéi,

 私窃官物,谋夺王位,盗入宫闱,

 zuì yīng xíng lù。yǒu āi jiù zhě,zuì yì zhì sǐ。’

 罪应刑戮。有哀救者,罪亦至死。’

 

 “shí,bǐ tài zǐ bēi xīn zhuǎn qiè,yǔ dà chén yán:

 “时,彼太子悲心转切,语大臣言:

 ‘rú rǔ suǒ shuō,dàn fàng cǐ rén;suí qí suǒ yīng,kě yǐ zhì wǒ。

 ‘如汝所说,但放此人;随其所应,可以治我。

 wǒ wèi bǐ gù,yī qiè kǔ shì xī jiē néng shòu,fěn shēn mò mìng,

 我为彼故,一切苦事悉皆能受,粉身殁命,

 wú suǒ gù xī,yào lìng zuì rén jiē dé miǎn kǔ。hé yǐ gù?

 无所顾惜,要令罪人皆得免苦。何以故?

 wǒ ruò bù jiù cǐ zhòng shēng zhě,

 我若不救此众生者,

 yún hé néng jiù sān jiè láo yù zhū kǔ zhòng shēng?

 云何能救三界牢狱诸苦众生?

 yī qiè zhòng shēng zài sān jiè zhōng,tān ài suǒ fù,

 一切众生在三界中,贪爱所缚,

 yú chī suǒ bì,pín wú gōng dé,duò zhū è qù,shēn xíng bǐ lòu,

 愚痴所蔽,贫无功德,堕诸恶趣,身形鄙陋,

 zhū gēn fàng yì,qí xīn mí huò,bù qiú chū dào,

 诸根放逸,其心迷惑,不求出道,

 shī zhì huì guāng,lè zhe sān yǒu,duàn zhū fú dé,miè zhū zhì huì,

 失智慧光,乐著三有,断诸福德,灭诸智慧,

 zhǒng zhǒng fán nǎo zhuó luàn qí xīn,zhù kǔ láo yù,rù mó juàn wǎng,

 种种烦恼浊乱其心,住苦牢狱,入魔罥网,

 shēng lǎo bìng sǐ yōu bēi nǎo hài,rú shì zhū kǔ cháng suǒ bī pò。

 生老病死忧悲恼害,如是诸苦常所逼迫。

 wǒ dāng yún hé lìng bǐ jiě tuō?yīng shě shēn mìng ér bá jì zhī!’

 我当云何令彼解脱?应舍身命而拔济之!’

 

 “shí,zhū dà chén gòng yì wáng suǒ,xī jǔ qí shǒu gāo shēng chàng yán:

 “时,诸大臣共诣王所,悉举其手高声唱言:

 ‘dà wáng dāng zhī,rú tài zǐ yì,huǐ huài wáng fǎ,

 ‘大王当知,如太子意,毁坏王法,

 huò jí wàn rén。ruò wáng ài niàn bù zé zhì zhě,

 祸及万人。若王爱念不责治者,

 wáng zhī bǎo zuò yì bù jiǔ lì。’wáng wén cǐ yán,

 王之宝祚亦不久立。’王闻此言,

 hè rán dà nù,lìng zhū tài zǐ jí zhū zuì rén。

 赫然大怒,令诛太子及诸罪人。

 

 “wáng hòu wén zhī,chóu yōu hào kū,huǐ xíng xiáng fú,

 “王后闻之,愁忧号哭,毁形降服,

 yǔ qiān cǎi nǚ chí yì wáng suǒ,jǔ shēn tóu dì dǐng lǐ wáng zú,

 与千采女驰诣王所,举身投地顶礼王足,

 jù zuò shì yán:‘wéi yuàn dà wáng,shè tài zǐ mìng!’

 俱作是言:‘唯愿大王,赦太子命!’

 wáng jí huí gù,yǔ tài zǐ yán:‘mò jiù zuì rén;ruò jiù zuì rén,

 王即回顾,语太子言:‘莫救罪人;若救罪人,

 bì dāng shā rǔ!’ěr shí,tài zǐ wèi yù zhuān qiú yī qiè zhì gù,

 必当杀汝!’尔时,太子为欲专求一切智故,

 wèi yù lì yì zhū zhòng shēng gù,wèi yǐ dà bēi pǔ jiù shè gù,

 为欲利益诸众生故,为以大悲普救摄故,

 qí xīn jiān gù wú yǒu tuì qiè,fù bái wáng yán:

 其心坚固无有退怯,复白王言:

 ‘yuàn shù bǐ zuì,shēn dāng shòu lù!’wáng yán:‘suí yì!’

 ‘愿恕彼罪,身当受戮!’王言:‘随意!’

 ěr shí,wáng hòu bái yán:‘dà wáng!yuàn tīng tài zǐ,

 尔时,王后白言:‘大王!愿听太子,

 bàn yuè xíng shī,zì yì xiū fú,rán hòu zhì zuì。’wáng jí tīng xǔ。

 半月行施,恣意修福,然后治罪。’王即听许。

 

 “shí,dū chéng běi yǒu yī dà yuán,míng yuē:rì guāng,

 “时,都城北有一大园,名曰:日光,

 shì xī shī chǎng。tài zǐ wǎng bǐ,shè dà shī huì;yǐn shí、

 是昔施场。太子往彼,设大施会;饮食、

 yī fú、huá mán、yīng luò、tú xiāng、mò xiāng、zhuàng fān、bǎo gài,

 衣服、华鬘、璎珞、涂香、末香、幢幡、宝盖,

 zhū zhuāng yán jù,suí yǒu suǒ qiú,mí bù zhōu gěi。

 诸庄严具,随有所求,靡不周给。

 jīng bàn yuè yǐ,yú zuì hòu rì,guó wáng、dà chén、zhǎng zhě、

 经半月已,于最后日,国王、大臣、长者、

 jū shì、chéng yì rén mín jí zhū wài dào,xī lái jí huì。

 居士、城邑人民及诸外道,悉来集会。

 

 “shí,fǎ lún yīn xū kōng dēng wáng rú lái,

 “时,法錀音虚空灯王如来,

 zhī zhū zhòng shēng diào fú shí zhì,yǔ dà zhòng jù,

 知诸众生调伏时至,与大众俱,

 tiān wáng wéi rào,lóng wáng gōng yǎng,yè chā wáng shǒu hù,

 天王围绕,龙王供养,夜叉王守护,

 gān tà pó wáng zàn tàn,ā xiū luó wáng qū gōng dǐng lǐ,

 乾闼婆王赞叹,阿修罗王曲躬顶礼,

 jiā lóu luó wáng yǐ qīng jìng xīn sàn zhū bǎo huá,

 迦楼罗王以清净心散诸宝华,

 jǐn nà luó wáng huān xǐ quàn qǐng,

 紧那罗王欢喜劝请,

 mó hóu luó jiā wáng yī xīn zhān yǎng,lái rù bǐ huì。

 摩睺罗伽王一心瞻仰,来入彼会。

 

 “ěr shí,tài zǐ jí zhū dà zhòng,yáo jiàn fú lái,duān yán shū tè,

 “尔时,太子及诸大众,遥见佛来,端严殊特,

 zhū gēn jì dìng rú diào shùn xiàng,xīn wú gòu zhuó rú qīng jìng chí,

 诸根寂定如调顺象,心无垢浊如清净池,

 xiàn dà shén tōng,shì dà zì zài,xiǎn dà wēi dé,

 现大神通,示大自在,显大威德,

 zhǒng zhǒng xiāng hǎo zhuāng yán qí shēn,

 种种相好庄严其身,

 fàng dà guāng míng pǔ zhào shì jiè,yī qiè máo kǒng chū xiāng yàn yún,

 放大光明普照世界,一切毛孔出香焰云,

 zhèn dòng shí fāng wú liàng fú shā,

 震动十方无量佛刹,

 suí suǒ zhì chù pǔ yǔ yī qiè zhū zhuāng yán jù;yǐ fú wēi yí,

 随所至处普雨一切诸庄严具;以佛威仪,

 yǐ fú gōng dé,zhòng shēng jiàn zhě,xīn jìng huān xǐ,fán nǎo xiāo miè。

 以佛功德,众生见者,心净欢喜,烦恼消灭。

 

 “ěr shí,tài zǐ jí zhū dà zhòng wǔ tǐ tóu dì,dǐng lǐ qí zú,

 “尔时,太子及诸大众五体投地,顶礼其足,

 ān shī chuáng zuò,hé zhǎng bái yán:‘shàn lái shì zūn!

 安施床座,合掌白言:‘善来世尊

 shàn lái shàn shì!wéi yuàn āi mǐn,shè shòu yú wǒ,chǔ yú cǐ zuò!’

 善来善逝!唯愿哀愍,摄受于我,处于此座!’

 yǐ fó shén lì,

 以佛神力,

 jìng jū zhū tiān jí biàn cǐ zuò wèi xiāng mó ní lián huá zhī zuò。

 净居诸天即变此座为香摩尼莲华之座。

 fú zuò qí shàng,zhū pú sà zhòng yì jiē jiù zuò zhōu zā wéi rào。

 佛坐其上,诸菩萨众亦皆就座周匝围绕。

 shí,bǐ huì zhōng yī qiè zhòng shēng,yīn jiàn rú lái,

 时,彼会中一切众生,因见如来,

 kǔ miè zhàng chú,kān shòu shèng fǎ。

 苦灭障除,堪受圣法。

 

 “ěr shí,rú lái zhī qí kě huà,yǐ yuán mǎn yīn,shuō xiū duō luó,

 “尔时,如来知其可化,以圆满音,说修多罗,

 míng:pǔ zhào yīn lún,lìng zhū zhòng shēng suí lèi gè jiě。

 名:普照因轮,令诸众生随类各解。

 shí,bǐ huì zhōng yǒu bā shí nà yóu tā zhòng shēng,

 时,彼会中有八十那由他众生,

 yuǎn chén lí gòu,dé jìng fǎ yǎn;wú liàng nà yóu tā zhòng shēng,

 远尘离垢,得净法眼;无量那由他众生,

 dé wú xué dì;shí qiān zhòng shēng,zhù dà chéng dào,

 得无学地;十千众生,住大乘道,

 rù pǔ xián xíng,chéng mǎn dà yuàn。dāng ěr zhī shí,

 入普贤行,成满大愿。当尔之时,

 shí fāng gè bǎi fú shā wēi chén shù zhòng shēng,yú dà chéng zhōng,

 十方各百佛刹微尘数众生,于大乘中,

 xīn dé diào fú;wú liàng shì jiè yī qiè zhòng shēng,

 心得调伏;无量世界一切众生,

 miǎn lí è qù,shēng yú tiān shàng。shàn fú tài zǐ jí yú cǐ shí,

 免离恶趣,生于天上。善伏太子即于此时,

 dé pú sà jiào huà zhòng shēng lìng shēng shàn gēn jiě tuō mén。

 得菩萨教化众生令生善根解脱门。

 

 “shàn nán zǐ!ěr shí tài zǐ qǐ yì rén hū?wǒ shēn shì yě。

 “善男子!尔时太子岂异人乎?我身是也。

 wǒ yīn wǎng xī qǐ dà bēi xīn,shě shēn mìng cái jiù kǔ zhòng shēng,

 我因往昔起大悲心,舍身命财救苦众生,

 kāi mén dà shī gōng yǎng yú fú,dé cǐ jiě tuō。fó zǐ dāng zhī,

 开门大施供养于佛,得此解脱。佛子当知,

 wǒ yú ěr shí,dàn wèi lì yì yī qiè zhòng shēng,bù zhe sān jiè,

 我于尔时,但为利益一切众生,不著三界,

 bù qiú guǒ bào,bù tān míng chēng,bù yù zì zàn qīng huǐ yú tā,

 不求果报,不贪名称,不欲自赞轻毁于他,

 yú zhū jìng jiè wú suǒ tān rǎn、wú suǒ bù wèi,

 于诸境界无所贪染、无所怖畏,

 dàn zhuāng yán dà chéng chū yào zhī dào,

 但庄严大乘出要之道,

 cháng lè guān chá yī qiè zhì mén,xiū xíng kǔ xíng,dé cǐ jiě tuō。

 常乐观察一切智门,修行苦行,得此解脱。

 

 “fó zǐ!yú rǔ yì yún hé,bǐ shí wǔ bǎi dà chén,yù hài wǒ zhě,

 “佛子!于汝意云何,彼时五百大臣,欲害我者,

 qǐ yì rén hū?jīn tí pó dá duō děng wǔ bǎi tú dǎng shì yě。

 岂异人乎?今提婆达多等五百徒党是也。

 shì zhū rén děng,méng fó jiào huà,

 是诸人等,蒙佛教化,

 jiē dāng de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,yú wèi lái shì,

 皆当得阿耨多罗三藐三菩提,于未来世,

 guò xū mí shān wēi chén shù jié,ěr shí yǒu jié,

 过须弥山微尘数劫,尔时有劫,

 míng:shàn guāng,shì jiè míng:bǎo guāng,yú zhōng chéng fó。

 名:善光,世界名:宝光,于中成佛。

 qí wǔ bǎi fú cì dì xìng shì,zuì chū rú lái,míng yuē:dà bēi;

 其五百佛次第兴世,最初如来,名曰:大悲;

 dì èr,míng:ráo yì shì jiān;dì sān,míng:dà bēi shī zi;

 第二,名:饶益世间;第三,名:大悲师子;

 dì sì,míng:jiù hù zhòng shēng;nǎi zhì zuì hòu,míng yuē:

 第四,名:救护众生;乃至最后,名曰:

 yī wáng。suī bǐ zhū fú dà bēi píng děng,rán qí guó tǔ、

 医王。虽彼诸佛大悲平等,然其国土、

 zhǒng zú、fù mǔ、shòu shēng、dàn shēng、chū jiā、xué dào、

 种族、父母、受生、诞生、出家、学道、

 wǎng yì dào chǎng、zhuǎn zhèng fǎ lún、shuō xiū duō luó、yǔ yán、

 往诣道场、转正法錀、说修多罗、语言、

 yīn shēng、guāng míng、zhòng huì、shòu mìng、fǎ zhù jí qí míng hào,

 音声、光明、众会、寿命、法住及其名号,

 gè gè chā bié。

 各各差别。

 

 “fó zǐ!bǐ zhū zuì rén,wǒ suǒ jiù zhě,

 “佛子!彼诸罪人,我所救者,

 jí jū liú sūn děng xián jié qiān fú,

 即拘留孙等贤劫千佛,

 jí bǎi wàn ā sēng qí zhū dà pú sà──yú wú liàng yī jīng yī jìn lì míng chēng gōng dé huì rú lái suǒ,

 及百万阿僧祇诸大菩萨──于无量一精一进力名称功德慧如来所,

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,jīn yú shí fāng guó tǔ,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,今于十方国土,

 xíng pú sà dào,xiū xí zēng zhǎng cǐ pú tí,jiào huà zhòng shēng,

 行菩萨道,修习增长此菩提,教化众生,

 lìng shēng shàn gēn jiě tuō zhě shì。shí shèng guāng wáng,

 令生善根解脱者是。时胜光王,

 jīn sà zhē ní gān zi dà lùn shī shì。shí wáng gōng rén jí zhū juàn shǔ,

 今萨遮尼乾子大论师是。时王宫人及诸眷属,

 jí bǐ ní gān liù wàn dì zǐ yǔ shī jù lái,jiàn dà lùn chuáng,

 即彼尼乾六万弟子──与师俱来,建大论幢,

 gòng fú lùn yì,xī xiáng fú zhī,

 共佛论议,悉降伏之,

 shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì zhě shì。cǐ zhū rén děng,

 授阿耨多罗三藐三菩提记者是。此诸人等,

 jiē dàng zuò fú,guó tǔ zhuāng yán、jié shù、míng hào,gè gè yǒu yì。

 皆当作佛,国土庄严、劫数、名号,各各有异。

 

 “fó zǐ!wǒ yú ěr shí jiù zuì rén yǐ,fù mǔ tīng wǒ shě lí guó tǔ、

 “佛子!我于尔时救罪人已,父母听我舍离国土、

 qī zǐ、cái bǎo,yú fǎ lún yīn xū kōng dēng wáng fú suǒ chū jiā xué dào。

 妻子、财宝,于法錀音虚空灯王佛所出家学道。

 wǔ bǎi suì zhōng,jìng xiū fàn xíng,

 五百岁中,净修梵行,

 jí dé chéng jiù bǎi wàn tuó luó ní、bǎi wàn shén tōng、

 即得成就百万陀罗尼、百万神通、

 bǎi wàn fǎ cáng、bǎi wàn qiú yī qiè zhì yǒng měng yī jīng yī jìn,

 百万法藏、百万求一切智勇猛一精一进,

 jìng zhì bǎi wàn kān rěn mén,zēng zhǎng bǎi wàn sī wéi xīn,

 净治百万堪忍门,增长百万思惟心,

 chéng jiù bǎi wàn pú sà lì,rù bǎi wàn pú sà zhì mén,

 成就百万菩萨力,入百万菩萨智门,

 dé bǎi wàn bō rě bō luó mì mén,jiàn shí fāng bǎi wàn zhū fú,

 得百万般若波罗蜜门,见十方百万诸佛,

 shēng bǎi wàn pú sà dà yuàn;niàn niàn zhōng,

 生百万菩萨大愿;念念中,

 shí fāng gè zhào bǎi wàn fú shā;niàn niàn zhōng,

 十方各照百万佛刹;念念中,

 yì niàn shí fāng shì jiè qián hòu jì jié bǎi wàn zhū fú;

 忆念十方世界前后际劫百万诸佛;

 niàn niàn zhōng,zhī shí fāng shì jiè bǎi wàn zhū fú biàn huà hǎi;

 念念中,知十方世界百万诸佛变化海;

 niàn niàn zhōng,

 念念中,

 jiàn shí fāng bǎi wàn shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng zhǒng zhǒng zhū qù,

 见十方百万世界所有众生种种诸趣,

 suí yè suǒ shòu shēng shí、sǐ shí、shàn qù、è qù、hào sè、è sè,

 随业所受生时、死时、善趣、恶趣、好色、恶色,

 qí zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng xīn xíng、zhǒng zhǒng yù lè、

 其诸众生种种心行、种种欲乐、

 zhǒng zhǒng gēn xìng、zhǒng zhǒng yè xí、zhǒng zhǒng chéng jiù,

 种种根性、种种业习、种种成就,

 jiē xī míng liǎo。

 皆悉明了。

 

 “fó zǐ!wǒ yú ěr shí mìng zhōng zhī hòu,

 “佛子!我于尔时命终之后,

 hái fù yú bǐ wáng jiā shòu shēng,zuò zhuàn lún wáng,

 还复于彼王家受生,作转轮王,

 bǐ fǎ lún yīn xū kōng dēng wáng rú lái miè hòu,

 彼法錀音虚空灯王如来灭后,

 cì jí yú cǐ zhí fǎ kōng wáng rú lái,chéng shì gōng yǎng;

 次即于此值法空王如来,承事供养;

 cì wèi dì shì,jí cǐ dào chǎng zhí tiān wáng cáng rú lái,

 次为帝释,即此道场值天王藏如来,

 qīn jìn gōng yǎng;cì wèi yè mó tiān wáng,

 亲近供养;次为夜摩天王,

 jí yú cǐ shì jiè zhí dà dì wēi lì shān rú lái,qīn jìn gōng yǎng;

 即于此世界值大地威力山如来,亲近供养;

 cì wèi dōu shuài tiān wáng,

 次为兜率天王,

 jí yú cǐ shì jiè zhí fǎ lún guāng yīn shēng wáng rú lái,

 即于此世界值法錀光音声王如来,

 qīn jìn gōng yǎng;cì wèi huà lè tiān wáng,

 亲近供养;次为化乐天王,

 jí yú cǐ shì jiè zhí xū kōng zhì wáng rú lái,qīn jìn gōng yǎng;

 即于此世界值虚空智王如来,亲近供养;

 cì wèi tā huà zì zài tiān wáng,

 次为他化自在天王,

 jí yú cǐ shì jiè zhí wú néng huài chuáng rú lái,qīn jìn gōng yǎng;

 即于此世界值无能坏幢如来,亲近供养;

 cì wèi ā xiū luó wáng,

 次为阿修罗王,

 jí yú cǐ shì jiè zhí yī qiè fǎ léi yīn wáng rú lái,

 即于此世界值一切法雷音王如来,

 qīn jìn gōng yǎng;cì wèi fàn wáng,

 亲近供养;次为梵王,

 jí yú cǐ shì jiè zhí pǔ xiàn huà yǎn fǎ yīn rú lái,qīn jìn gōng yǎng。

 即于此世界值普现化演法音如来,亲近供养。

 

 “fó zǐ!cǐ bǎo guāng shì jiè shàn guāng jié zhōng,

 “佛子!此宝光世界善光劫中,

 yǒu yī wàn fú chū xìng yú shì,wǒ jiē qīn jìn chéng shì gōng yǎng。

 有一万佛出兴于世,我皆亲近承事供养。

 cì fù yǒu jié,míng yuē:rì guāng,yǒu liù shí yì fú chū xìng yú shì,

 次复有劫,名曰:日光,有六十亿佛出兴于世,

 zuì chū rú lái,míng:miào xiāng shān,wǒ shí wéi wáng,

 最初如来,名:妙相山,我时为王,

 míng yuē:dà huì,yú bǐ fú suǒ chéng shì gōng yǎng;

 名曰:大慧,于彼佛所承事供养;

 cì yǒu fú chū,míng:yuán mǎn jiān,wǒ wèi jū shì,qīn jìn gōng yǎng;

 次有佛出,名:圆满肩,我为居士,亲近供养;

 cì yǒu fú chū,míng:lí gòu tóng zǐ,wǒ wèi dà chén,qīn jìn gōng yǎng;

 次有佛出,名:离垢童子,我为大臣,亲近供养;

 cì yǒu fú chū,míng:yǒng měng chí,wǒ wèi ā xiū luó wáng,

 次有佛出,名:勇猛持,我为阿修罗王,

 qīn jìn gōng yǎng;cì yǒu fú chū,míng:xū mí xiāng,wǒ wèi shù shén,

 亲近供养;次有佛出,名:须弥相,我为树神,

 qīn jìn gōng yǎng;cì yǒu fú chū,míng:lí gòu bì,wǒ wèi shāng zhǔ,

 亲近供养;次有佛出,名:离垢臂,我为商主,

 qīn jìn gōng yǎng;cì yǒu fú chū,míng:shī zi yóu bù,wǒ wèi chéng shén,

 亲近供养;次有佛出,名:师子游步,我为城神,

 qīn jìn gōng yǎng;cì yǒu fú chū,míng wéi:bǎo jì,

 亲近供养;次有佛出,名为:宝髻,

 wǒ wèi pí shā mén tiān wáng,qīn jìn gōng yǎng;cì yǒu fú chū,

 我为毗沙门天王,亲近供养;次有佛出,

 míng:zuì shàng fǎ chēng,wǒ wèi gān tà pó wáng,qīn jìn gōng yǎng;

 名:最上法称,我为乾闼婆王,亲近供养;

 cì yǒu fú chū,míng:guāng míng guān,wǒ wèi jiū pán tú wáng,

 次有佛出,名:光明冠,我为鸠槃荼王,

 qīn jìn gōng yǎng。

 亲近供养。

 

 “yú bǐ jié zhōng,rú shì cì dì yǒu liù shí yì rú lái chū xìng yú shì。

 “于彼劫中,如是次第有六十亿如来出兴于世。

 wǒ cháng yú cǐ shòu zhǒng zhǒng shēn,yī yī fú suǒ qīn jìn gōng yǎng,

 我常于此受种种身,一一佛所亲近供养,

 jiào huà chéng jiù wú liàng zhòng shēng;yú yī yī fú suǒ,

 教化成就无量众生;于一一佛所,

 dé zhǒng zhǒng sān mèi mén、zhǒng zhǒng tuó luó ní mén、

 得种种三昧门、种种陀罗尼门、

 zhǒng zhǒng shén tōng mén、zhǒng zhǒng biàn cái mén、

 种种神通门、种种辩才门、

 zhǒng zhǒng yī qiè zhì mén、zhǒng zhǒng fǎ míng mén、

 种种一切智门、种种法明门、

 zhǒng zhǒng zhì huì mén,zhào zhǒng zhǒng shí fāng hǎi,

 种种智慧门,照种种十方海,

 rù zhǒng zhǒng fú shā hǎi,jiàn zhǒng zhǒng zhū fú hǎi,

 入种种佛刹海,见种种诸佛海,

 qīng jìng chéng jiù,zēng zhǎng guǎng dà。

 清净成就,增长广大。

 rú yú cǐ jié zhōng qīn jìn gōng yǎng ěr suǒ zhū fú,

 如于此劫中亲近供养尔所诸佛,

 yú yī qiè chù、yī qiè shì jiè hǎi wēi chén shù jié,

 于一切处、一切世界海微尘数劫,

 suǒ yǒu zhū fú chū xìng yú shì,qīn jìn gōng yǎng,

 所有诸佛出兴于世,亲近供养,

 tīng wén shuō fǎ,xìn shòu hù chí,yì fù rú shì。rú shì,

 听闻说法,信受护持,亦复如是。如是,

 yī qiè zhū rú lái suǒ,jiē xī xiū xí cǐ jiě tuō mén,

 一切诸如来所,皆悉修习此解脱门,

 fù dé wú liàng jiě tuō fāng biàn。”

 复得无量解脱方便。”

 

 ěr shí,jiù hù yī qiè zhòng shēng zhǔ yè shén,

 尔时,救护一切众生主夜神,

 yù zhòng xuān cǐ jiě tuō yì,jí wéi shàn cái ér shuō sòng yán:

 欲重宣此解脱义,即为善财而说颂言:

 

 rǔ yǐ huān xǐ xìn lè xīn,wèn cǐ nán sī jiě tuō fǎ;

 汝以欢喜信乐心,问此难思解脱法;

 wǒ chéng rú lái hù niàn lì,wèi rǔ xuān shuō yīng tīng shòu。

 我承如来护念力,为汝宣说应听受。

 guò qù wú biān guǎng dà jié,guò yú shā hǎi wēi chén shù,

 过去无边广大劫,过于刹海微尘数,

 shí yǒu shì jiè míng bǎo guāng,qí zhōng yǒu jié hào shàn guāng。

 时有世界名宝光,其中有劫号善光。 

 yú cǐ shàn guāng dà jié zhōng,yī wàn rú lái chū xìng shì,

 于此善光大劫中,一万如来出兴世,

 wǒ jiē qīn jìn ér gōng yǎng,cóng qí xiū xué cǐ jiě tuō。

 我皆亲近而供养,从其修学此解脱。

 shí yǒu wáng dōu míng xǐ yán,zòng guǎng kuān píng jí shū lì,

 时有王都名喜严,纵广宽平极殊丽,

 zá yè zhòng shēng suǒ jū zhù,huò xīn qīng jìng huò zuò è。

 杂业众生所居住,或心清净或作恶。

 ěr shí yǒu wáng míng shèng guāng,héng yǐ zhèng fǎ yù qún shēng;

 尔时有王名胜光,恒以正法御群生;

 qí wáng tài zǐ míng shàn fú,xíng tǐ duān zhèng bèi zhòng xiāng。

 其王太子名善伏,形体端正备众相。

 shí yǒu wú liàng zhū zuì rén,xì shēn láo yù dāng shòu lù;

 时有无量诸罪人,系身牢狱当受戮;

 tài zǐ jiàn yǐ shēng bēi mǐn,shàng qǐ yú wáng qǐng kuān yòu。

 太子见已生悲愍,上启于王请宽宥。

 ěr shí zhū chén gòng bái wáng:‘jīn cǐ tài zǐ wēi wáng guó,

 尔时诸臣共白王:‘今此太子危王国,

 rú shì zuì rén yīng shòu lù,rú hé xī jiù lìng chú miǎn?’

 如是罪人应受戮,如何悉救令除免?’

 shí shèng guāng wáng yǔ tài zǐ:‘rǔ jiù bǐ zuì zì dāng shòu!’

 时胜光王语太子:‘汝救彼罪自当受!’

 tài zǐ āi niàn qíng zhuǎn shēn,shì jiù zhòng shēng wú tuì qiè。

 太子哀念情转深,誓救众生无退怯。

 shí wáng fū rén cǎi nǚ děng,jù lái wáng suǒ bái wáng yán:

 时王夫人采女等,俱来王所白王言:

 ‘yuàn fàng tài zǐ bàn yuè zhōng,bù shī zhòng shēng zuò gōng dé。’

 ‘愿放太子半月中,布施众生作功德。’

 shí wáng wén yǐ jí tīng xǔ,shè dà shī huì jì pín fá,

 时王闻已即听许,设大施会济贫乏,

 yī qiè zhòng shēng mí bù zhēn,suí yǒu suǒ qiú xián gěi yǔ。

 一切众生靡不臻,随有所求咸给与。

 rú shì bàn yuè rì yún mǎn,tài zǐ jiù lù shí jiāng zhì,

 如是半月日云满,太子就戮时将至,

 dà zhòng bǎi qiān wàn yì rén,tóng shí zhān yǎng jù hào qì。

 大众百千万亿人,同时瞻仰俱号泣。

 bǐ fú zhī zhòng gēn jiāng shú,ér lái cǐ huì huà qún shēng,

 彼佛知众根将熟,而来此会化群生,

 xiǎn xiàn shén biàn dà zhuāng yán,mí bù qīn jìn ér gōng jìng。

 显现神变大庄严,靡不亲近而恭敬。

 fú yǐ yī yīn fāng biàn shuō,fǎ dēng pǔ zhào xiū duō luó,

 佛以一音方便说,法灯普照修多罗,

 wú liàng zhòng shēng yì róu ruǎn,xī méng yǔ shòu pú tí jì。

 无量众生意柔软,悉蒙与授菩提记。

 shàn fú tài zǐ shēng huān xǐ,fā xīng wú shàng zhèng jué xīn,

 善伏太子生欢喜,发兴无上正觉心,

 shì yuàn chéng shì yú rú lái,pǔ wèi zhòng shēng zuò yī chù。

 誓愿承事于如来,普为众生作依处。

 biàn jí chū jiā yī fú zhù,xiū xíng yī qiè zhǒng zhì dào,

 便即出家依佛住,修行一切种智道,

 ěr shí biàn dé cǐ jiě tuō,dà bēi guǎng jì zhū qún shēng。

 尔时便得此解脱,大悲广济诸群生。

 yú zhōng zhǐ zhù jīng jié hǎi,dì guān zhū fǎ zhēn shí xìng,

 于中止住经劫海,谛观诸法真实性,

 cháng yú kǔ hǎi jiù zhòng shēng,rú shì xiū xí pú tí dào。

 常于苦海救众生,如是修习菩提道。

 jié zhōng suǒ yǒu zhū fú xiàn,xī jiē chéng shì wú yǒu yú,

 劫中所有诸佛现,悉皆承事无有余,

 xián yǐ qīng jìng xìn jiě xīn,tīng wén chí hù suǒ shuō fǎ。

 咸以清净信解心,听闻持护所说法。

 cì yú fú shā wēi chén shù,wú liàng wú biān zhū jié hǎi,

 次于佛刹微尘数,无量无边诸劫海,

 suǒ yǒu zhū fú xiàn shì jiān,yī yī gōng yǎng jiē rú shì。

 所有诸佛现世间,一一供养皆如是。

 wǒ niàn wǎng xī wèi tài zǐ,jiàn zhū zhòng shēng zài láo yù,

 我念往昔为太子,见诸众生在牢狱,

 shì yuàn shě shēn ér jiù hù,yīn qí zhèng cǐ jiě tuō mén。

 誓愿舍身而救护,因其证此解脱门。

 jīng yú fú shā wēi chén shù,guǎng dà jié hǎi cháng xiū xí,

 经于佛刹微尘数,广大劫海常修习,

 niàn niàn lìng qí dé zēng zhǎng,fù huò wú biān qiǎo fāng biàn。

 念念令其得增长,复获无边巧方便。

 bǐ zhōng suǒ yǒu zhū rú lái,wǒ xī dé jiàn méng kāi wù,

 彼中所有诸如来,我悉得见蒙开悟,

 lìng wǒ zēng míng cǐ jiě tuō,jí yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn lì。

 令我增明此解脱,及以种种方便力。

 wǒ yú wú liàng qiān yì jié,xué cǐ nán sī jiě tuō mén;

 我于无量千亿劫,学此难思解脱门;

 zhū fó fǎ hǎi wú yǒu biān,wǒ xī yī shí néng pǔ yǐn。

 诸佛法海无有边,我悉一时能普饮。

 shí fāng suǒ yǒu yī qiè shā,qí shēn pǔ rù wú suǒ ài;

 十方所有一切刹,其身普入无所碍;

 sān shì zhǒng zhǒng guó tǔ míng,niàn niàn le zhī jiē xī jǐn。

 三世种种国土名,念念了知皆悉尽。

 sān shì suǒ yǒu zhū fú hǎi,yī yī míng jiàn jǐn wú yú;

 三世所有诸佛海,一一明见尽无余;

 yì néng shì xiàn qí shēn xiāng,pǔ yì yú bǐ rú lái suǒ。

 亦能示现其身相,普诣于彼如来所。

 yòu yú shí fāng yī qiè shā,yī qiè zhū fú dǎo shī qián,

 又于十方一切刹,一切诸佛导师前,

 pǔ yǔ yī qiè zhuāng yán yún,gōng yǎng yī qiè wú shàng jué。

 普雨一切庄严云,供养一切无上觉。

 yòu yǐ wú biān dà wèn hǎi,qǐ qǐng yī qiè zhū shì zūn;

 又以无边大问海,启请一切诸世尊;

 bǐ fú suǒ yǔ miào fǎ yún,jiē xī shòu chí wú wàng shī。

 彼佛所雨妙法云,皆悉受持无忘失。

 yòu yú shí fāng wú liàng shā,yī qiè rú lái zhòng huì qián,

 又于十方无量刹,一切如来众会前,

 zuò yú zhòng miào zhuāng yán zuò,shì xiàn zhǒng zhǒng shén tōng lì。

 坐于众妙庄严座,示现种种神通力。

 yòu yú shí fāng wú liàng shā,shì xiàn zhǒng zhǒng zhū shén biàn,

 又于十方无量刹,示现种种诸神变,

 yī shēn shì xiàn wú liáng shēn,wú liáng shēn zhōng xiàn yī shēn。

 一身示现无量身,无量身中现一身。

 yòu yú yī yī máo kǒng zhōng,xī fàng wú shù dà guāng míng,

 又于一一毛孔中,悉放无数大光明,

 gè yǐ zhǒng zhǒng qiǎo fāng biàn,chú miè zhòng shēng fán nǎo huǒ。

 各以种种巧方便,除灭众生烦恼火。

 yòu yú yī yī máo kǒng zhōng,chū xiàn wú liàng huà shēn yún,

 又于一一毛孔中,出现无量化身云,

 chōng mǎn shí fāng zhū shì jiè,pǔ yǔ fǎ yǔ jì qún pǐn。

 充满十方诸世界,普雨法雨济群品。

 shí fāng yī qiè zhū fó zǐ,rù cǐ nán sī jiě tuō mén,

 十方一切诸佛子,入此难思解脱门,

 xī jǐn wèi lái wú liàng jié,ān zhù xiū xíng pú sà xíng。

 悉尽未来无量劫,安住修行菩萨行。

 suí qí xīn lè wèi shuō fǎ,lìng bǐ jiē chú xié jiàn wǎng,

 随其心乐为说法,令彼皆除邪见网,

 shì yǐ tiān dào jí èr chéng,nǎi zhì rú lái yī qiè zhì。

 示以天道及二乘,乃至如来一切智。

 yī qiè zhòng shēng shòu shēng chù,shì xiàn wú biān zhǒng zhǒng shēn,

 一切众生受生处,示现无边种种身,

 xī tóng qí lèi xiàn zhòng xiàng,pǔ yīng qí xīn ér shuō fǎ。

 悉同其类现众像,普应其心而说法。

 ruò yǒu de cǐ jiě tuō mén,zé zhù wú biān gōng dé hǎi,

 若有得此解脱门,则住无边功德海,

 pì rú shā hǎi wēi chén shù,bù kě sī yì wú yǒu liàng。

 譬如刹海微尘数,不可思议无有量。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ jiào huà zhòng shēng lìng shēng shàn gēn jiě tuō mén。

 我唯知此教化众生令生善根解脱门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,chāo zhū shì jiān,xiàn zhū qù shēn,

 如诸菩萨摩诃萨,超诸世间,现诸趣身,

 bú zhù pān yuán,wú yǒu zhàng ài,le dá yī qiè zhū fǎ zì xìng,

 不住攀缘,无有障碍,了达一切诸法自性,

 shàn néng guān chá yī qiè zhū fǎ,dé wú wǒ zhì,zhèng wú wǒ fǎ,

 善能观察一切诸法,得无我智,证无我法,

 jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng héng wú xiū xī,

 教化调伏一切众生恒无休息,

 xīn cháng ān zhù wú èr fǎ mén,pǔ rù yī qiè zhū yán cí hǎi;

 心常安住无二法门,普入一切诸言辞海;

 wǒ jīn yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé hǎi、

 我今云何能知能说彼功德海、

 bǐ yǒng měng zhì、bǐ xīn xíng chǔ、bǐ sān mèi jìng、bǐ jiě tuō lì?

 彼勇猛智、彼心行处、彼三昧境、彼解脱力?

 

 “shàn nán zǐ!cǐ yán fú tí,yǒu yī yuán lín,míng:lán pí ní;

 “善男子!此阎浮提,有一园林,名:岚毗尼;

 bǐ yuán yǒu shén,míng:miào dé yuán mǎn。rǔ yì bǐ wèn:

 彼园有神,名:妙德圆满。汝诣彼问:

 pú sà yún hé xiū pú sà xíng、shēng rú lái jiā、

 菩萨云何修菩萨行、生如来家、

 wèi shì guāng míng,jǐn wèi lái jié ér wú yàn juàn?”

 为世光明,尽未来劫而无厌倦?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú liàng zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,

 hé zhǎng zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 合掌瞻仰,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

华人学佛网  Copy Rights Reserved @2020 技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com