华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 妙法莲华经 大智度论 阿含经 吉祥经 中观论 现观庄严论 大乘百法明门论 佛经入门 佛经名句 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部 事汇部·外教部·目录部

大方广佛华严经卷第七十二

大方广佛华严经》卷第七十二·入法界品第三十九之十三

 ér shí,shàn cái tóng zǐ rù pú sà shèn shēn zì zài miào yīn jiě tuō mén, 

 尔时,善财童子入菩萨甚深自在妙音解脱门,

 xiū xíng zēng jìn。

 修行增进。

 

 wǎng yì kāi fū yí qiè shù huá yè shén suǒ,

 往诣开敷一切树华夜神所,

 jiàn qí shēn zài zhòng bǎo xiāng shù lóu gé zhī nèi miào bǎo suǒ chéng shī zǐ zuò shàng,

 见其身在众宝香树楼阁之内妙宝所成师子座上,

 bǎi wàn yè shén suǒ gòng wéi rào。shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,

 百万夜神所共围绕。时,善财童子顶礼其足,

 yú qián hé zhǎng ér zuò shì yán:“shèng zhě!

 于前合掌而作是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé dé yí qiè zhì?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何得一切智?

 wéi yuàn chuí cí,wèi wǒ xuān shuō!”

 唯愿垂慈,为我宣说!”

 

 yè shén yán:

 夜神言:

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yú cǐ suō pó shì jiè,rì guāng yǐ mò,

 “善男子!我于此娑婆世界,日光已没,

 lián huá fù hé,zhū rén zhòng děng bà yóu guān shí,

 莲华覆合,诸人众等罢游观时,

 jiàn qí yí qiè ruò shān、ruò shuǐ、ruò chéng、ruò yě,

 见其一切若山、若水、若城、若野,

 rú shì děng chù zhǒng zhǒng zhòng shēng,

 如是等处种种众生,

 xián xī fā xīn yù hái suǒ zhù;wǒ jiē mì hù,

 咸悉发心欲还所住;我皆密护,

 lìng dé zhèng dào,dá qí chù suǒ,sù yè ān lè。

 令得正道,达其处所,宿夜安乐。

 

 “shàn nán zǐ!ruò yǒu zhòng shēng,shèng nián hào sè,

 “善男子!若有众生,盛年好色,

 jiāo màn fàng yì,wǔ yù zì zì。wǒ wèi shì xiàn lǎo、bìng、sǐ xiàng,

 憍慢放逸,五欲自恣。我为示现老、病、死相,

 lìng shēng kǒng bù,shě lí zhū è。

 令生恐怖,舍离诸恶。

 fù wéi chēng tàn zhǒng zhǒng shàn gēn,shǐ qí xiū xí:

 复为称叹种种善根,使其修习:

 wèi qiān lìn zhě,zàn tàn bù shī;wèi pò jiè zhě,chēng yáng jìng jiè;

 为悭吝者,赞叹布施;为破戒者,称扬净戒;

 yǒu chēn huì zhě,jiào zhù dà cí;huái nǎo hài zhě,lìng xíng rěn rǔ;

 有瞋恚者,教住大慈;怀恼害者,令行忍辱;

 ruò xiè dài zhě,lìng qǐ jīng jìn;

 若懈怠者,令起精进;

 ruò sàn luàn zhě,lìng xiū chán dìng;zhù è huì zhě,lìng xué bō rě;

 若散乱者,令修禅定;住恶慧者,令学般若;

 lè xiǎo chéng zhě,lìng zhù dà chéng;

 乐小乘者,令住大乘;

 lè zhuó sān jiè zhū qù zhōng zhě,lìng zhù pú sà yuàn bō luó mì;

 乐著三界诸趣中者,令住菩萨愿波罗蜜;

 ruò yǒu zhòng shēng,fú zhì wēi liè,

 若有众生,福智微劣,

 wèi zhū jié yè zhī suǒ bī pò duō liú ài zhě,

 为诸结业之所逼迫多留碍者,

 lìng zhù pú sà lì bō luó mì;ruò yǒu zhòng shēng,qí xīn àn mèi,

 令住菩萨力波罗蜜;若有众生,其心闇昧,

 wú yǒu zhì huì,lìng zhù pú sà zhì bō luó mì。

 无有智慧,令住菩萨智波罗蜜。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ yǐ chéng jiù pú sà chū shēng guǎng dà xǐ guāng míng jiě tuō mén。”

 我已成就菩萨出生广大喜光明解脱门。”

 

 shàn cái yán:“dà shèng!cǐ jiě tuō mén jìng jiè yún hé?”

 善财言:“大圣!此解脱门境界云何?”

 

 yè shén yán:

 夜神言:

 

 “shàn nán zǐ!rù cǐ jiě tuō,

 “善男子!入此解脱,

 néng zhī rú lái pǔ shè zhòng shēng qiǎo fāng biàn zhì。

 能知如来普摄众生巧方便智。

 yún hé pǔ shè?shàn nán zǐ!yí qiè zhòng shēng suǒ shòu zhū lè,

 云何普摄?善男子!一切众生所受诸乐,

 jiē shì rú lái wēi dé lì gù,shùn rú lái jiào gù,

 皆是如来威德力故,顺如来教故,

 xíng rú lái yǔ gù,xué rú lái héng gù,dé rú lái suǒ hù lì gù,

 行如来语故,学如来行故,得如来所护力故,

 xiū rú lái suǒ yìn dào gù,zhòng rú lái suǒ xíng shàn gù,

 修如来所印道故,种如来所行善故,

 yī rú lái suǒ shuō fǎ gù,rú lái zhì huì rì guāng zhī suǒ zhào gù,

 依如来所说法故,如来智慧日光之所照故,

 rú lái xìng jìng yè lì zhī suǒ shè gù。yún hé zhī rán?

 如来性净业力之所摄故。云何知然?

 shàn nán zǐ!wǒ rù cǐ chū shēng guǎng dà xǐ guāng míng jiě tuō,

 善男子!我入此出生广大喜光明解脱,

 yì niàn pí lú zhē nà rú lái、yìng、

 忆念毗卢遮那如来、应、

 zhèng děng jué wǎng xī suǒ xiū pú sà héng hǎi,xī jiē míng jiàn。

 正等觉往昔所修菩萨行海,悉皆明见。

 

 “shàn nán zǐ!shì zūn wǎng xī wéi pú sà shí,jiàn yí qiè zhòng shēng,

 “善男子!世尊往昔为菩萨时,见一切众生,

 zhuó wǒ、wǒ suǒ,zhù wú míng àn shì,rù zhū jiàn chóu lín,

 著我、我所,住无明闇室,入诸见稠林,

 wéi tān ài suǒ fù、fèn nù suǒ huài、yú chī suǒ luàn、

 为贪爱所缚、忿怒所坏、愚痴所乱、

 qiān jí suǒ chán,shēng sǐ lún huí,pín qióng kùn kǔ,

 悭嫉所缠,生死轮回,贫穷困苦,

 bù dé zhí yù zhū fó pú sà。jiàn rú shì yǐ,

 不得值遇诸佛菩萨。见如是已,

 qǐ dà bēi xīn lì yì zhòng shēng。suǒ wèi:

 起大悲心利益众生。所谓:

 qǐ yuàn dé yí qiè miào bǎo zī jù shè zhòng shēng xīn;

 起愿得一切妙宝资具摄众生心;

 yuàn yí qiè zhòng shēng,jiē xī jù zú zī shēng zhī wù wú suǒ fá xīn,

 愿一切众生,皆悉具足资生之物无所乏心,

 yú yí qiè zhòng shì lí zhí zhuó xīn,

 于一切众事离执著心,

 yú yí qiè jìng jiè wú tān rǎn xīn,yú yí qiè suǒ yǒu wú qiān lìn xīn,

 于一切境界无贪染心,于一切所有无悭吝心,

 yú yí qiè guǒ bào wú xī wàng xīn,yú yí qiè róng hǎo wú xiàn mù xīn,

 于一切果报无希望心,于一切荣好无羡慕心,

 yú yí qiè yīn yuán wú mí huò xīn;qǐ guān chá zhēn shí fǎ xìng xīn;

 于一切因缘无迷惑心;起观察真实法性心;

 qǐ jiù hù yí qiè zhòng shēng xīn;qǐ shēn rù yí qiè fǎ xuán fú xīn;

 起救护一切众生心;起深入一切法漩澓心;

 qǐ yú yī qiè zhòng shēng zhù píng děng dà cí xīn;

 起于一切众生住平等大慈心;

 qǐ yú yī qiè zhòng shēng xíng fāng biàn dà bēi xīn;

 起于一切众生行方便大悲心;

 qǐ wéi dà fǎ gài pǔ fù zhòng shēng xīn;

 起为大法盖普覆众生心;

 qǐ yǐ dà zhì jīn gāng chǔ pò yī qiè zhòng shēng fán nǎo zhàng shān xīn;

 起以大智金刚杵破一切众生烦恼障山心;

 qǐ lìng yí qiè zhòng shēng zēng zhǎng xǐ lè xīn;

 起令一切众生增长喜乐心;

 qǐ yuàn yí qiè zhòng shēng jiū jìng ān lè xīn;

 起愿一切众生究竟安乐心;

 qǐ suí zhòng shēng suǒ yù yǔ yí qiè cái bǎo xīn;

 起随众生所欲雨一切财宝心;

 qǐ yǐ píng děng fāng biàn chéng shú yí qiè zhòng shēng xīn;

 起以平等方便成熟一切众生心;

 qǐ lìng yí qiè zhòng shēng mǎn zú shèng cái xīn;

 起令一切众生满足圣财心;

 qǐ yuàn yí qiè zhòng shēng jiū jìng jiē dé shí lì zhì guǒ xīn。

 起愿一切众生究竟皆得十力智果心。

 

 “qǐ rú shì xīn yǐ,dé pú sà lì,xiàn dà shén biàn;biàn fǎ jiè、

 “起如是心已,得菩萨力,现大神变;遍法界、

 xū kōng jiè,yú yí qiè zhòng shēng qián,pǔ yǔ yí qiè zī shēng zhī wù,

 虚空界,于一切众生前,普雨一切资生之物,

 suí qí suǒ yù xī mǎn qí yì jiē lìng huān xǐ,bù huǐ bú lìn,

 随其所欲悉满其意皆令欢喜,不悔不吝,

 wú jiàn wú duàn。yǐ shì fāng biàn,pǔ shè zhòng shēng,

 无间无断。以是方便,普摄众生,

 jiào huà chéng shú,jiē lìng dé chū shēng sǐ kǔ nàn,bù qiú qí bào;

 教化成熟,皆令得出生死苦难,不求其报;

 jìng zhì yí qiè zhòng shēng xīn bǎo,

 净治一切众生心宝,

 lìng qí shēng qǐ yí qiè zhū fó tóng yī shàn gēn,

 令其生起一切诸佛同一善根,

 zēng yí qiè zhì fú dé dà hǎi。

 增一切智福德大海。

 

 “pú sà rú shì niàn niàn chéng shú yí qiè zhòng shēng,

 “菩萨如是念念成熟一切众生,

 niàn niàn yán jìng yí qiè fó chà,niàn niàn pǔ rù yí qiè fǎ jiè,

 念念严净一切佛刹,念念普入一切法界,

 niàn niàn jiē xī biàn xū kōng jiè,niàn niàn pǔ rù yí qiè sān shì,

 念念皆悉遍虚空界,念念普入一切三世,

 niàn niàn chéng jiù tiáo fú yí qiè zhū zhòng shēng zhì,

 念念成就调伏一切诸众生智,

 niàn niàn héng zhuǎn yí qiè fǎ lún,

 念念恒转一切法轮,

 niàn niàn héng yǐ yí qiè zhì dào lì yì zhòng shēng,

 念念恒以一切智道利益众生,

 niàn niàn pǔ yú yí qiè shì jiè zhǒng zhǒng chā bié zhū zhòng shēng qián jìn wèi lái jié xiàn yí qiè fó chéng děng zhèng jué,

 念念普于一切世界种种差别诸众生前尽未来劫现一切佛成等正觉,

 niàn niàn pǔ yú yí qiè shì jiè、

 念念普于一切世界、

 yí qiè zhū jié xiū pú sà xíng bù shēng èr xiǎng。suǒ wèi:

 一切诸劫修菩萨行不生二想。所谓:

 pǔ rù yí qiè guǎng dà shì jiè hǎi yí qiè shì jiè zhǒng zhōng,

 普入一切广大世界海一切世界种中,

 zhǒng zhǒng jì pàn zhū shì jiè,zhǒng zhǒng zhuāng yán zhū shì jiè,

 种种际畔诸世界,种种庄严诸世界,

 zhǒng zhǒng tǐ xìng zhū shì jiè,zhǒng zhǒng xíng zhuàng zhū shì jiè,

 种种体性诸世界,种种形状诸世界,

 zhǒng zhǒng fēn bù zhū shì jiè,huò yǒu shì jiè huì ér jiān jìng,

 种种分布诸世界,或有世界秽而兼净,

 huò yǒu shì jiè jìng ér jiān huì,huò yǒu shì jiè yí xiàng zá huì,

 或有世界净而兼秽,或有世界一向杂秽,

 huò yǒu shì jiè yí xiàng qīng jìng,huò xiǎo huò dà,

 或有世界一向清净,或小或大,

 huò cū huò xì,huò zhèng huò cè,huò fù huò yǎng;

 或粗或细,或正或侧,或覆或仰;

 rú shì yí qiè zhū shì jiè zhōng,niàn niàn xiū xíng zhū pú sà xíng,

 如是一切诸世界中,念念修行诸菩萨行,

 rù pú sà wèi,xiàn pú sà lì,yì xiàn sān shì yí qiè fó shēn,

 入菩萨位,现菩萨力,亦现三世一切佛身,

 suí zhòng shēng xīn pǔ shǐ zhī jiàn。

 随众生心普使知见。

 

 “shàn nán zǐ!pí lú zhē nà rú lái,yú guò qù shì,

 “善男子!毗卢遮那如来,于过去世,

 rú shì xiū xíng pú sà xíng shí,jiàn zhū zhòng shēng──bù xiū gōng dé,

 如是修行菩萨行时,见诸众生──不修功德,

 wú yǒu zhì huì,zhuó wǒ、wǒ suǒ,wú míng yì zhàng,bù zhèng sī wéi,

 无有智慧,著我、我所,无明翳障,不正思惟,

 rù zhū xié jiàn,bù shí yīn guǒ,shùn fán nǎo yè,

 入诸邪见,不识因果,顺烦恼业,

 duò yú shēng sǐ xiǎn nàn shēn kēng,

 堕于生死险难深坑,

 jù shòu zhǒng zhǒng wú liàng zhū kǔ。──qǐ dà bēi xīn,

 具受种种无量诸苦。──起大悲心,

 jù xiū yí qiè bō luó mì xíng,

 具修一切波罗蜜行,

 wèi zhū zhòng shēng chēng yáng zàn tàn jiān gù shàn gēn,

 为诸众生称扬赞叹坚固善根,

 lìng qí ān zhù yuǎn lí shēng sǐ、pín qióng zhī kǔ,

 令其安住远离生死、贫穷之苦,

 qín xiū fú zhì zhù dào zhī fǎ;

 勤修福智助道之法;

 wèi shuō zhǒng zhǒng zhū yīn guǒ mén,wèi shuō yè bào bù xiāng wéi fǎn,

 为说种种诸因果门,为说业报不相违反,

 wèi shuō yú fǎ zhèng rù zhī chù,wèi shuō yí qiè zhòng shēng yù jiě,

 为说于法证入之处,为说一切众生欲解,

 jí shuō yí qiè shòu shēng guó tǔ,lìng qí bù duàn yí qiè fó zhǒng,

 及说一切受生国土,令其不断一切佛种,

 lìng qí shǒu hù yí qiè fó jiào,lìng qí shě lí yí qiè zhū è;

 令其守护一切佛教,令其舍离一切诸恶;

 yòu wèi chēng zàn qù yí qiè zhì zhù dào zhī fǎ,

 又为称赞趣一切智助道之法,

 lìng zhū zhòng shēng xīn shēng huān xǐ,

 令诸众生心生欢喜,

 lìng xíng fǎ shī pǔ shè yí qiè,lìng qí fā qǐ yí qiè zhì xíng,

 令行法施普摄一切,令其发起一切智行,

 lìng qí xiū xué zhū dà pú sà bō luó mì dào,

 令其修学诸大菩萨波罗蜜道,

 lìng qí zēng cháng chéng yí qiè zhì zhū shàn gēn hǎi,

 令其增长成一切智诸善根海,

 lìng qí mǎn zú yí qiè shèng cái,lìng qí dé rù fó zì zài mén,

 令其满足一切圣财,令其得入佛自在门,

 lìng qí shè qǔ wú liàng fāng biàn,lìng qí guān jiàn rú lái wēi dé,

 令其摄取无量方便,令其观见如来威德,

 lìng qí ān zhù pú sà zhì huì。”

 令其安住菩萨智慧。”

 

 shàn cái tóng zǐ yán:

 善财童子言:

 “shèng zhě fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者发阿耨多罗三藐三菩提心,

 qí yǐ jiǔ rú?”

 其已久如?”

 

 yè shén yán:

 夜神言:

 

 “shàn nán zǐ!cǐ chù nán xìn、nán zhī、nán jiě、nán rù、nán shuō,

 “善男子!此处难信、难知、难解、难入、难说,

 yí qiè shì jiān jí yǐ èr chéng jiē bù néng zhī。

 一切世间及以二乘皆不能知。

 wéi chú zhū fó shén lì suǒ hù,shàn yǒu suǒ shè,jí shèng gōng dé,

 唯除诸佛神力所护,善友所摄,集胜功德,

 yù lè qīng jìng,wú xià liè xīn,wú zá rǎn xīn,wú chǎn qǔ xīn,

 欲乐清净,无下劣心,无杂染心,无谄曲心,

 dé pǔ zhào yào zhì guāng míng xīn,

 得普照耀智光明心,

 fü pǔ ráo yì zhū zhòng shēng xīn、

 发普饶益诸众生心、

 yí qiè fán nǎo jí yǐ zhòng mó wú néng huài xīn,

 一切烦恼及以众魔无能坏心,

 qǐ bì chéng jiù yí qiè zhì xīn,bù yuè yí qiè shēng sǐ lè xīn,

 起必成就一切智心,不乐一切生死乐心,

 néng qiú yí qiè zhū fó miào yuè,néng miè yí qiè zhòng shēng kǔ nǎo,

 能求一切诸佛妙乐,能灭一切众生苦恼,

 néng xiū yí qiè fó gōng dé hǎi,néng guān yí qiè zhū fǎ shí xìng,

 能修一切佛功德海,能观一切诸法实性,

 néng jù yí qiè qīng jìng xìn jiě,néng chāo yí qiè shēng sǐ pù liú,

 能具一切清净信解,能超一切生死暴流,

 néng rù yí qiè rú lái zhì hǎi,néng jué dìng dào wú shàng fǎ chéng,

 能入一切如来智海,能决定到无上法城,

 néng yǒng měng rù rú lái jìng jiè,néng sù jí qù zhū fó dì wèi,

 能勇猛入如来境界,能速疾趣诸佛地位,

 néng jí chéng jiù yí qiè zhì lì,néng yú shí lì yǐ dé jiū jìng;

 能即成就一切智力,能于十力已得究竟;

 rú shì zhī rén,yú cǐ néng chí、néng rù、néng liǎo。hé yǐ gù?

 如是之人,于此能持、能入、能了。何以故?

 cǐ shì rú lái zhì huì jìng jiè,yí qiè pú sà shàng bù néng zhī,

 此是如来智慧境界,一切菩萨尚不能知,

 kuàng yú zhòng shēng!rán wǒ jīn zhě,yǐ fó wēi lì,

 况余众生!然我今者,以佛威力,

 yù lìng tiáo shùn kě huà zhòng shēng yì sù qīng jìng,

 欲令调顺可化众生意速清净,

 yù lìng xiū xí shàn gēn zhòng shēng xīn dé zì zài,

 欲令修习善根众生心得自在,

 suí rǔ suǒ wèn,wèi rǔ xuān shuō。”

 随汝所问,为汝宣说。”

 

 ěr shí,kāi fū yí qiè shù huá yè shén,yù chóng míng qí yì,

 尔时,开敷一切树华夜神,欲重明其义,

 guān chá sān shì rú lái jìng jiè ér shuō sòng yán:

 观察三世如来境界而说颂言:

 

 “fó zǐ rǔ suǒ wèn,shèn shēn fó jìng jiè,nán sī chà chén jié,

 “佛子汝所问,甚深佛境界,难思刹尘劫,

 shuō zhī bù kě jìn。fēi shì tān huì chī,jiāo màn huò suǒ fù,

 说之不可尽。非是贪恚痴,憍慢惑所覆,

 rú shì zhòng shēng děng,néng zhī fó miào fǎ,fēi shì zhù qiān jí,

 如是众生等,能知佛妙法。非是住悭嫉,

 chǎn kuáng zhū zhuó yì,fán nǎo yè suǒ fù,néng zhī fó jìng jiè。

 谄诳诸浊意,烦恼业所覆,能知佛境界。

 fēi zhuó yùn jiè chù,jí jì yú yǒu shēn,jiàn dǎo xiǎng dǎo rén,

 非著蕴界处,及计于有身,见倒想倒人,

 néng zhī fó suǒ jué。fó jìng jiè jì jìng,xìng jìng lí fēn bié,

 能知佛所觉。佛境界寂静,性净离分别,

 fēi zhuó zhū yǒu zhě,néng zhī cǐ fǎ xìng。shēng yú zhū fó jiā,

 非著诸有者,能知此法性。生于诸佛家,

 wéi fó suǒ shǒu hù,chí fó fǎ zàng zhě,zhì yǎn zhī jìng jiè。

 为佛所守护,持佛法藏者,智眼之境界。

 qīn jìn shàn zhī shí,ài lè bái jìng fǎ,qín qiú zhū fó lì,

 亲近善知识,爱乐白净法,勤求诸佛力,

 wén cǐ fǎ huān xǐ。xīn jìng wú fēn bié,yóu rú tài xū kōng,

 闻此法欢喜。心净无分别,犹如太虚空,

 huì dēng pò zhū àn,shì bǐ zhī jìng jiè。yǐ dà cí bēi yì,

 慧灯破诸闇,是彼之境界。以大慈悲意,

 pǔ fù zhū shì jiān,yí qiè jiē píng děng,shì bǐ zhī jìng jiè。

 普覆诸世间,一切皆平等,是彼之境界。

 huān xǐ xīn wú zhuó,yí qiè jiē néng shě,píng děng shī zhòng shēng,

 欢喜心无著,一切皆能舍,平等施众生,

 shì bǐ zhī jìng jiè。xīn jìng lí zhū è,jiū jìng wú suǒ huǐ,

 是彼之境界。心净离诸恶,究竟无所悔,

 shùn xíng zhū fó jiào,shì bǐ zhī jìng jiè。liǎo zhī fǎ zì xìng,

 顺行诸佛教,是彼之境界。了知法自性,

 jí yǐ zhū yè zhǒng,qí xīn wú dòng luàn,shì bǐ zhī jìng jiè。

 及以诸业种,其心无动乱,是彼之境界。

 yǒng měng qín jīng jìn,ān zhù xīn bù tuì,qín xiū yí qiè zhì,

 勇猛勤精进,安住心不退,勤修一切智,

 shì bǐ zhī jìng jiè。qí xīn jì jìng zhù sān mèi,

 是彼之境界。其心寂静住三昧,

 jiū jìng qīng liáng wú rè nǎo,yǐ xiū yí qiè zhì hǎi yīn,

 究竟清凉无热恼,已修一切智海因,

 cǐ zhèng wù zhě zhī xiè tuō。shàn zhī yí qiè zhēn shí xiàng,

 此证悟者之解脱。善知一切真实相,

 shēn rù wú biān fǎ jiè mén,pǔ dù qún shēng mǐ yǒu yú,

 深入无边法界门,普度群生靡有余,

 cǐ huì dēng zhě zhī xiè tuō。liǎo dá zhòng shēng shí xìng,

 此慧灯者之解脱。了达众生真实性,

 bù zhuó yí qiè zhū yǒu hǎi,rú yǐng pǔ xiàn xīn shuǐ zhōng,

 不著一切诸有海,如影普现心水中,

 cǐ zhèng dào zhě zhī xiè tuō。cóng yú yí qiè sān shì fó,

 此正道者之解脱。从于一切三世佛,

 fāng biàn yuàn zhǒng ér chū shēng,jìn zhū jié chà qín xiū xíng,

 方便愿种而出生,尽诸劫刹勤修行,

 cǐ pǔ xián zhě zhī xiè tuō。pǔ rù yí qiè fǎ jiè mén,

 此普贤者之解脱。普入一切法界门,

 xī jiàn shí fāng zhū chà hǎi,yì jiàn qí zhōng jié chéng huài,

 悉见十方诸刹海,亦见其中劫成坏,

 ér xīn bì jìng wú fēn bié。fǎ jiè suǒ yǒu wēi chén zhōng,

 而心毕竟无分别。法界所有微尘中,

 xī jiàn rú lái zuò dào shù,chéng jiù pú tí huà qún pǐn,

 悉见如来坐道树,成就菩提化群品,

 cǐ wú ài yǎn zhī xiè tuō。rǔ yú wú liàng dà jié hǎi,

 此无碍眼之解脱。汝于无量大劫海,

 qīn jìn gòng yǎng shàn zhī shí,wéi lì qún shēng qiú zhèng fǎ,

 亲近供养善知识,为利群生求正法

 wén yǐ yì niàn wú yí wàng。pí lú zhē nà guǎng dà jìng,

 闻已忆念无遗忘。毗卢遮那广大境,

 wú liàng wú biān bù kě sī,wǒ chéng fó lì wèi rǔ shuō,

 无量无边不可思,我承佛力为汝说,

 lìng rǔ shēn xīn zhuǎn qīng jìng。

 令汝深心转清净。

 

 “shàn nán zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,guò shì jiè hǎi wēi chén shù jié,

 “善男子!乃往古世,过世界海微尘数劫,

 yǒu shì jiè hǎi,míng:pǔ guāng míng zhēn jīn mó ní shān;

 有世界海,名:普光明真金摩尼山;

 qí shì jiè hǎi zhōng,yǒu fó chū xiàn,míng:

 其世界海中,有佛出现,名:

 pǔ zhào fǎ jiè zhì huì shān jì jìng wēi dé wáng。shàn nán zǐ!

 普照法界智慧山寂静威德王。善男子!

 qí fó wǎng xiū pú sà héng shí,jìng bǐ shì jiè hǎi。

 其佛往修菩萨行时,净彼世界海。

 qí shì jiè hǎi zhōng,yǒu shì jiè wēi chén shù shì jiè zhǒng;

 其世界海中,有世界微尘数世界种;

 yī yī shì jiè zhǒng,yǒu shì jiè wēi chén shù shì jiè;

 一一世界种,有世界微尘数世界;

 yī yī shì jiè,jiē yǒu rú lái chū xīng yú shì;

 一一世界,皆有如来出兴于世;

 yī yī rú lái,shuō shì jiè hǎi wēi chén shù xiū duō luó;

 一一如来,说世界海微尘数修多罗;

 yī yī xiū duō luó,shòu fó chà wēi chén shù zhū pú sà jì,

 一一修多罗,授佛刹微尘数诸菩萨记,

 xiàn zhǒng zhǒng shén lì,shuō zhǒng zhǒng fǎ mén,

 现种种神力,说种种法门,

 dù wú liàng zhòng shēng。

 度无量众生。

 

 “shàn nán zǐ!bǐ pǔ guāng míng zhēn jīn mó ní shān shì jiè hǎi zhōng,

 “善男子!彼普光明真金摩尼山世界海中,

 yǒu shì jiè zhǒng,míng:pǔ zhuāng yán chuáng。

 有世界种,名:普庄严幢。

 cǐ shì jiè zhǒng zhōng,yǒu shì jiè,míng:yí qiè bǎo sè pǔ guāng míng,

 此世界种中,有世界,名:一切宝色普光明,

 yǐ xiàn yí qiè huà fó yǐng mó ní wáng wéi tǐ,xíng rú tiān chéng;

 以现一切化佛影摩尼王为体,形如天城;

 yǐ xiàn yí qiè rú lái dào chǎng yǐng xiàng mó ní wáng wèi qí xià jì,

 以现一切如来道场影像摩尼王为其下际,

 zhù yí qiè bǎo huá hǎi shàng,jìng huì xiāng zá。

 住一切宝华海上,净秽相杂。

 cǐ shì jiè zhōng,yǒu xū mí shān wēi chén shù sì tiān xià,

 此世界中,有须弥山微尘数四天下,

 yǒu yí sì tiān xià zuì chù qí zhōng,míng:yí qiè bǎo shān chuáng。

 有一四天下最处其中,名:一切宝山幢。

 qí sì tiān xià,yī yī zòng guǎng shí wàn yóu xún,

 其四天下,一一纵广十万由旬,

 yī yī gè yǒu yí wàn dà chéng。qí yán fú tí zhōng,yǒu yī wáng dū,

 一一各有一万大城。其阎浮提中,有一王都,

 míng:jiān gù miào bǎo zhuāng yán yún dēng,

 名:坚固妙宝庄严云灯,

 yÿ wàn dà chéng zhōu zü wéi rào。yán fú tí rén shòu wàn suì shí,

 一万大城周匝围绕。阎浮提人寿万岁时,

 qí zhōng yǒu wáng,míng:yí qiè fǎ yīn yuán mǎn gài,

 其中有王,名:一切法音圆满盖,

 yǒu wǔ bǎi dà chén、liù wàn cǎi nǚ、qī bǎi wáng zǐ;

 有五百大臣、六万采女、七百王子;

 qí zhū wáng zǐ jiē duān zhèng yǒng jiàn,yǒu dà wēi lì。

 其诸王子皆端正勇健,有大威力。

 ěr shí,bǐ wáng wēi dé pǔ bèi yán fú tí nèi,wú yǒu yuàn dí。

 尔时,彼王威德普被阎浮提内,无有怨敌。

 

 “shí,bǐ shì jiè jié yù jìn shí,yǒu wǔ zhuó qǐ。

 “时,彼世界劫欲尽时,有五浊起。

 yí qiè rén zhòng,shòu mìng duǎn cù,zī cái fá shǎo,

 一切人众,寿命短促,资财乏少,

 xíng sè bǐ lòu,duō kǔ shǎo lè,bù xiū shí shàn,zhuān zuò è yè,

 形色鄙陋,多苦少乐,不修十善,专作恶业,

 gēng xiāng fèn zhèng,hù xiāng huǐ rǔ,lí tā juàn shǔ,

 更相忿诤,互相毁辱,离他眷属,

 dù tā róng hǎo,rèn qíng qǐ jiàn,fēi fǎ tān qiú。yǐ shì yīn yuán,

 妒他荣好,任情起见,非法贪求。以是因缘,

 fēng yǔ bù shí,miáo jià bù dēng,yuán lín、cǎo shù yí qiè kū gǎo,

 风雨不时,苗稼不登,园林、草树一切枯藁,

 rén mín kuì fá,duō zhū yì bìng,chí zǒu sì fāng,mí suǒ yī hù,

 人民匮乏,多诸疫病,驰走四方,靡所依怙,

 xián lái gòng rào wáng dū dà chéng,wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì,

 咸来共绕王都大城,无量无边百千万亿,

 sì miàn zhōu zā gāo shēng dà hū;huò jǔ qí shǒu,

 四面周匝高声大呼;或举其手,

 huò hé qí zhǎng,huò yǐ tóu kòu dì,huò yǐ shǒu chuí xiōng,

 或合其掌,或以头扣地,或以手搥胸,

 huò qū xī cháng háo,huò yǒng shēn dà jiào;tóu fà péng luàn,

 或屈膝长号,或踊身大叫;头发蓬乱,

 yī shang bì è,pí fū cūn liè,miàn mù wú guāng,

 衣裳弊恶,皮肤皴裂,面目无光,

 ér xiàng wáng yán:‘dà wáng!dà wáng!wǒ děng jīn zhě,

 而向王言:‘大王!大王!我等今者,

 pín qióng gū lù,jī kě hán dòng,jí bìng shuāi léi,

 贫穷孤露,饥渴寒冻,疾病衰羸,

 zhîng kǔ suǒ bī,mìng jiāng bù jiǔ,wú yī wú jiù,

 众苦所逼,命将不久,无依无救,

 wú suǒ kòng gào。wǒ děng jīn zhě lái guī dà wáng,

 无所控告。我等今者来归大王,

 wǒ guān dà wáng rén cí zhì huì,yú dà wáng suǒ shēng dé ān lè xiǎng、

 我观大王仁慈智慧,于大王所生得安乐想、

 dé suǒ ài xiǎng、dé huó mìng xiǎng、dé shè shòu xiǎng、

 得所爱想、得活命想、得摄受想、

 dé bǎo zàng xiǎng、yù jīn liáng xiǎng、féng dào lù xiǎng、

 得宝藏想、遇津梁想、逢道路想、

 zhí chuán fá xiǎng、jiàn bǎo zhōu xiǎng、huò cái lì xiǎng、

 值船筏想、见宝洲想、获财利想、

 shēng tiān gōng xiǎng。’

 升天宫想。’

 

 “ěr shí,dà wáng wén cǐ yǔ yǐ,dé bǎi wàn ā sēng qí dà bēi mén,

 “尔时,大王闻此语已,得百万阿僧祇大悲门,

 yī xīn sī wéi,fā shí zhǒng dà bēi yǔ。qí shí zhě hé?

 一心思惟,发十种大悲语。其十者何?

 suǒ wèi:‘āi zāi zhòng shēng!duò yú wú dǐ shēng sǐ dà kēng;

 所谓:‘哀哉众生!堕于无底生死大坑;

 wǒ dāng yún hé ér sù miǎn jì,lìng qí dé zhù yí qiè zhì dì?

 我当云何而速勉济,令其得住一切智地?

 āi zāi zhòng shēng!wèi zhū fán nǎo zhī suǒ bī pò;

 哀哉众生!为诸烦恼之所逼迫;

 wǒ dāng yún hé ér zuò jiù hù,lìng qí ān zhù yí qiè shàn yè?

 我当云何而作救护,令其安住一切善业?

 āi zāi zhòng shēng!shēng lǎo bìng sǐ zhī suǒ kǒng bù;

 哀哉众生!生老病死之所恐怖;

 wǒ dāng yún hé wéi zuò guī yī,lìng qí yǒng dé shēn xīn ān yǐn?

 我当云何为作归依,令其永得身心安隐?

 āi zāi zhòng shēng!cháng wèi shì jiān zhòng bù suǒ bī;

 哀哉众生!常为世间众怖所逼;

 wǒ dāng yún hé ér wéi yòu zhù,lìng qí dé zhù yí qiè zhì dào?

 我当云何而为佑助,令其得住一切智道?

 āi zāi zhòng shēng!wú yǒu zhì yǎn,cháng wèi shēn jiàn yí huò suǒ fù;

 哀哉众生!无有智眼,常为身见疑惑所覆;

 wǒ dāng yún hé wéi zuò fāng biàn,lìng qí dé jué yí jiàn yì mó?

 我当云何为作方便,令其得决疑见翳膜?

 āi zāi zhòng shēng!cháng wèi chī àn zhī suǒ mí huò;

 哀哉众生!常为痴闇之所迷惑;

 wǒ dāng yún hé wéi zuò míng jù,lìng qí zhào jiàn yí qiè zhì chéng?

 我当云何为作明炬,令其照见一切智城?

 āi zāi zhòng shēng!cháng wèi qiān jí chǎn kuáng suǒ zhuó;

 哀哉众生!常为悭嫉谄诳所浊;

 wǒ dāng yún hé ér wéi kāi xiǎo,lìng qí zhèng dé qīng jìng fǎ shēn?

 我当云何而为开晓,令其证得清净法身?

 āi zāi zhòng shēng!cháng shí piāo méi shēng sǐ dà hǎi;

 哀哉众生!长时漂没生死大海;

 wǒ dāng yún hé ér pǔ yùn dù,lìng qí dé shàng pú tí bǐ àn?

 我当云何而普运度,令其得上菩提彼岸

 āi zāi zhòng shēng!zhū gēn gāng qiáng,nán kě tiáo fú;

 哀哉众生!诸根刚强,难可调伏;

 wǒ dāng yún hé ér wéi tiáo yù,lìng qí jù zú zhū fó shén lì?

 我当云何而为调御,令其具足诸佛神力?

 āi zāi zhòng shēng!yóu rú máng gǔ,bù jiàn dào lù;

 哀哉众生!犹如盲瞽,不见道路;

 wǒ dāng yún hé ér wéi yǐn dǎo,lìng qí dé rù yí qiè zhì mén?’

 我当云何而为引导,令其得入一切智门?’

 

 “zuò shì yǔ yǐ,jī gǔ xuān lìng:‘wǒ jīn pǔ shī yí qiè zhòng shēng,

 “作是语已,击鼓宣令:‘我今普施一切众生,

 suí yǒu suǒ xū xī lìng chōng zú。’

 随有所须悉令充足。’

 jí shí bān xià yán fú tí nèi dà xiǎo zhū chéng jí zhū jù luò,

 即时颁下阎浮提内大小诸城及诸聚落,

 xī kāi kù zàng,chū zhǒng zhǒng wù,zhì sì qú dào。

 悉开库藏,出种种物,置四衢道。

 suǒ wèi:jīn、yín、liú lí、mó ní děng bǎo;yī fú、yǐn shí、

 所谓:金、银、琉璃、摩尼等宝;衣服、饮食、

 huá xiāng、yīng luò、gōng diàn、wū zhái、chuáng tà、fū jù;

 华香、璎珞、宫殿、屋宅、床榻、敷具;

 jiàn dà guāng míng mó ní bǎo chuáng,qí guāng chù shēn,

 建大光明摩尼宝幢,其光触身,

 xī shǐ ān yǐn;yì shī yí qiè bìng yuán tāng yào;

 悉使安隐;亦施一切病缘汤药;

 zhǒng zhǒng bǎo qì shèng zhòng zá bǎo,

 种种宝器盛众杂宝,

 jīn gāng qì zhōng shèng zhǒng zhǒng xiāng,

 金刚器中盛种种香,

 bǎo xiāng qì zhōng shèng zhǒng zhǒng yī;niǎn yú、chē chéng、

 宝香器中盛种种衣;辇舆、车乘、

 chuáng fān、zèng gài。rú shì yí qiè zī shēng zhī wù,

 幢幡、缯盖。如是一切资生之物,

 xī kāi kù cáng ér yǐ jǐ shī。yì shī yí qiè cūn yíng、chéng yì、

 悉开库藏而以给施。亦施一切村营、城邑、

 shān zé、lín sǒu、qī zǐ、juàn shǔ jí yǐ wáng wèi,tóu、mù、ěr、

 山泽、林薮、妻子、眷属及以王位,头、目、耳、

 bí、chún、shé、yá、chǐ、shǒu、zú、pí、ròu、xīn、shèn、gān、

 鼻、唇、舌、牙、齿、手、足、皮、肉、心、肾、肝、

 fèi,nèi wài suǒ yǒu,xī jiē néng shě。

 肺,内外所有,悉皆能舍。

 

 “qí jiān gù miào bǎo zhuāng yán yún dēng chéng,dōng miàn yǒu mén,

 “其坚固妙宝庄严云灯城,东面有门,

 míng:mó ní shān guāng míng。yú qí mén wài,yǒu shī huì chù。

 名:摩尼山光明。于其门外,有施会处。

 qí dì guǎng bó,qīng jìng píng tǎn,wú zhū kēng kǎn、jīng jí、

 其地广博,清净平坦,无诸坑坎、荆棘、

 shā lì,yí qiè jiē yǐ miào bǎo suǒ chéng,sàn zhòng bǎo huá,

 沙砾,一切皆以妙宝所成,散众宝华,

 xūn zhū miào xiāng,rán zhū bǎo dēng,

 熏诸妙香,然诸宝灯,

 yí qiè xiāng yún chōng mǎn xū kōng,wú liàng bǎo shù cì dì háng liè,

 一切香云充满虚空,无量宝树次第行列,

 wú liàng huá wǎng、wú liàng xiāng wǎng mí fù qí shàng,

 无量华网、无量香网弥覆其上,

 wú liàng bǎi qiān yì nuó yú tuō zhū yīn yuè qì héng chū miào yīn。

 无量百千亿那由他诸音乐器恒出妙音。

 rú shì yí qiè,jiē yǐ miào bǎo ér wéi zhuāng yán,

 如是一切,皆以妙宝而为庄严,

 xī shì pú sà jìng yè guǒ bào。

 悉是菩萨净业果报。

 

 “yú bǐ huì zhōng,zhì shī zǐ zuò,shí bǎo wéi dì,

 “于彼会中,置师子座,十宝为地,

 shí bǎo lán shǔn,shí zhǒng bǎo shù zhōu zā wéi rào,

 十宝栏楯,十种宝树周匝围绕,

 jīn gāng bǎo lún yǐ chéng qí xià,

 金刚宝轮以承其下,

 yǐ yí qiè bǎo wéi lóng shén xiàng ér gòng pěng chí,

 以一切宝为龙神像而共捧持,

 zhǒng zhǒng bǎo wù yǐ wéi yán shì,zhuàng fān jiàn liè,

 种种宝物以为严饰,幢幡间列,

 zhòng wǎng fù shàng,wú liàng bǎo xiāng cháng chū xiāng yún,

 众网覆上,无量宝香常出香云,

 zhǒng zhǒng bǎo yī chù chù fēn bù,bǎi qiān zhǒng yuè héng zòu měi yīn。

 种种宝衣处处分布,百千种乐恒奏美音。

 fù yú qí shàng zhāng shī bǎo gài,cháng fàng wú liàng bǎo yàn guāng míng,

 复于其上张施宝盖,常放无量宝焰光明,

 rú yán fú jīn chì rán qīng jìng;fù yǐ bǎo wǎng,chuí zhū yīng luò,

 如阎浮金炽然清净;覆以宝网,垂诸璎珞,

 mó ní bǎo dài zhōu huí jiàn liè,zhǒng zhǒng bǎo líng héng chū miào yīn,

 摩尼宝带周回间列,种种宝铃恒出妙音,

 quàn zhū zhòng shēng xiū xíng shàn yè。

 劝诸众生修行善业。

 shí,bǐ dà wáng chǔ shī zi zuò,xíng róng duān zhèng,rén xiàng jù zú,

 时,彼大王处师子座,形容端正,人相具足,

 guāng míng miào bǎo yǐ wéi qí guàn,nà luó yán shēn bù kě jǔ huài,

 光明妙宝以为其冠,那罗延身不可沮坏,

 yī yī zhī fēn xī jiē yuán mǎn,xìng pǔ xián shàn,

 一一肢分悉皆圆满,性普贤善,

 wáng zhǒng zhōng shēng,yú cái jí fǎ xī dé zì zài,biàn cái wú ài,

 王种中生,于财及法悉得自在,辩才无碍,

 zhì huì míng dá,yǐ zhèng zhì guó,wú wéi mìng zhě。

 智慧明达,以政治国,无违命者。

 

 “ěr shí,

 “尔时,

 yán fú tí wú liàng wú shù bǎi qiān wàn yì nuó yú tuō zhòng shēng——

 阎浮提无量无数百千万亿那由他众生──

 zhǒng zhǒng guó tǔ、zhǒng zhǒng zú lèi、zhǒng zhǒng xíng mào、

 种种国土、种种族类、种种形貌、

 zhǒng zhǒng yī fu、zhǒng zhǒng yán cí、zhǒng zhǒng yù lè,

 种种衣服、种种言辞、种种欲乐,

 jù lái cǐ huì,guān chá bǐ wáng,xián yán:‘cǐ wáng shì dà zhì rén、

 俱来此会,观察彼王,咸言:‘此王是大智人、

 shì fú xū mí、shì gōng dé yuè,zhù pú sà yuàn,xíng guǎng dà shī。’

 是福须弥、是功德月,住菩萨愿,行广大施。’

 shí,wáng jiàn bǐ zhū lái qǐ zhě,shēng bēi mǐn xīn,

 时,王见彼诸来乞者,生悲愍心,

 shēng huān xǐ xīn,shēng zūn zhòng xīn,shēng shàn yǒu xīn,

 生欢喜心,生尊重心,生善友心,

 shēng guǎng dà xīn,shēng xiāng xù xīn,shēng jīng jìn xīn,

 生广大心,生相续心,生精进心,

 shēng bù tuì xīn,shēng shě shī xīn,shēng zhōu biàn xīn。

 生不退心,生舍施心,生周遍心。

 

 “shàn nán zǐ!ěr shí,bǐ wáng jiàn zhū qǐ zhě,

 “善男子!尔时,彼王见诸乞者,

 xīn dà huān xǐ jīng xū yú qǐng;jiǎ shǐ dāo lì tiān wáng、

 心大欢喜经须臾顷;假使忉利天王、

 yè mó tiān wáng、dōu shuài tuó tiān wáng,

 夜摩天王、兜率陀天王,

 jìn bǎi qiān yì nuó yú tuō jié suǒ shòu kuài lè,yì bù néng jí。

 尽百千亿那由他劫所受快乐,亦不能及。

 shàn huà tiān wáng yú wú shù jié suǒ shòu kuài lè,

 善化天王于无数劫所受快乐,

 zì zài tiān wáng yú wú liàng jié suǒ shòu kuài lè,

 自在天王于无量劫所受快乐,

 dà fàn tiān wáng yú wú biān jié suǒ shòu fàn lè,

 大梵天王于无边劫所受梵乐,

 guāng yīn tiān wáng yú nán sī jié suǒ shòu tiān lè,

 光音天王于难思劫所受天乐,

 biàn jìng tiān wáng yú wú jìn jié suǒ shòu tiān lè,

 遍净天王于无尽劫所受天乐,

 jìng jū tiān wáng bù kě shuō jié zhù jì jìng lè,xī bù néng jí。

 净居天王不可说劫住寂静乐,悉不能及。

 

 “shàn nán zǐ!pì rú yǒu rén rén cí xiào yǒu,zāo féng shì nàn,

 “善男子!譬如有人仁慈孝友,遭逢世难,

 fù mǔ、qī xī、xiōng dì、zǐ mèi bìng jiē sàn shī,

 父母、妻息、兄弟、姊妹并皆散失,

 hū yú kuàng yě dào lù zhī jiān ér xiāng zhí yù,

 忽于旷野道路之间而相值遇,

 zhān fèng fǔ duì,qíng wú yàn zú。shí,bǐ dà wáng jiàn lái qiú zhě,

 瞻奉抚对,情无厌足。时,彼大王见来求者,

 xīn shēng huān xǐ,yì fù rú shì。

 心生欢喜,亦复如是。

 

 “shàn nán zǐ!qí wáng ěr shí,yīn shàn zhī shí,yú fó pú tí,

 “善男子!其王尔时,因善知识,于佛菩提,

 jiě yù zēng zhǒng,zhū gēn chéng jiù,xìn xīn qīng jìng,

 解欲增长,诸根成就,信心清净,

 huān xǐ yuán mǎn。hé yǐ gù?cǐ pú sà qín xiū zhū xíng,

 欢喜圆满。何以故?此菩萨勤修诸行,

 qiú yí qiè zhì,yuàn dé lì yì yí qiè zhòng shēng,

 求一切智,愿得利益一切众生,

 yuàn huò pú tí wú liàng miào yuè,shě lí yí qiè zhū bù shàn xīn,

 愿获菩提无量妙乐,舍离一切诸不善心,

 cháng yào jī jí yí qiè shàn gēn,cháng yuàn jiù hù yí qiè zhòng shēng,

 常乐积集一切善根,常愿救护一切众生,

 cháng yào guān chá sà pó rě dào,cháng yào xiū xíng yí qiè zhì fǎ,

 常乐观察萨婆若道,常乐修行一切智法,

 mǎn zú yí qiè zhòng shēng suǒ yuàn,rù yí qiè fó gōng dé dà hǎi,

 满足一切众生所愿,入一切佛功德大海,

 pî yí qiè mó yè huò zhàng shān,suí shùn yí qiè rú lái jiào héng,

 破一切魔业惑障山,随顺一切如来教行,

 xíng yí qiè zhì wú zhàng ài dào,yǐ néng shēn rù yí qiè zhì liú,

 行一切智无障碍道,已能深入一切智流,

 yí qiè fǎ liú cháng xiàn zài qián,dà yuàn wú jìn,

 一切法流常现在前,大愿无尽,

 wéi dà zhàng fu,zhù dà rén fǎ,jī jí yí qiè pǔ mén shàn zàng,

 为大丈夫,住大人法,积集一切普门善藏,

 lí yí qiè zhuó,bù rǎn yí qiè shì jiān jìng jiè,

 离一切著,不染一切世间境界,

 zhī zhū fǎ xìng yóu rú xū kōng。

 知诸法性犹如虚空。

 

 “yú lái qǐ zhě,shēng yī zǐ xiǎng,shēng fù mǔ xiǎng,

 “于来乞者,生一子想,生父母想,

 shēng fú tián xiǎng,shēng nán dé xiǎng,shēng ēn yì xiǎng,

 生福田想,生难得想,生恩益想,

 shēng jiān gù xiǎng、shī xiǎng、fó xiǎng。bù jiǎn fāng chù,

 生坚固想、师想、佛想。不简方处,

 bù zé zú lèi,bù xuǎn xíng mào,suí yǒu lái zhì,rú qí suǒ yù,

 不择族类,不选形貌,随有来至,如其所欲,

 yǐ dà cí xīn,píng děng wú ài,yí qiè pǔ shī,jiē lìng mǎn zú:

 以大慈心,平等无碍,一切普施,皆令满足:

 qiú yǐn shí zhě,shī yǔ yǐn shí;qiú yī fu zhě,shī yǔ yī fu;

 求饮食者,施与饮食;求衣服者,施与衣服;

 qiú xiāng huá zhě,shī yǔ xiāng huá;qiú mán gài zhě,shī yǔ mán gài;

 求香华者,施与香华;求鬘盖者,施与鬘盖;

 chuáng fān、yīng luò、gōng diàn、yuán yuàn、xiàng mǎ、chē chéng、

 幢幡、璎珞、宫殿、园苑、象马、车乘、

 chuáng zuò、bèi rù、jīn、yín、mó ní、zhū zhēn bǎo wù、

 床座、被褥、金、银、摩尼、诸珍宝物、

 yí qiè kù cáng,jí zhū juàn shǔ、chéng yì、jù luò,

 一切库藏,及诸眷属、城邑、聚落,

 jiē xī rú shì pǔ shī zhòng shēng。shí,cǐ huì zhōng yǒu zhǎng zhě nǚ,

 皆悉如是普施众生。时,此会中有长者女,

 míng:bǎo guāng míng,yǔ liù shí tóng nǚ jù,duān zhèng shū miào,

 名:宝光明,与六十童女俱,端正殊妙,

 rén suǒ xǐ jiàn,pí fū jīn sè,mù fā gàn qīng,shēn chū miào xiāng;

 人所喜见,皮肤金色,目发绀青,身出妙香;

 kǒu yǎn fàn yīn,shàng miào bǎo yī yǐ wéi zhuāng yán,

 口演梵音,上妙宝衣以为庄严,

 cháng huái cán kuì,zhèng niàn bù luàn,jù zú wēi yí,

 常怀惭愧,正念不乱,具足威仪,

 gōng jìng shī zhǎng,cháng niàn shùn xíng、shèn shēn miào xíng,

 恭敬师长,常念顺行、甚深妙行,

 suǒ wén zhī fǎ yì chí bù wàng,sù shì shàn gēn liú rùn qí xīn,

 所闻之法忆持不忘,宿世善根流润其心,

 qīng jìng guǎng dà yóu rú xū kōng,děng ān zhòng shēng,

 清净广大犹如虚空,等安众生,

 cháng jiàn zhū fó,qiú yí qiè zhì。

 常见诸佛,求一切智。

 

 “shí,bǎo guāng míng nǚ qù wáng bù yuǎn,hé zhǎng dǐng lǐ,

 “时,宝光明女去王不远,合掌顶礼,

 zuò rú shì niàn:‘wǒ huò shàn lì!wǒ huò shàn lì!

 作如是念:‘我获善利!我获善利!

 wǒ jīn dé jiàn dà shàn zhī shi。’yú bǐ wáng suǒ,

 我今得见大善知识。」于彼王所,

 shēng dà shī xiǎng、shàn zhī shí xiǎng、jù cí bēi xiǎng、

 生大师想、善知识想、具慈悲想、

 néng shè shòu xiǎng。qí xīn zhèng zhí,shēng dà huān xǐ,

 能摄受想。其心正直,生大欢喜,

 tuō shēn yīng luò,chí fèng bǐ wáng,zuò shì yuàn yán:

 脱身璎珞,持奉彼王,作是愿言:

 ‘jīn cǐ dà wáng wèi wú liàng wú biān wú míng zhòng shēng zuò suǒ yī chù,

 ‘今此大王为无量无边无明众生作所依处,

 yuàn wǒ wèi lái yì fù rú shì。rú bǐ dà wáng suǒ zhī zhī fǎ、

 愿我未来亦复如是。如彼大王所知之法、

 suǒ zǎi zhī chéng、suǒ xiū zhī dào、suǒ jù sè xiàng、

 所载之乘、所修之道、所具色相、

 suǒ yǒ cái chǎn、suǒ shè zhòng huì,wú biān wú jìn,

 所有财产、所摄众会,无边无尽,

 nán shèng nán huài,yuàn wǒ wèi lái xī dé rú shì。

 难胜难坏,愿我未来悉得如是。

 suí suǒ shēng chù,jiē suí wǎng shēng。’

 随所生处,皆随往生。’

 

 “ěr shí,dà wáng zhī cǐ tóng nǚ fā rú shì xīn,ér gào zhī yán:

 “尔时,大王知此童女发如是心,而告之言:

 ‘tóng nǚ!suí rǔ suǒ yù,wǒ jiē yǔ rǔ。wǒ jīn suǒ yǒu,

 ‘童女!随汝所欲,我皆与汝。我今所有,

 yī qiè jiē shě;lìng zhū zhòng shēng,pǔ dé mǎn zú。’

 一切皆舍;令诸众生,普得满足。’

 shí,bǎo guāng míng nǚ,xìn xīn qīng jìng,shēng dà huān xǐ,

 时,宝光明女,信心清净,生大欢喜,

 jí yǐ jì sòng ér zàn wáng yán:

 即以偈颂而赞王言:

 

 ‘wǎng xī cǐ chéng yì,dà wáng wèi chū shí,yí qiè bù kě lè,

 ‘往昔此城邑,大王未出时,一切不可乐,

 yóu rú è guǐ chù。zhòng shēng xiāng shā hài,qiè dào zòng yín yì,

 犹如饿鬼处。众生相杀害,窃盗纵淫佚,

 liǎng shé bù shí yǔ,wú yì cū è yán,tān ài tā cái wù,

 两舌不实语,无义粗恶言,贪爱他财物,

 chēn huì huái dú xīn,xié jiàn bù shàn xíng,mìng zhōng duò è dào。

 瞋恚怀毒心,邪见不善行,命终堕恶道。

 yǐ shì děng zhòng shēng,yú chī suǒ fù bì,zhù yú diān dǎo jiàn,

 以是等众生,愚痴所覆蔽,住于颠倒见,

 tiān hàn bù jiàng zé。yǐ wú shí yǔ gù,bǎi yù xī bù shēng,

 天旱不降泽。以无时雨故,百谷悉不生,

 cǎo mù jiē kū gǎo,quán liú yì gān jié。dà wáng wèi xīng shì,

 草木皆枯藁,泉流亦乾竭。大王未兴世,

 jīn chí xī kū hé,yuán yuàn duō hái gǔ,wàng zhī rú kuàng yě。

 津池悉枯涸,园苑多骸骨,望之如旷野。

 dà wáng shēng bǎo wèi,guǎng jì zhū qún shēng,yóu yún pī bā fāng,

 大王升宝位,广济诸群生,油云被八方,

 pǔ yǔ jiē chōng qià。dà wáng lín shù pǐn,pǔ duàn zhū bào nüè,

 普雨皆充洽。大王临庶品,普断诸暴虐,

 xíng yù jiē zhǐ cuò,qióng dú xī ān yǐn。wǎng xī zhū zhòng shēng,

 刑狱皆止措,惸独悉安隐。往昔诸众生,

 gè gè xiāng cán hài,yǐn xuè ér dàn ròu,jīn xī qǐ cí xīn。

 各各相残害,饮血而噉肉,今悉起慈心。

 wǎng xī zhū zhòng shēng,pín qióng shǎo yī fu,yǐ cǎo zì zhē bì,

 往昔诸众生,贫穷少衣服,以草自遮蔽,

 jī léi rú è guǐ。dà wáng jì xīng shì,jīng mǐ zì rán shēng,

 饥羸如饿鬼。大王既兴世,粳米自然生,

 shù zhōng chū miào yī,nán nǚ jiē yán shì。xī rì jìng wēi lì,

 树中出妙衣,男女皆严饰。昔日竞微利,

 fēi fǎ xiāng líng duó;jīn shí bìng fēng zú,rú yóu dì shì yuán。

 非法相陵夺;今时并丰足,如游帝释园。

 xī shí rén zuò è,fēi fèn shēng tān rǎn,tā qī jí tóng nǚ,

 昔时人作恶,非分生贪染,他妻及童女,

 zhǒng zhǒng xiāng qīn bī。jīn jiàn tā fù rén,duān zhèng miào yán shì,

 种种相侵逼。今见他妇人,端正妙严饰,

 ér xīn wú rǎn zhuó,yóu rú zhī zú tiān。xī rì zhū zhòng shēng,

 而心无染著,犹如知足天。昔日诸众生,

 wàng yán bù zhēn shí,fēi fǎ wú lì yì,chǎn qǔ qǔ rén yì。

 妄言不真实,非法无利益,谄曲取人意。

 jīn rì qún shēng lèi,xī lí zhū è yán,qí xīn jì róu ruǎn,

 今日群生类,悉离诸恶言,其心既柔软,

 fā yǔ yì tiáo shùn。xī rì zhū zhòng shēng,zhǒng zhǒng xíng xié fǎ,

 发语亦调顺。昔日诸众生,种种行邪法,

 hé zhǎng gōng jìng lǐ,niú yáng quǎn tún lèi。jīn wén wáng zhèng fǎ,

 合掌恭敬礼,牛羊犬豚类。今闻王正法,

 wù jiě chú xié jiàn,liǎo zhī kǔ lè bào,xī cóng yīn yuán qǐ。

 悟解除邪见,了知苦乐报,悉从因缘起。

 dà wáng yǎn miào yīn,wén zhě jiē xīn lè;fàn shì yīn shēng děng,

 大王演妙音,闻者皆欣乐;梵释音声等,

 yí qiè wú néng jí。dà wáng zhòng bǎo gài,jiǒng chù xū kōng zhōng,

 一切无能及。大王众宝盖,迥处虚空中,

 qíng yǐ liú lí gàn,fù yǐ mó ní wǎng。jīn líng zì rán chū,

 擎以琉璃干,覆以摩尼网。金铃自然出,

 rú lái hé yǎ yīn,xuān yáng wēi miào fǎ,chú miè zhòng shēng huò。

 如来和雅音,宣扬微妙法,除灭众生惑。

 cì fù guǎng yǎn shuō,shí fāng zhū fó chà,yí qiè zhū jié zhōng,

 次复广演说,十方诸佛刹,一切诸劫中,

 rú lái bìng juàn shǔ。yòu fù cì dì shuō,guò qù shí fāng chà,

 如来并眷属。又复次第说,过去十方刹,

 jí bǐ guó tǔ zhōng,yí qiè zhū rú lái。yòu chū wēi miào yīn,

 及彼国土中,一切诸如来。又出微妙音,

 pǔ biàn yán fú jiè,guǎng shuō rén tiān děng,zhǒng zhǒng yè chà bié。

 普遍阎浮界,广说人天等,种种业差别。

 zhòng shēng tīng wén yǐ,zì zhī zhū yè zàng,lí è qín xiū xíng,

 众生听闻已,自知诸业藏,离恶勤修行,

 huí xiàng fó pú tí。wáng fù jìng guāng míng,wáng mǔ lián huá guāng,

 回向佛菩提。王父净光明,王母莲华光,

 wǔ zhuó chū xiàn shí,chǔ wèi zhì tiān xià。shí yǒu guǎng dà yuán,

 五浊出现时,处位治天下。时有广大园,

 yuán yǒu wǔ bǎi chí,yī yī qiān shù rào,gè gè huá mí fù。

 园有五百池,一一千树绕,各各华弥覆。

 yú qí chí àn shàng,jiàn lì qiān zhù táng,lán shǔn děng zhuāng yán,

 于其池岸上,建立千柱堂,栏楯等庄严,

 yí qiè wú bù bèi。mò shì è fǎ qǐ,jī nián bù jiàng yǔ,

 一切无不备。末世恶法起,积年不降雨,

 chí liú xī gàn jié,cǎo shù jiē kū gǎo。wáng shēng qī rì qián,

 池流悉乾竭,草树皆枯藁。王生七日前,

 xiān xiàn líng ruì xiàng;jiàn zhě xián xīn niàn:

 先现灵瑞相;见者咸心念:

 jiù shì jīn dāng chū。ěr shí yú zhōng yè,dà dì liù zhǒng dòng;

 救世今当出。尔时于中夜,大地六种动;

 yǒu yī bǎo huá chí,guāng míng yóu rì xiàn。wǔ bǎi zhū chí nèi,

 有一宝华池,光明犹日现。五百诸池内,

 gōng dé shuǐchōng mǎn,kū shù xī shēng zhī,huá yè jiē róng mào。

 功德水充满,枯树悉生枝,华叶皆荣茂。

 chí shuǐ jì yíng mǎn,liú yǎn yí qiè chù,pǔ jí yán fú dì,

 池水既盈满,流演一切处,普及阎浮地,

 mǐ bù jiē zhān qià。yào cǎo jí zhū shù,bǎi yù miáo jià děng,

 靡不皆沾洽。药草及诸树,百谷苗稼等,

 zhī yè huá guǒ shí,yí qiè jiē fán shèng。gōu kēng jí duī fù,

 枝叶华果实,一切皆繁盛。沟坑及塠阜,

 zhǒng zhǒng gāo xià chù,rú shì yí qiè dì,mò bù jiē píng tǎn。

 种种高下处,如是一切地,莫不皆平坦。

 jīng jí shā lì děng,suǒ yǒu zhū zá huì,jiē yú yī niàn zhōng,

 荆棘沙砾等,所有诸杂秽,皆于一念中,

 biàn chéng zhòng bǎo yù。zhòng shēng jiàn shì yǐ,

 变成众宝玉。众生见是已,

 huān xǐ ér zàn tàn,xián yán dé shàn lì,rú kě yǐn měi shuǐ。

 欢喜而赞叹,咸言得善利,如渴饮美水。

 shí bǐ guāng míng wáng,juàn shǔ wú liàng zhòng,

 时彼光明王,眷属无量众,

 qiān rán bèi fǎ jià,yóu guān zhū yuán yuàn。wǔ bǎi zhū chí nèi,

 佥然备法驾,游观诸园苑。五百诸池内,

 yǒu chí míng qìng xǐ,chí shàng yǒu fǎ táng,fù wáng yú cǐ zhù。

 有池名庆喜,池上有法堂,父王于此住。

 xiān wáng yǔ fū rén:wǒ niàn qī yè qián,zhōng xiāo dì zhèn dòng,

 先王语夫人:我念七夜前,中宵地震动,

 cǐ zhōng yǒu guāng xiàn。shí bǐ huá chí nèi,qiān yè lián huá chū,

 此中有光现。时彼华池内,千叶莲华出,

 guāng rú qiān rì zhào,shàng chè xū mí dǐng。jīn gāng yǐ wéi jīng,

 光如千日照,上彻须弥顶。金刚以为茎,

 yán fú jīn wéi tái,zhòng bǎo wéi huá yè,miào xiāng zuò xū ruǐ。

 阎浮金为台,众宝为华叶,妙香作须蕊。

 wáng shēng bǐ huá shàng,duān shēn jié jiā zuò,

 王生彼华上,端身结跏坐,

 xiàng hǎo yǐ zhuāng yán,tiān shén suǒ gōng jìng。

 相好以庄严,天神所恭敬。

 xiān wáng dà huān xǐ,rù chí zì fǔ jū,chí yǐ shòu fū rén:

 先王大欢喜,入池自抚鞠,持以授夫人:

 rǔ zǐ yìng xīn qìng。bǎo zàng jiē yǒng chū,bǎo shù shēng miào yī,

 汝子应欣庆。宝藏皆涌出,宝树生妙衣,

 tiān yuè zòu měi shēng,chōng mǎn xū kōng zhōng。

 天乐奏美声,充满虚空中。

 yí qiè zhū zhòng shēng,jiē shēng dà huān xǐ,hé zhǎng chēng xī yǒu:

 一切诸众生,皆生大欢喜,合掌称希有:

 shàn zāi jiù hù shì!wáng shí fàng shēn guāng,pǔ zhào yú yí qiè,

 善哉救护世!王时放身光,普照于一切,

 néng lìng sì tiān xià,àn jìn bìng chú miè。yè chā pí shě dū,

 能令四天下,闇尽病除灭。夜叉毗舍阇,

 dú chóng zhū è shòu,suǒ yù hài rén zhě,yí qiè zì cáng nì。

 毒虫诸恶兽,所欲害人者,一切自藏匿。

 è míng shī shàn lì,héng shì bìng suǒ chí,rú shì zhòng kǔ miè,

 恶名失善利,横事病所持,如是众苦灭,

 yí qiè jiē huān xǐ。fán shì zhòng shēng lèi,xiāng shì rú fù mǔ,

 一切皆欢喜。凡是众生类,相视如父母,

 lí è qǐ cí xīn,zhuān qiú yí qiè zhì。guān bì zhū è qù,

 离恶起慈心,专求一切智。关闭诸恶趣,

 kāi shì rén tiān lù,xuān yáng sà pó rě,dù tuō zhū qún shēng。

 开示人天路,宣扬萨婆若,度脱诸群生。

 wǒ děng jiàn dà wáng,pǔ huò yú shàn lì,wú guī wú dǎo zhě,

 我等见大王,普获于善利,无归无导者,

 yí qiè xī ān lè。’

 一切悉安乐。’

 

 “ěr shí,bǎo guāng míng tóng nǚ,

 “尔时,宝光明童女,

 yǐ jì zàn tàn yí qiè fǎ yīn yuán mǎn gài wáng yǐ,rào wú liàng zā,

 以偈赞叹一切法音圆满盖王已,绕无量匝,

 hé zhǎng dǐng lǐ,qǔ gōng gōng jìng,què zhù yí miàn。

 合掌顶礼,曲躬恭敬,却住一面。

 shí,bǐ dà wáng gào tóng nǚ yán:‘shàn zāi!tóng nǚ!

 时,彼大王告童女言:‘善哉!童女!

 rǔ néng xìn zhī tā rén gōng dé,shì wéi xī yǒu。

 汝能信知他人功德,是为希有。

 tóng nǚ!yí qiè zhòng shēng,bù néng xìn zhī tā rén gōng dé。

 童女!一切众生,不能信知他人功德。

 tóng nǚ!yí qiè zhòng shēng,bù zhī bào ēn,wú yǒu zhì huì,

 童女!一切众生,不知报恩,无有智慧,

 qí xīn zhuó luàn,xìng bù míng liǎo,běn wú zhì lì,

 其心浊乱,性不明了,本无志力,

 yòu tuì xiū xíng;rú shì zhī rén,

 又退修行;如是之人,

 bù xìn bù zhī pú sà rú lái suǒ yǒu gōng dé shén tōng zhì huì。

 不信不知菩萨如来所有功德神通智慧。

 tóng nǚ!rǔ jīn jué dìng qiú qù pú tí,néng zhī pú sà rú shì gōng dé。

 童女!汝今决定求趣菩提,能知菩萨如是功德。

 rǔ jīn shēng cǐ yán fú tí zhōng,fā yǒng měng xīn,

 汝今生此阎浮提中,发勇猛心,

 pǔ shè zhòng shēng,gōng bù táng yuán,

 普摄众生,功不唐捐,

 yì dàng chéng jiù rú shì gōng dé。’wáng zàn nǚ yǐ,

 亦当成就如是功德。’王赞女已,

 yǐ wú jià bǎo yī,shǒu zì shòu yǔ bǎo guāng tóng nǚ bìng qí juàn shǔ,

 以无价宝衣,手自授与宝光童女并其眷属,

 yī yī gào yán:‘rǔ zhuó cǐ yī。’shí,zhū tóng nǚ shuāng xī zhuó dì,

 一一告言:‘汝著此衣。’时,诸童女双膝著地,

 liǎng shǒu chéng pěng,zhì yú dǐng shàng,rán hòu ér zhuó;

 两手承捧,置于顶上,然后而著;

 jì zhuó yī yǐ,yòu rǎo yú wáng,

 既著衣已,右绕于王,

 zhū bǎo yī zhōng pǔ chū yí qiè xīng sù guāng míng。

 诸宝衣中普出一切星宿光明。

 zhòng rén jiàn zhī,xián zuò shì yán:‘cǐ zhū nǚ děng,

 众人见之,咸作是言:‘此诸女等,

 jiē xī duān zhèng,rú jìng yè tiān xīng xiù zhuāng yán。’

 皆悉端正,如净夜天星宿庄严。’

 

 “shàn nán zǐ!ěr shí yí qiè fǎ yīn yuán mǎn gài wáng zhě,

 “善男子!尔时一切法音圆满盖王者,

 qǐ yì rén hū?jīn pí lú zhē nà rú lái、yìng、zhèng děng jué shì yě。

 岂异人乎?今毗卢遮那如来、应、正等觉是也。

 guāng míng wáng zhě,jìng fàn wáng shì。lián huá guāng fū rén zhě,

 光明王者,净饭王是。莲华光夫人者,

 mó yē fū rén shì。bǎo guāng tóng nǚ zhě,jí wǒ shēn shì。

 摩耶夫人是。宝光童女者,即我身是。

 qí wáng ěr shí yǐ sì shè fǎ suǒ shè zhòng shēng,

 其王尔时以四摄法所摄众生,

 jí cǐ huì zhōng yí qiè pú sà shì,

 即此会中一切菩萨是,

 jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn,

 皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转,

 huò zhù chū dì nǎi zhì shí dì,jù zhǒng zhǒng dà yuàn,

 或住初地乃至十地,具种种大愿,

 jí zhǒng zhǒng zhù dào,xiū zhǒng zhǒng miào xíng,

 集种种助道,修种种妙行,

 bèi zhǒng zhǒng zhuāng yán,dé zhǒng zhǒng shén tōng,

 备种种庄严,得种种神通,

 zhù zhǒng zhǒng jiě tuō,

 住种种解脱,

 yú cǐ huì zhōng chǔ yú zhǒng zhǒng miào fǎ gōng diàn。”

 于此会中处于种种妙法宫殿。”

 

 ěr shí,kāi fū yí qiè shù huá zhǔ yè shén,wéi shàn cái tóng zǐ,

 尔时,开敷一切树华主夜神,为善财童子,

 yù zhòng xuān cǐ xiè tuō yì ér shuō sòng yán:

 欲重宣此解脱义而说颂言:

 

 “wǒ yǒu guǎng dà yǎn,pǔ jiàn yú shí fāng,yí qiè chà hǎi zhōng,

 “我有广大眼,普见于十方,一切刹海中,

 wǔ qù lún huí zhě。yì jiàn bǐ zhū fó,pú tí shù xià zuò,

 五趣轮回者。亦见彼诸佛,菩提树下坐,

 shén tōng biàn shí fāng,shuō fǎ dù zhòng shēng。

 神通遍十方,说法度众生。

 wǒ yǒu qīng jìng ěr,pǔ wén yí qiè shēng,yì wén fó shuō fǎ,

 我有清净耳,普闻一切声,亦闻佛说法,

 huān xǐ ér xìn shòu。wǒ yǒu tā xīn zhì,wú èr wú suǒ ài,

 欢喜而信受。我有他心智,无二无所碍,

 néng yú yí niàn zhōng,xī liǎo zhū xīn hǎi。wǒ dé sù mìng zhì,

 能于一念中,悉了诸心海。我得宿命智,

 néng zhī yí qiè jié,zì shēn jí tā rén,fēn bié xī míng liǎo。

 能知一切劫,自身及他人,分别悉明了。

 wǒ yú yí niàn zhī,chà hǎi wēi chén jié,zhū fó jí pú sà,

 我于一念知,刹海微尘劫,诸佛及菩萨,

 wǔ dào zhòng shēng lèi。yì zhī bǐ zhū fó,shǐ fó pú tí yuàn,

 五道众生类。忆知彼诸佛,始发菩提愿,

 nǎi zhì xiū zhū xíng,yī yī xī yuán mǎn。yì zhī bǐ zhū fó,

 乃至修诸行,一一悉圆满。亦知彼诸佛,

 chéng jiù pú tí dào,yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn,

 成就菩提道,以种种方便,

 wèi zhòng zhuǎn fǎ lún。yì zhī bǐ zhū fó,suǒ yǒu zhū chéng hǎi,

 为众转法轮。亦知彼诸佛,所有诸乘海,

 zhèng fǎ zhù jiǔ jìn,zhòng shēng dù duō shǎo。wǒ yú wú liàng jié,

 正法住久近,众生度多少。我于无量劫,

 xiū xí cǐ fǎ mén;wǒ jīn wèi rǔ shuō,fó zǐ rǔ yìng xué。

 修习此法门;我今为汝说,佛子汝应学。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ pú sà chū shēng guǎng dà xǐ guāng míng xiè tuō mén。

 我唯知此菩萨出生广大喜光明解脱门。

 rú zhū pú sà mó hē sà,qīn jìn gòng yǎng yí qiè zhū fó,

 如诸菩萨摩诃萨,亲近供养一切诸佛,

 rù yí qiè zhì dà yuàn hǎi,mǎn yí qiè fó zhū yuàn hǎi;

 入一切智大愿海,满一切佛诸愿海;

 dé yǒng měng zhì,yú yī pú sà dì,pǔ rù yí qiè pú sà dì hǎi;

 得勇猛智,于一菩萨地,普入一切菩萨地海;

 dé qīng jìng yuàn,yú yī pú sà héng,pǔ rù yí qiè pú sà héng hǎi;

 得清净愿,于一菩萨行,普入一切菩萨行海;

 dé zì zài lì,yú yī pú sà xiè tuō mén,

 得自在力,于一菩萨解脱门,

 pǔ rù yí qiè pú sà xiè tuō mén hǎi。

 普入一切菩萨解脱门海。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!cǐ dào chǎng zhōng,yǒu yī yè shén,

 “善男子!此道场中,有一夜神,

 míng:dà yuàn jīng jìn lì jiù hù yí qiè zhòng shēng。

 名:大愿精进力救护一切众生。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé jiào huà zhòng shēng,

 汝诣彼问:菩萨云何教化众生,

 lìng qù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí?

 令趣阿耨多罗三藐三菩提?

 yún hé yán jìng yí qiè fó chà?yún hé chéng shì yí qiè rú lái?

 云何严净一切佛刹?云何承事一切如来?

 yún hé xiū xíng yí qiè fó fǎ?”

 云何修行一切佛法?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,rào wú shù zā,

 时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

 yīn qín zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 殷勤瞻仰,辞退而去。

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

华人学佛网  Copy Rights Reserved @2020 技术问题联络电邮:cnbuddhist@hotmail.com